Statut

| More

Na temelju članka 11. stavka, 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/01. i 11/02.) Skupština udruge Prijatelji životinja, održana dana 15. rujna 2014. godine, donijela je

STATUT udruge Prijatelji životinja

I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv, sjedište i područje djelovanja udruge; zastupanje; ciljevi te djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način ostvarivanja javnosti rada udruge; članstvo te prava i obveze članova; unutarnji ustroj; udruživanje u saveze ili zajednice udruga i članstvo u međunarodnim udrugama; tijela udruge, njihov sastav i ovlasti, način odlučivanja; imovina udruge, raspolaganje mogućom dobiti, prestanak rada udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada; druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Prijatelji životinja. Uz naziv na hrvatskom jeziku koristi se naziv na engleskom jeziku koji glasi: Animal Friends. Skraćeni naziv udruge Prijatelji životinja glasi: PŽ. Skraćeni naziv na engleskome jeziku glasi: AF.

Članak 3.

Prijatelji životinja je udruga građana koja ima svojstvo neprofitne pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenima Ustavom, zakonom i ovim statutom (u daljnjem tekstu: Udruga). Djelovanje Udruge je od interesa za opće dobro.

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 5.

Udruga ima za znak elipsu u kojoj se nalazi ilustrirani zec u trku, a iznad elipse piše: Prijatelji životinja.

Članak 6.

Udruga ima pečat pravokutnog oblika, veličine 37x22 milimetra. Pečat sadrži grafički znak u središtu, a ispod znaka nalazi se sjedište udruge - Zagreb.

Članak 7.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 8.

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik Udruge i njegov zamjenik koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora. Skupština može ovlastiti i druge aktivne članove Udruge za zastupanje.

II.
CILJ I DJELATNOST UDRUGE

Članak 9.

Cilj Udruge je ukidanje specizma, odnosno bilo kojeg oblika zlostavljanja, mučenja i eksploatacije životinja od strane ljudi, uvažavanje prava životinja te postizanje biocentrizma i održivog načina življenja za opće dobro. U svrhu ostvarenja tog cilja Udruga će djelovati na područjima:

Članak 10.

U svrhu ostvarenja ciljeva iz članka 9. ovog Statuta Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

III.
VIZIJA I MISIJA UDRUGE

Članak 11.

Vizija Udruge glasi: Svijet bez iskorištavanja životinja. Održivo življenje za sve.

Vizija Udruge je svijet bez zlostavljanja, mučenja i eksploatacije životinja od strane ljudi. Nespecističko društvo jednakosti, ravnopravnosti i poštovanje svačijega prava na život u biološkom, pravnom i socijalnom smislu. Dobra kvaliteta življenja uz održiv način života. Svima dostupna zdrava veganska prehrana te potpuna ekološka i etička osviještenost ljudi.

Članak 12.

Misija Udruge glasi: Borba za oslobođenje životinja putem edukacije o pravima životinja te povezanosti veganske prehrane sa životinjama, ekologijom, zdravljem ljudi i održivim načinom življenja. Poticanje volonterstva i pozitivne promjene te doprinos djelovanju od interesa za opće dobro.

IV.
JAVNOST I KVALITETA RADA UDRUGE

Članak 13.

Rad Udruge je javan.

Udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem vlastita glasila, putem web-stranica i drugih internetskih kanala, putem javnih nastupa radi promoviranja temeljnih vrijednosti i njezinih djelatnosti, održavanjem različitih javnih događanja i sredstvima javnoga priopćavanja.
Udruga obavještava svoje članove o svojem radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja putem glasila Udruge, održavanjem informativnih sastanaka, radionica i slično. Rad sjednica tijela Udruge je javan.

Ovaj statut, strateški plan, godišnji izvještaj i skraćeni financijski izvještaj objavljuju se na web-stranici Udruge.

Članak 14.

Udruga provodi sustav osiguranja kvalitete djelovanja za neprofitne organizacije.

V.
ČLANSTVO

Članak 15.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno, za sve građane koji prihvaćaju djelovanja i ciljeve Udruge. Članom Udruge mogu postati svi hrvatski državljani i stranci, kao i pravne osobe sa sjedištem u zemlji i inozemstvu, zainteresirani za rad i/ili pružanje pomoći u radu. Svi članovi upisuju se u bazu članova koju vodi osoba koju imenuje Izvršni odbor.

Udruga izdaje člansku iskaznicu članovima koji su platili članarinu za tekuću godinu. Iskaznica nije sredstvo za zastupanje Udruge.

Članovi Udruge mogu biti pristupni, aktivni, pasivni i počasni.

Članak 16.

Aktivni član Udruge je ona osoba koja u potpunosti prihvaća ciljeve Udruge i to potvrdi. Aktivnim članom postaje se na temelju odluke Upravnog odbora. Upravni odbor Udruge ima pravo odbiti zahtjev za aktivnim članstvom.

Aktivni član udruge može biti isključivo osoba koja je platila članarinu za tekuću godinu, koja je vegetarijanac ili vegan i koja promiče načela veganskog načina življenja.

Aktivni članovi sudjeluju u radu Udruge, primaju obavijesti o radu, glasilo i program Udruge i imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.

Aktivni članovi imaju pravo sudjelovati u radu skupština Udruge, donositi odluke i biti birani na rukovodeće položaje.

Članak 17.

Pristupni član je osoba koja je ispunila prijavnicu za članstvo. Pristupni članovi primaju obavijesti o radu, glasilo i program Udruge, ali nemaju pravo donošenja odluka vezanih za rad Udruge i ne mogu biti birani u tijela upravljanja. Pristupni članovi imaju pravo sudjelovanja na skupštinama Udruge u svojstvu promatrača. Pristupni član uplatom godišnje članarine postaje Pasivni član.

Pasivni članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge i primaju obavijesti o radu, glasilo i program Udruge, ali nemaju pravo donošenja odluka vezanih za rad Udruge i ne mogu biti birani u tijela upravljanja. Pasivni član Udruge može biti isključivo osoba koja je platila članarinu za tekuću godinu.

Pasivni članovi imaju pravo sudjelovanja na skupštinama Udruge u svojstvu promatrača.

Članak 18.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Udruge. Odluku o tome donosi Skupština.

Počasni član ne plaća članarinu i nema pravo donositi odluke vezane za rad Udruge, birati ili biti biran u tijela Udruge.

Članak 19.

Prava i obveze članova Udruge su:

Članak 20.

Udruga se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca članske pristupnice. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet člana (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i drugo).

Udruga neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke člana trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon. Svi podaci o članovima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima Udruge kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici i volonteri Udruge odgovorni su za poštivanje načela zaštite osobnih podataka.

Članak 21.

Članstvo u Udruzi prestaje:
a) istupanjem
b) isključenjem.

Član se može bristati iz Knjige članova bez donošenja posebne odluke, ako do sredine iduće godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Član može biti isključen iz Udruge ukoliko postupa protivno Statutu, nanese težu materijalnu štetu Udruzi ili njezinom članstvu, postupa protivno ugledu, časti i stabilnosti rada i opstojnosti Udruge i izabranog rukovodstva Udruge.

Odluku o isključenju donosi Skupština.

VI.
KORISNICI

Članak 22.

Građanstvo je primarni korisnik djelovanja Udruge jer je cilj rada informiranje, senzibiliziranje i edukacija šire javnosti. Kroz pojedine projekte korisnici su posebice mladi, djeca, pobornici prava i zaštite životinja, skrbnici životinja, vegetarijanci, članovi Udruge, lokalna i državna tijela, institucije i drugi. Korisnici Udruge se objavljuju na web stranici Udruge.

VII.
VRIJEDNOSTI I ETIČKI KODEKS

Članak 23.

Udruga kroz svoj rad i djelovanje njeguje vrijednosti jednakosti, ravnopravnosti, suosjećanja, pravednosti, tolerancije i nespecizma. Udruga djeluje s ciljem promoviranja navedenih vrijednosti kao osnovnih vrijednosti na kojima se gradi bolje i naprednije društvo, u kojemu su te vrijednosti utkane kao osnova za djelovanje, rast, održivi razvoj i opće dobro. S obzirom na postavljene ciljeve i misiju - ukidanje svih oblika iskorištavanja životinja i stvaranje nespecističkoga veganskog svijeta - Udruga će svoj rad i razvoj nastaviti, temeljeći se na tim vrijednostima.

Udruga svoj rad u postizanju navedenih vrijednosti društva i ciljeva temelji na načelima timskoga rada, izvrsnosti, dosljednosti i profesionalnosti, entuzijazma, radišnosti i solidarnosti, uz poštovanje visokih etičkih načela u radu kao što su transparentnost, nepristranost i odgovornost.

Udruga želi postati jaka profesionalna organizacija koja djeluje na području cijele Republike Hrvatske, sastavljena od stručnih kadrova i uvježbanih aktivista. Želi ostvariti stabilno rukovođenje i najveći standard kvalitete djelovanja. Želi surađivati s javnim institucijama na nacionalnoj i lokalnoj razini, utjecati na promjene pozitivnih pravnih propisa te na njihovu primjenu na svim razinama.

Članak 24.

Udruga se protivi bilo kojem obliku diskriminacije i uznemiravanja (neposredno i posredno) prema religijskoj, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, jeziku, rasi, spolu, spolnom identitetu, rodnom opredjeljenju, seksualnoj orijentaciji, podrijetlu, imovinskom stanju, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.

Udruga radi u skladu s Etičkim kodeksom Udruge kojega donosi Skupština i objavljuje se na web stranici Udruge.

VIII.
VOLONTIRANJE

Članak 25.

Udruga provodi program volontiranja samostalno i u suradnji s volonterskim centrima. Pri provođenju istog pridržava se Zakona o volonterstvu, Etičkog kodeksa Udruge i Etičkog kodeksa volontera.

Udruga surađuje s centrima za socijalnu skrb, omogućavajući maloljetnim prijestupnicima izvršavanje posebne obveze.

Udruga omogućuje i izvršavanje volonterskih sati za korisnike obrazovnih ustanova.

IX.
UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

Članak 26.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga. Udruga se može učlanjivati u međunarodne saveze udruga. Odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 27.

Udruga može osnivati ustrojstvene oblike - podružnice, koje nemaju svojstvo pravne osobe.

Podružnice se osnivaju kad na određenom području na kojem djeluje Udruga postoji veći broj osoba zainteresiranih za rad Udruge.

Odluku o osnivanju podružnice, nazivu, sjedištu, osobi ovlaštenoj za predstavljanje i prestanku rada donosi Upravni odbor.

Članak 28.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obujmu i trajanju posla.

Odluku o tome donosi Izvršni odbor.

X.
UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 29.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 30.

Tijela Udruge su: Skupština, Izvršni odbor, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Savjetodavni odbor i Predsjednik Udruge.

Za svoj rad Izvršni odbor, Predsjednik Udruge, Nadzorni odbor i Upravni odbor odgovaraju Skupštini, a Predsjednik Udruge i Izvršni odbor odgovaraju i Upravnom odboru.

Aktivni član Udruge može biti biran za člana samo jednog od odbora, osim Predsjednika Udruge koji može biti istodobno član Izvršnog i Upravnog odbora, ali ne i Nadzornog ili Savjetodavnog odbora.

XI.
SKUPŠTINA

Članak 31.

Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi poslovno sposobni aktivni članovi Udruge te po jedan predstavnik pravne osobe aktivne članice. Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izborne i izvanredne. Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje. Izvanredna sjednica Skupštine održava se prema potrebi, a izborna jednom u dvije godine.

Skupštinu saziva i njome rukovodi Predsjednik Skupštine na vlastitu inicijativu, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. U slučaju odsutnosti obojice članova, Skupštinom rukovodi osoba koju odredi Skupština.

Sjednica Skupštine saziva se najmanje 7 dana prije održavanja.

U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik Skupštine utvrđuje dnevni red te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik Skupštine dužan je sazvati sjednicu Skupštine i kad to zatraži Upravni odbor, Nadzorni odbor, Izvršni odbor ili najmanje 1/3 aktivnih članova Skupštine. Ukoliko Predsjednik Skupštine ili njegov zamjenik ne sazovu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana dostave zahtjeva predlagatelja, sjednicu će sazvati predlagatelj (ta odluka treba sadržati prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja). O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 32.

Skupština na redovnim sjednicama:

Članak 33.

Predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

Predsjednikom Skupštine i zamjenikom predsjednika Skupštine ne može biti osoba koja nije vegan i koja ne promiče načela veganskog načina življenja.

Predsjednik Skupštine ne može biti biran kao član niti jednog odbora.

Članak 34.

Skupština može punovažno odlučivati ako je nazočno najmanje petnaest (15) aktivnih članova Skupštine. Odluke Skupštine donose se većinom glasova nazočnih članova Skupštine na sjednici. Pristupni, pasivni i počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine samo u svojstvu promatrača.

XII.
PREDSJEDNIK

Članak 35.

Predsjednik Udruge i njegov zamjenik ujedno su i članovi Izvršnog odbora Udruge.

Predsjednik Udruge ne može biti predsjednik ili zamjenik predsjednika niti jednog odbora Udruge.

Predsjednik Udruge i zamjenik predsjednika Udruge biraju se na dvije godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Predsjednik Udruge i zamjenik predsjednika Udruge mogu biti samo osobe koje su vegani i koje promiču načela veganskog načina življenja te koje su aktivne u Udruzi najmanje dvije godine.

Zamjenik predsjednika Udruge ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 36.

Predsjednik Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i načelima Udruge te odlukama Skupštine.

Predsjednik Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge Skupštini i Upravnom odboru.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, pokreće rasprave o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora, podnosi izvješće o svom radu Skupštini, brine o upoznavanju javnosti o radu Skupštine i obavlja druge poslove.

Predsjednik Udruge surađuje kao predstavnik Udruge s državnim i lokalnim tijelima uprave i samouprave te drugim institucijama.

XIII.
UPRAVNI ODBOR

Članak 37.

Upravni odbor sastoji se od pet članova. Upravni odbor čine predsjednik Upravnog odbora i njegov zamjenik te ostala tri aktivna člana Udruge.

Članove Upravnog odbora bira Skupština.

Članovi Upravnog odbora biraju se na dvije godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Članovi Upravnog odbora biraju se između aktivnih članova Udruge. Članom Upravnog odbora može biti osoba koja se istaknula svojom stručnošću i odgovornošću. Predsjednik Udruge može biti biran za člana Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora ne smiju biti zaposleni u Udruzi, osim predsjednika Udruge, ako je član Upravnog odbora. Ako predsjednik Udruge nije član Upravnog odbora, ima pravo biti na sjednicama Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora, osim predsjednika Udruge, ne mogu biti članovi niti jednog drugog odbora Udruge.

Član Upravnog odbora može biti samo osoba koja je vegan i koja promiče načela veganskog načina življenja.

Članovi Upravnog odbora svoje dužnosti obavljaju bez novčane naknade (volonterski).
Najviše dva člana Upravnog odbora mogu sudjelovati na sjednici preko videokonferencije.

Članak 38.

Član Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Udruge, može biti opozvan. Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Izvršnog odbora ili najmanje 10 aktivnih članova.

Članak 39.

Predsjednik Upravnog odbora saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Upravni odbor može punovažno odlučivati ako su na sjednici prisutna najmanje tri člana, a odluke donosi većinom glasova svih prisutnih članova Upravnog odbora na sjednici. Na sjednice Upravnog odbora po potrebi mogu biti pozvani i drugi aktivni članovi udruge bez prava glasa.

Članak 40.

Upravni odbor:

XIV.
IZVRŠNI ODBOR

Članak 41.

Izvršni odbor sastoji se od pet članova. Izvršni odbor čine predsjednik Izvršnog odbora i njegov zamjenik, predsjednik Udruge i dva aktivna člana.

Članove Izvršnog odbora bira Skupština.

Članovi Izvršnog odbora biraju se na dvije godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Članovi Izvršnog odbora biraju se između aktivnih članova Udruge. Član Izvršnog odbora može biti osoba koja se istaknula svojom stručnošću, marljivošću i odgovornošću.

Članovi Izvršnog odbora svoje dužnosti obavljaju bez novčane naknade (volonterski).

Član Izvršnog odbora može biti samo osoba koja je vegan i koja promiče načela veganskog načina življenja.

Predsjednik Izvršnog odbora ujedno je i zamjenik predsjednika Udruge.

Članak 42.

Predsjednik Izvršnog odbora saziva i rukovodi sjednicama Izvršnog odbora, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Izvršni odbor može punovažno odlučivati ako su na sjednici prisutna najmanje tri člana, a odluke donosi većinom glasova svih prisutnih članova Izvršnog odbora na sjednici. Na sjednice Izvršnog odbora po potrebi mogu biti pozvani i drugi aktivni članovi Udruge bez prava glasa.

Članak 43.

Izvršni odbor:

XV.
NADZORNI ODBOR

Članak 44.

Nadzorni odbor nadzire rad tijela Udruge i rješava sporna pitanja koja nastanu unutar Udruge.

Svaki član Udruge za svoje postupke snosi odgovornost prema Statutu Udruge te ukoliko naruši propisana pravila može biti isključen iz Udruge na prijedlog Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor nadležan je u sprečavanju sukoba interesa dužnosnika i članova tijela upravljanja.

Nadzorni odbor ima pravo razmatranja i donošenja sankcija u slučajevima nelojalnosti, zloporabe imovine Udruge ili identiteta Udruge, prekoračenja ovlasti, neovlaštene uporabe i distribucije informacija Udruge ili nanošenja drugih vrsta šteta radu i ugledu Udruge.

Svaki aktivni član ima pravo prigovora na rad članova, izabranih u Statutom propisana tijela Udruge. rigovor dostavlja pisanim putem na adresu Udruge, s naznakom 'za Nadzorni odbor'.

Nadzorni odbor nadzire rad ostalih tijela Udruge i kontrolira godišnja financijska izvješća.

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Udruge, blagajnu, vrijednosne papire i druge dokumente.

Nadzorni odbor sastavlja ili mijenja Etički kodeks te ga prosljeđuje Skupštini na usvajanje.

Članak 45.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

Članovi Nadzornog odbora biraju se među aktivnim članovima Udruge. Član Nadzornog odbora može biti osoba koja se istakla svojom stručnošću i odgovornošću.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi niti jednog drugog odbora Udruge.

Član Nadzornog odbora može biti samo osoba koja je vegan i koja promiče načela veganskog načina življenja.

Članovi Nadzornog odbora svoje dužnosti obavljaju bez novčane naknade (volonterski).

XVI.
SAVJETODAVNI ODBOR

Članak 46.

Savjetodavni odbor sastoji se od 5 članova.

Savjetodavni odbor ima savjetodavnu funkciju.

Sjednice Savejtodavnog odbora održavaju se prema potrebi.

Savjetodavni odbor pomaže tijelima Udruge u određivanju prioriteta rada, razvoju programa, provedbi te analizi ostvarenih rezultata.

Savjetodavni odbor također pomaže savjetima i smjernicama rada u kriznim situacijama, kad su rad i djelovanje Udruge narušeni.

Savjet od Savjetodavnog odbora ili nekog od članova Odbora može tražiti predsjednik Izvršnog, Upravnog, Nadzornog odbora i Predsjednik Udruge.

Članak 47.

Članove Savjetodavnog odbora bira Skupština.

Članovi Savjetodavnih odbora biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

Članovi Savjetodavnog odbora ne mogu biti članovi niti jednog drugog odbora Udruge.

Član Savjetodavnog odbora može biti samo osoba koja je vegetarijanac ili vegan i koja promiče načela veganskog načina življenja.

Članovi Savjetodavnog odbora svoje dužnosti obavljaju bez novčane naknade (volonterski).

XVII.
IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 48.

Djelatnosti Udruge financiraju se:

Članak 49.

Financijsko poslovanje Udruge vodi se na temelju važećih zakonskih propisa.

Članak 50.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nekretnine, oprema i pokretne stvari.

Imovina Udruge služi za ostvarivanje njezinih programskih ciljeva te za uredno poslovanje i rad Udruge.

Po završetku poslovne godine donosi se financijsko izvješće.

Novčane i materijalne dokumente koji se odnose na rukovanje novčanim i drugim materijalnim sredstvima te pravima potpisuje predsjednik Udruge, u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik, a u slučaju odsutnosti zamjenika, treća osoba ovlaštena za zastupanje.

Blagajnu vodi osoba koju odredi Izvršni odbor.

Udruga ne sudjeluje u promidžbi političkih stranaka, koalicija političkih stranaka niti kandidata, ne daje im izravnu političku potporu niti prikuplja sredstva za njihovo financiranje.

Članak 51.

Dobit koju ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti i od svoje imovine Udruga će koristiti za obavljanje i unapređivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, utvrđeni Statutom.

Udruga neće raspodjeljivati prihode ili imovinu pravne osobe svojim osnivačima, članovima ili članovima tijela upravljanja.

XVIII.
PRESTANAK RADA

Članak 52.

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenima zakonom. U slučaju prestanka rada Udruge, Skupština donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja aktivnih članova Skupštine Udruge.

U slučaju prestanka rada Udruge, Skupština će na svojoj sjednici odlučiti o imovini Udruge. Ako ne dođe do zasjedanja Skupštine, imovina Udruge prelazi udruzi 'Udruga Pobjede' za korištenje u projektima vezanima za prava životinja i veganstvo. U slučaju da je u tome trenutku udruga 'Udruga Pobjede' prestala s radom, imovina Udruge prelazi najsrodnijoj udruzi.

XIX.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Skupština Udruge može dodijeliti prigodna priznanja fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za ostvarivanje programskih ciljeva Udruge ili za doprinos pojedinim akcijama Udruge.

Članak 54.

Udruga ne odgovara za samostalne akcije i postupke članova.

Volonteri, članovi i drugi korisnici ulaze u projekte Udruge na vlastitu odgovornost.

Članak 55.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 56.

Ako koja odredba Statuta dođe u suprotnost s kojim pozitivnim propisom RH, ista odredba prestaje važiti s danom stupanja propisa na snagu, a umjesto nje primijenit će se nova odredba u skladu s važećim propisom.

Članak 57.

(1) Ovaj statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u
registar.

Luka Oman
Predsjenik Prijatelja životinja

Prosvjed na Trgu bana Jelačića [ 55.76 Kb ]

Također pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting