Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka

| More

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

292

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI ŽIVOTINJA TIJEKOM PRIJEVOZA I S PRIJEVOZOM POVEZANIH POSTUPAKA
POGLAVLJE I.PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE I OPĆI UVJETI ZA PRIJEVOZ ŽIVOTINJA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na prijevoz živih kralježnjaka, uključujući i veterinarske preglede koje obavljaju granični veterinarski inspektori.
(2) Jedino članci 3. i 27. ovoga Pravilnika primjenjuju se na:
a) prijevoz životinja koji obavljaju poljoprivrednici vlastitim poljoprivrednim vozilima ili prijevoznim sredstvima u slučajevima kada se zbog zemljopisnih uvjeta određene vrsta životinja preseljavaju u druga klimatska područja;
b) prijevoz vlastitih životinja vlastitim prijevoznim sredstvima, koji obavljaju poljoprivrednici na udaljenosti do 50 km od svoga gospodarstva.
(3) Ovaj se Pravilnik primjenjuje ne isključujući provedbu drugih veterinarskih propisa.
(4) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na:
a) prijevoz životinja koji se ne obavlja u vezi s nekom gospodarskom djelatnošću;
b) prijevoz životinja izravno u veterinarske organizacije i veterinarske ambulante privatne prakse ili iz njih po savjetu veterinara.

Pojmovnik

Članak 2.

U ovom Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. Životinje – živi kralježnjaci;
2. Sabirni centri – mjesta kao što su gospodarstva, centri za prikupljanje životinja i sajmovi, na kojima se domaći kopitari ili domaće vrste goveda, ovaca, koza ili svinja podrijetlom iz raznih gospodarstava grupiraju u pošiljke;
3. Pratitelj – osoba koja prati životinje tijekom putovanja i izrav¬no je odgovorna za njihovu dobrobit;
4. Granični veterinarski prijelaz – svaki granični prijelaz koji je određen i odobren u skladu s Pravilnikom o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04);
5. Veterinarski propisi – posebni propisi iz područja veterinarstva;
6. Nadležno tijelo – Uprava za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva;
7. Spremnik – svaki sanduk, kutija, posuda ili druga čvrsta struktura koja se upotrebljava za prijevoz životinja, a koja nije prijevozno sredstvo;
8. Odmorišta – mjesta odmaranja određena posebnim propisima;
9. Izlazna točka – granični veterinarski prijelaz ili neko drugo mjesto koje je odredilo nadležno tijelo, a gdje životinje napuštaju carinsko područje Republike Hrvatske;
10. Putovanje – cjelokupan prijevoz od mjesta polazišta do mjesta odredišta, uključujući svaki istovar, smještaj i utovar životinja koji se odvija na usputnim mjestima putovanja;
11. Posjednik – svaka fizička ili pravna osoba, osim prijevoznika, koja je trajno ili privremeno odgovorna za životinje ili brine o životinjama;
12. Plovilo za prijevoz stoke – plovilo koje se koristi ili je namijenjeno korištenju za prijevoz domaćih kopitara ili domaćih vrsta goveda, ovaca, koza ili svinja, osim plovila s ro-ro tehnologijom ili plovila koja prevoze životinje u pokretnim spremnicima;
13. Dugo putovanje – putovanje koje traje dulje od osam sati, a koje počinje pokretanjem prve životinje iz pošiljke;
14. Prijevozno sredstvo – cestovno ili željezničko vozilo, plovilo i zrakoplov koji se upotrebljavaju za prijevoz životinja;
15. Navigacijski sustav – satelitska infrastruktura koja osigurava globalne, trajne, točne i zajamčene usluge vremenskoga usklađivanja i pozicioniranja ili neka druga tehnologija koja osigurava usluge koje se u smislu ovoga Pravilnika smatraju jednakovrijednima;
16. Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe – veterinar kojeg je imenovalo nadležno tijelo;
17. Organizator je:
– prijevoznik koji je sklopio ugovor s najmanje još jednim prijevoznikom za dio putovanja; ili
– fizička ili pravna osoba koja je sklopila ugovor s više prijevoznika za putovanje; ili
– osoba koja je potpisala Dio 1. plana puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.
18. Mjesto polaska – mjesto u kojem se životinja prvi put utovaruje na prijevozno sredstvo pod uvjetom da je tamo bila smještena najmanje 48 sati prije polaska.
a) Sabirni centri odobreni u skladu s Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 69/06) smatraju se mjestom polaska pod uvjetom da je:
– udaljenost prijeđena između prvoga mjesta utovara i sabirnoga centra manja od 100 km; ili
– za životinje predviđeno dovoljno prostirke, a ako je moguće, da životinje nisu vezane i da su napojene najmanje šest sati prije polaska iz sabirnog centra.
19. Mjesto odredišta – mjesto u kojem je životinja istovarena iz prijevoznoga sredstva i:
– smještena najmanje 48 sati prije otpreme; ili
– zaklana.
20. Mjesto odmora ili transfera – svako mjesto zaustavljanja tijekom putovanja koje nije odredište, uključujući i mjesto na kojem se životinje premještaju u drugo prijevozno sredstvo bez obzira na to istovaruju li se ili ne;
21. Registrirani kopitari – registrirani kopitari iz Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje kopitara u promet (»Narodne novine«, broj 88/05);
22. Ro-ro plovilo – pomorsko plovilo opremljeno tehnologijom koja cestovnim ili željezničkim vozilima omogućuje ukrcavanje i iskrcavanje s plovila;
23. Prijevoz – premještanje životinja jednim ili više prijevoznih sredstava i s prijevozom povezani postupci, uključujući utovar, transfer, pretovar i odmor, sve do završetka istovara životinja na mjestu odredišta;
24. Prijevoznik – svaka fizička ili pravna osoba koja obavlja prijevoz životinja za vlastiti račun ili za drugu osobu;
25. Neukroćeni kopitari – kopitari koji se ne mogu vezati ili voditi na ularu, a da se pritom ne izazove uznemirenost, bol ili patnja koju je moguće izbjeći;
26. Vozilo – prijevozno sredstvo opremljeno kotačima koje se pokreće vlastitim pogonom ili tegli.

Opći uvjeti za prijevoz životinja

Članak 3.

(1) Nitko ne smije prevoziti životinje niti omogućiti da se prevoze na način koji bi mogao izazvati ozljede ili nepotrebnu patnju životinja.
(2) Pri prijevozu životinja moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
a) moraju unaprijed biti poduzete sve potrebne mjere kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjila duljina putovanja i zadovoljile potrebe životinja tijekom putovanja;
b) životinje moraju biti sposobne podnijeti putovanje;
c) prijevozna sredstva moraju biti dizajnirana, izrađena, održavana i njima se mora upravljati na način da se izbjegne ozljeđivanje i patnja životinja te osigura njihova sigurnost;
d) oprema za utovar i istovar mora biti odgovarajuće dizajnirana, izrađena, održavana i njome se mora upravljati na odgovarajući način da se izbjegne ozljeđivanje i patnja životinja te se osigura njihova sigurnost;
e) osoblje koje radi sa životinjama mora biti za to odgovarajuće educirano odnosno osposobljeno kako bi moglo obavljati poslove bez primjene sile ili upotrebe neke druge metode koja može izazvati nepotreban strah, ozljede ili patnju;
f) prijevoz do mjesta odredišta mora biti obavljen bez kašnjenja, a uvjeti dobrobiti životinja redovito se provjeravaju i održavaju na odgovarajući način;
g) životinjama mora biti osigurana dovoljna podna površina i visina, primjerena njihovoj veličini i trajanju putovanja;
h) životinjama u odgovarajućim razmacima mora biti nuđena voda, hrana i odmor, koji kakvoćom i količinom moraju odgovarati njihovoj vrsti i veličini.

POGLAVLJE II.

ORGANIZATORI, PRIJEVOZNICI, POSJEDNICI I SABIRNI CENTRI

Prijevozne isprave

Članak 4.

(1) Nitko ne smije prevoziti životinje ako u prijevoznom sredstvu nema isprave u kojima je navedeno:
a) njihovo podrijetlo i vlasništvo,
b) njihovo mjesto polaska,
c) datum i vrijeme polaska,
d) predviđeno mjesto odredišta,
e) očekivano trajanje predviđenog putovanja.
(2) Prijevoznik mora na zahtjev veterinarskog inspektora/drugih ovlaštenih osoba dati na uvid isprave iz stavka 1. ovoga članka.

Planiranje obveza za prijevoz životinja

Članak 5.

(1) Nitko osim prijevoznika ovlaštenih u skladu s člankom 10. stavkom 1. ili člankom 11. stavkom 1. ovoga Pravilnika ne smije sklapati ugovore ili podugovore o prijevozu životinja.
(2) Prijevoznici moraju odrediti fizičku osobu odgovornu za prijevoz te osigurati da se informacije o planiranju, izvođenju i završetku dijela putovanja pod njihovim nadzorom mogu dobiti u svakom trenutku.
(3) Organizatori moraju za svako putovanje osigurati da:
a) se dobrobit životinja ne ugrozi nedovoljnom koordinacijom pojedinih dijelova putovanja i uzeti u obzir vremenske uvjete;
b) je fizička osoba u svakom trenutku obavezna dati veterinarskom inspektoru/drugim ovlaštenim osobama informacije o planu, izvođenju i završetku putovanja.
(4) Tijekom dugih putovanja na kojima se prevoze domaći kopitari, osim registriranih, i domaće životinje goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, prijevoznici i organizatori moraju udovoljavati propisanom planu puta iz Dodatka II. ovoga Pravilnika.

Prijevoznici

Članak 6.

(1) Zabranjeno je obavljati prijevoz bez odobrenja za obavljanje prijevozničke djelatnosti koje je izdalo nadležno tijelo na temelju članka 10. stavka 1. ili, za duga putovanja, članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika. Preslika odobrenja mora biti predočena veterinarskom inspektoru/drugim ovlaštenim osobama tijekom prijevoza životinja.
(2) Prijevoznici moraju obavijestiti nadležno tijelo o svakoj promjeni u vezi s informacijama i ispravama iz članka 10. stavka 1. ili, za duga putovanja, članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, najkasnije 15 radnih dana nakon promjene.
(3) Prijevoznici moraju prevoziti životinje u skladu s tehničkim pravilima navedenim u Dodatku I. ovoga Pravilnika.
(4) Prijevoznici moraju povjeriti rad sa životinjama osoblju koje je za to osposobljeno u skladu s odredbama iz Dodatka I. i II. ovoga Pravilnika.
(5) Nitko ne smije voziti ili obavljati poslove pratitelja životinja na cestovnom vozilu kojim se prevoze domaći kopitari ili domaće životinje goveđih, ovčjih, kozjih ili svinjskih vrsta ili peradi, bez svjedodžbe o osposobljenosti iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika. Svjedodžba o osposobljenosti mora se dati na uvid veterinarskom inspektoru/drugoj ovlaštenoj osobi tijekom prijevoza životinja.
(6) Prijevoznici moraju osigurati pratitelja koji prati svaku pošiljku životinja, osim u sljedećim slučajevima:
a) kad se životinje prevoze u spremnicima koji su osigurani, odgovarajuće prozračeni i, kad je to potrebno, sadrže dovoljno hrane i vode u posebnim posudama za raspodjelu hrane koje se ne mogu prevrnuti, za putovanje koje je dvostruko dulje od očekivanog;
b) kad vozač obavlja poslove pratitelja.
(7) Stavci 1. do 5. ovoga članka ne primjenjuju se na osobe koje prevoze životinje do najveće udaljenosti od 65 km, računajući od mjesta polaska do mjesta odredišta.
(8) Prijevoznici moraju na zahtjev veterinarskog inspektora/drugih ovlaštenih osoba dati na uvid potvrdu o odobrenju propisanu člankom 18. stavkom 2. ili člankom 19. stavkom 2. ovoga Pravilnika.
(9) Prijevoznici domaćih kopitara, osim registriranih, i domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta na dugim cestovnim putovanjima moraju se koristiti navigacijskim sustavom propisanim Odjeljkom 4. Poglavljem VI. Dodatka I. ovoga Pravilnika od:
a) 1. siječnja 2007. godine za cestovna prijevozna sredstva koja su prvi put u funkciji;
b) 1. siječnja 2009. godine za sva cestovna prijevozna sredstva.
(10) Prijevoznici iz stavka 9. ovoga članka evidenciju nastalu korištenjem navigacijskog sustava moraju čuvati najmanje tri godine i na zahtjev je dati na uvid veterinarskom inspektoru/drugim ovlaštenim osobama, posebno kad se provode pregledi iz članka 15. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Prethodni pregled i odobrenje prijevoznih sredstava

Članak 7.

(1) Zabranjen je prijevoz životinja cestom na dugim putovanjima bez prethodnog pregleda prijevoznog sredstva i dobivenog odobrenja na temelju članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika.
(2) Zabranjen je prijevoz morem, na udaljenost veću od 10 nautičkih milja, domaćih kopitara i domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih ili svinjskih vrsta, od luke polazišta, a da plovilo za prijevoz stoke nije pregledano i odobreno u skladu s člankom 19. stavkom 1. ovoga Pravilnika.
(3) Stavak 1. i 2. ovoga članka primjenjuju se na spremnike koji se upotrebljavaju za prijevoz domaćih kopitara ili domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih ili svinjskih vrsta cestom i/ili vodenim putem, na dugim putovanjima.

Čuvari

Članak 8.

(1) Čuvari na mjestu polaska, transfera ili odredišta za životinje koje se prevoze moraju osigurati provođenje tehničkih pravila iz Poglavlja I. i Odjeljka 1. Poglavlja III. Dodatka I. ovoga Pravilnika.
(2) Čuvari moraju pregledati sve životinje koje stižu u mjesto provoza ili mjesto odredišta te utvrditi jesu li životinje izložene ili jesu li bile izložene dugom putovanju u međunarodnom prometu. U slučaju dugih putovanja domaćih kopitara, osim registriranih, i domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih ili svinjskih vrsta, posjednici se moraju pridržavati odredbi o planu puta iz Dodatka II. ovoga Pravilnika.

Sabirni centri

Članak 9.

(1) Voditelji sabirnih centara moraju osigurati da se sa životinjama postupa u skladu s tehničkim pravilima iz Poglavlja I. i Odjeljka 1. Poglavlja III. Dodatka I. ovoga Pravilnika.
(2) Voditelji sabirnih centara koji su odobreni u skladu s veterinarskim propisima moraju:
a) povjeriti postupanje sa životinjama samo osoblju koje je osposobljeno u skladu s odgovarajućim tehničkim pravilima iz Dodatka I. ovoga Pravilnika;
b) redovito obavještavati osobe kojima je odobren ulazak u sabirne centre o njihovim dužnostima i obvezama u skladu s ovim Pravilnikom te o kaznama u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika;
c) stalno imati dostupne, za osobe kojima je odobren ulazak u sabirni centar, sve podatke o veterinarskom inspektoru/drugim ovlaštenim osobama koji mora biti obaviješten o svakom postupanju protivnom odredbama ovoga Pravilnika;
d) u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika od strane bilo koje osobe koja se nalazi u sabirnom centru, i ne isključujući nadležnost veterinarskog inspektora/druge ovlaštene osobe, poduzeti potrebne mjere kako bi se otklonile uočene nepravilnosti i spriječilo njihovo ponavljanje;
e) donijeti, pratiti i primijeniti potrebna interna pravila u cilju provođenja točke a) do d) ovoga stavka.

POGLAVLJE III.

DUŽNOSTI I OBVEZE NADLEŽNOG TIJELA

Izdavanje odobrenja za obavljanje prijevoza

Članak 10.

(1) Nadležno tijelo izdaje odobrenje za obavljanje prijevozničke djelatnosti prijevoznicima pod uvjetom da:
a) podnositelji zahtjeva imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili, u slučaju da podnositelj zahtjeva nema sjedište u Republici Hrvatskoj, imaju predstavništvo u Republici Hrvatskoj;
b) podnositelji zahtjeva dokažu da imaju na raspolaganju dovoljno odgovarajućeg osoblja, opreme i operativnih postupaka koji im omogućuju postupanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, uključujući prema potrebi i Vodiče dobre prakse;
c) podnositelji zahtjeva ili njihovi predstavnici nisu teže prekršili zakonodavstvo u odnosu na zaštitu životinja u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva. Odredba iz ove točke se ne primjenjuje kad podnositelj zahtjeva na prihvatljiv način dokaže nadležnom tijelu da je poduzeo sve potrebne mjere kako bi izbjegao daljnja postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika.
(2) Nadležno tijelo izdaje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka na obrascu iz Poglavlja I. Dodatka III.A ovoga Pravilnika. Takva su odobrenja na snazi najviše pet godina od dana izdavanja i ne vrijede za duga putovanja.

Izdavanje odobrenja za obavljanje prijevoza na dugim putovanjima

Članak 11.

(1) Nadležno tijelo izdaje odobrenje prijevoznicima koji prevoze životinje na dugim putovanjima nakon podnošenja zahtjeva pod uvjetom da:
a) ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika;
b) su podnositelji molbe predočili sljedeće isprave:
– valjane svjedodžbe o osposobljenosti za vozače i pratitelje u skladu s člankom 17. stavkom 2. ovoga Pravilnika za sve vozače i pratitelje koji prevoze životinje na dugim putovanjima;
– valjane potvrde o odobrenju u skladu s člankom 18. stavkom 2. ovoga Pravilnika za sva cestovna prijevozna sredstva koja se upotrebljavaju za duga putovanja;
– pojedinosti postupaka koji prijevoznicima omogućuju da slijede i bilježe kretanje cestovnih vozila za koja su odgovorni te kontaktiraju s vozačima u svakom trenutku tijekom dugih putovanja;
– krizni plan u hitnim slučajevima.
(2) U skladu s trećom alinejom točke b) stavka 1. ovoga članka prijevoznici koji na dugim putovanjima prevoze domaće kopitare, osim registriranih, i domaće životinje goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, moraju dokazati da primjenjuju navigacijski sustav iz članka 6. stavka 9. ovoga Pravilnika:
a) za cestovna prijevozna sredstva koja se prvi puta koriste od 1. siječnja 2007. godine,
b) za sva cestovna prijevozna sredstva od 1. siječnja 2009.
(3) Nadležno tijelo izdaje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka na obrascu iz Poglavlja II. Dodatka III.A ovoga Pravilnika. Odobrenja su na snazi najviše pet godina od dana izdavanja i vrijede za sva putovanja, uključujući i duga putovanja.

Ograničenje podnošenja zahtjeva za prijevoz

Članak 12.

(1) Prijevoznici moraju podnijeti nadležnom tijelu zahtjev za odobrenje za obavljanje prijevoza na temelju članka 10. ili 11. ovoga Pravilnika.
(2) Prijevoznici mogu podnijeti zahtjev za odobrenje za obavljanje prijevoza jednom nadležnom tijelu u jednoj zemlji članici Europske unije.

Izdavanje odobrenja za obavljanje prijevozničke djelatnosti od strane nadležnog tijela

Članak 13.

(1) Nadležno tijelo može ograničiti područje koje obuhvaća odobrenje iz članka 10. stavka 1. ili, za duga putovanja, članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika, prema kriterijima koji se mogu provjeriti tijekom prijevoza.
(2) Nadležno tijelo svakom odobrenju iz članka 10. stavka 1. ili, za duga putovanja, članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika dodjeljuje jedinstveni broj. Odobrenje se sastavlja na hrvatskom jeziku te na engleskom kad postoji mogućnost da prijevoznik obavlja prijevoz u drugim zemljama.
(3) Nadležno tijelo mora označiti odobrenje iz članka 10. stavka 1. ili članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika na način koji će mu omogućiti brzo identificiranje prijevoznika, osobito u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika.
(4) Nadležno tijelo mora voditi evidenciju o odobrenjima izdanima na temelju članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika u elektronskoj bazi podataka. Naziv prijevoznika i broj odobrenja javno su dostupni dok je odobrenje na snazi. Pristup javnosti drugim podacima koji se odnose na odobrenja o obavljanju prijevoza odobrava se u skladu s posebnim propisima o zaštiti privatnosti. U bazu podataka trebaju biti uključene i odluke iz članka 26. stavka 4. točke c) i stavka 6. ovoga Pravilnika.

Pregledi i druge mjere koje se odnose na plan puta, a koje provodi veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe prije dugih putovanja

Članak 14.

(1) U slučaju dugih putovanja na kojima se prevoze domaći kopitari i domaće životinje goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, veterinarski inspektor/druga ovlaštena osoba u mjestu polaska mora:
a) obaviti odgovarajuće preglede kako bi utvrdio da:
– prijevoznici navedeni u planu puta imaju odgovarajuća valjana odobrenja za obavljanje prijevozničke djelatnosti, valjane potvrde o udovoljavanju prijevoznih sredstava namijenjenih dugim putovanjima i valjane svjedodžbe o osposobljenosti vozača i pratitelja životinja;
– je plan puta koji podnosi organizator puta realan i da pokazuje da će se tijekom putovanja pridržavati odredaba ovoga Pravilnika.
b) kad ishod pregleda iz točke a) ovoga stavka ne zadovoljava, zatražiti od organizatora da promijeni uvjete planiranog dugog putovanja tako da isti budu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
c) kad ishod provjera određenih točkom a) ovoga stavka zadovoljava, veterinarski inspektor/druga ovlaštena osoba mora ovjeriti plan puta;
d) što je prije moguće poslati pojedinosti o planiranim dugim putovanjima navedenima u planu puta veterinarskom inspektoru/drugim ovlaštenim osobama na mjestu odredišta i o mjestu izlaska ili mjestu odmora putem sustava razmjene informacija u skladu s posebnim propisima.
(2) Iznimno od točke c) stavka 1. ovoga članka, ovjeravanje plana puta nije potrebno za prijevoz koji primjenjuje sustav iz članka 6. stavka 9. ovoga Pravilnika.

Pregledi koje provodi veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe u bilo kojoj fazi dugog putovanja

Članak 15.

(1) Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe u bilo kojoj fazi dugog putovanja obavlja preglede na slučajnom ili ciljanom uzorku kako bi provjerio da su navedena trajanja putovanja realna i da se putovanje odvija u skladu s ovim Pravilnikom, a osobito da su trajanja putovanja i odmora u skladu s ograničenjima iz Poglavlja V. Dodatka I. ovoga Pravilnika.
(2) U slučaju dugih putovanja, provjera sposobnosti za putovanje na mjestu polaska kako je određeno u Poglavlju I. Dodatka I. ovoga Pravilnika, obavlja se prije utovara kao dio zdravstvenog pregleda životinja na način i u rokovima određenim posebnim veterinarskim propisima.
(3) Pregledi iz stavka 1. ovoga članka, kad je odredište klaonica, mogu se obaviti kao dio nadzora nad dobrobiti životinja u skladu s posebnim propisima koji određuju posebna pravila za organizaciju službenog nadzora nad proizvodima životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.
(4) Evidencija o kretanju cestovnih prijevoznih sredstava dobivena pomoću navigacijskoga sustava može se, prema potrebi, upotrijebiti za preglede koje provodi veterinarska inspekcija/druge ovlaštene osobe.

Edukacija službenika nadležnog tijela i njihovo opremanje

Članak 16.

Nadležno tijelo mora osigurati da njegovi službenici budu valjano educirani i opremljeni za provjeru podataka zabilježenih pomoću:
– opreme za bilježenje podataka određene posebnim propisima koji se odnose na opremu za bilježenje podataka u cestovnom prijevozu;
– navigacijskog sustava.

Osposobljavanje i svjedodžba o osposobljenosti

Članak 17.

(1) Za osposobljavanje osoblja prijevoznika i sabirnih centara, u svrhe iz članka 6. stavka 4. i članka 9. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika, mora se osigurati održavanje odgovarajućih tečajeva.
(2) Svjedodžba o osposobljenosti za vozače i pratitelje cestov¬nih prijevoznih sredstava koji prevoze domaće kopitare ili domaće životinje goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta ili peradi kako je navedeno u članku 6. stavku 5. ovoga Pravilnika izdaje se u skladu s Dodatkom IV. ovoga Pravilnika. Svjedodžba o osposobljenosti sastav¬lja se na hrvatskom i na engleskom jeziku kad postoji vjerojatnost da će vozač ili pratitelj obavljati prijevoz i u drugoj državi. Svjedodžbu o osposobljenosti izdaje nadležno tijelo ili tijelo ovlašteno od nadležnog tijela na obrascu iz Poglavlja III. Dodatka III.A ovoga Pravilnika. Primjena navedene svjedodžbe o osposobljenosti može se ograničiti na određene vrste ili skupinu vrsta.

Potvrda o odobrenju cestovnih prijevoznih sredstava

Članak 18.

(1) Veterinarski ured izdaje potvrdu o odobrenju cestovnih prijevoznih sredstava za duga putovanja na temelju zahtjeva, pod uvjetom da:
a) prijevozno sredstvo nije predmet zahtjeva podnesenoga drugom nadležnom tijelu ili odobrenja drugoga nadležnoga tijela u istoj ili kojoj drugoj državi članici Europske unije;
b) je veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe pregledao prijevozno sredstvo i utvrdio da je ono u skladu sa zahtjevima iz Poglavlja II. i VI. Dodatka I. ovoga Pravilnika koji se odnose na dizajniranje, izgradnju i održavanje cestovnih prijevoznih sredstava za duga putovanja.
(2) Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe izdaje svaku potvrdu s jedinstvenim brojem i na obrascu iz Poglavlja IV. Dodatka III.A ovoga Pravilnika. Potvrda se sastavlja na hrvatskom i na engleskom jeziku. Potvrda važi najviše pet godina od dana izdavanja i prestaje važiti onoga trenutka kad se prijevozno sredstvo mijenja ili prepravlja na način koji utječe na dobrobit životinja.
(3) Veterinarski ured vodi evidenciju potvrda o odobrenju cestovnih prijevoznih sredstava za duga putovanja u elektronskoj bazi podataka na način koji mu omogućuje njihovu brzu identifikaciju, osobito u slučaju nepridržavanja zahtjeva iz ovoga Pravilnika.
(4) Nadležno tijelo može odobriti odstupanja od odredbi ovoga članka i Poglavlja V. Odjeljka 1. točke 4. podtočke b) i Poglavlja VI. Dodatka I. ovoga Pravilnika za cestovna prijevozna sredstva za putovanja koja ne traju duže od 12 sati pri dolasku na konačno odredište.

Potvrda o odobrenju plovila za prijevoz stoke

Članak 19.

(1) Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe izdaje potvrdu o odobrenju plovila za prijevoz stoke na temelju zahtjeva, pod uvjetom da:
a) je plovilo započelo putovanje s područja gdje je zahtjev podnesen;
b) plovilo nije predmet zahtjeva podnesenoga drugom nadležnom tijelu ili odobrenja drugoga nadležnoga tijela u istoj ili kojoj drugoj državi članici;
c) je veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe pregledao plovilo i utvrdio da je ono usklađeno s odredbama koje se odnose na gradnju i opremu plovila za prijevoz stoke iz Odjeljka 1. Poglavlja IV. Dodatka I. ovoga Pravilnika.
(2) Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe svaku potvrdu izdaje s jedinstvenim brojem. Potvrda se sastavlja na hrvatskom i na engleskom jeziku. Potvrda važi najviše pet godina od dana izdavanja i prestaje važiti onoga trenutka kad se prijevozno sredstvo mijenja ili prepravlja na način koji utječe na dobrobit životinja.
(3) Veterinarski ured vodi evidenciju odobrenih plovila za prijevoz stoke na način koji omogućuje njihovu brzu identifikaciju, osobito u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika.
(4) Veterinarski ured vodi evidenciju potvrda o odobrenju plovila za prijevoz stoke u elektronskoj bazi podataka na način koji omogućuje njihovu brzu identifikaciju, osobito u slučaju nepridržavanja zahtjeva iz ovoga Pravilnika.

Pregled plovila za prijevoz stoke pri utovaru i istovaru

Članak 20.

(1) Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe mora pregledati plovilo za prijevoz stoke prije svakog utovara životinja kako bi utvrdio da:
a) je plovilo za prijevoz stoke izgrađeno i opremljeno za broj i vrstu životinja koje će se prevoziti;
b) se prostori u kojima će životinje biti smještene dobro održavaju;
c) je oprema navedena u Poglavlju IV. Dodatka I. ovoga Pravilnika u ispravnom stanju.
(2) Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe mora prije i tijekom svakog utovara/istovara na plovilo za prijevoz stoke, utvrditi da:
a) su životinje sposobne nastaviti putovanje;
b) se postupak utovara/istovara odvija u skladu s Poglavljem III. Dodatka I. ovoga Pravilnika;
c) je opskrba hranom i vodom u skladu s Odjeljkom 2. Poglavljem IV. Dodatka I. ovoga Pravilnika.

Pregledi na izlaznim točkama i graničnim veterinarskim prijelazima

Članak 21.

(1) Ne isključujući provedbu pregleda određenih posebnim propisima, kad životinje dođu na izlazne točke ili granične veterinarske prijelaze, granični veterinarski inspektor mora provjeriti da se životinje prevoze u skladu s ovim Pravilnikom, a posebno:
a) da su prijevoznici podnijeli primjerak valjanog odobrenja iz članka 10. stavka 1. odnosno za duga putovanja iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika;
b) da su vozači cestovnih vozila koji prevoze domaće kopitare, domaće životinje goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta ili perad i pratitelji pokazali valjanu svjedodžbu o osposobljenosti propisanu člankom 17. stavkom 2. ovoga Pravilnika;
c) da su životinje sposobne nastaviti putovanje;
d) da prijevozna sredstva kojima životinje nastavljaju putovanje udovoljavaju odredbama iz Poglavlja II. i, gdje je to primjenjivo, Poglavlja VI. Dodatka I. ovoga Pravilnika;
e) da su u slučaju izvoza prijevoznici osigurali dokaz da je putovanje iz mjesta polaska do prvog mjesta istovara na konačnom odredištu u skladu s odredbama iz Dodatka V. ovoga Pravilnika;
f) jesu li domaći kopitari i domaće životinje goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta prevezene ili će se prevoziti na dugim putovanjima.
(2) U slučaju dugih putovanja na kojima se prevoze kopitari i domaće životinje goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, veterinarski inspektori/druge ovlaštene osobe na izlaznim točkama i graničnim veterinarskim prijelazima obavljaju i evidentiraju preglede/kontrole navedene u Dijelu 3. plana puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika. Evidenciju o tim pregledima i pregledu iz stavka 1. ovoga članka čuva granična veterinarska postaja tijekom razdoblja od najmanje tri godine od datuma pregleda, uključujući primjerak evidencijske liste ili ispisa u skladu s posebnim propisima koji se odnose na opremu za bilježenje podataka u cestovnom prijevozu, ako je vozilo obuhvaćeno tim propisom.
(3) Kad veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe smatra da životinje nisu sposobne završiti svoje putovanje, one moraju biti istovarene, napojene, nahranjene i odmorene.

Kašnjenje tijekom prijevoza

Članak 22.

(1) Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe mora poduzeti odgovarajuće mjere da spriječi ili na najmanju moguću mjeru svede svako kašnjenje tijekom prijevoza ili patnju životinja kad nepredvidive okolnosti onemogućavaju primjenu ovoga Pravilnika. Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe mora osigurati da na mjestu pretovara, izlaznim točkama i graničnim veterinarskim prijelazima bude osigurana prednost životinja u prijevozu pred drugim pošiljkama.
(2) Nijedna se pošiljka životinja ne smije zadržavati tijekom prijevoza, osim kad je to izričito potrebno radi dobrobiti životinja ili javne sigurnosti. U vremenu između završetka utovara i polaska pošiljka životinja ne smije neopravdano kasniti. Ako koja pošiljka životinja tijekom prijevoza mora biti zadržana dulje od dva sata, veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe mora osigurati odgovarajuću skrb za životinje i, kad je to potrebno, njihovo hranjenje, napajanje, istovar i smještaj.

POGLAVLJE IV.

PROVEDBA I RAZMJENA INFORMACIJA

Hitne mjere u slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika od strane prijevoznika

Članak 23.

(1) Kad veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe utvrdi da se koja odredba ovoga Pravilnika ne provodi ili se nije provodila, mora poduzeti ili zatražiti od osobe odgovorne za životinje da poduzme sve radnje potrebne za zaštitu dobrobiti životinja. Takve radnje ne smiju izazvati nepotrebnu ili dodatnu patnju životinja i trebaju biti razmjerne ozbiljnosti prisutnoga rizika. Sve naređene mjere provode se na trošak prijevoznika.
(2) Ovisno o okolnostima svakoga slučaja, takve mjere mogu uključivati:
a) promjenu vozača ili pratitelja;
b) privremeni popravak prijevoznog sredstva kako bi se spriječilo neposredno ozljeđivanje životinja;
c) premještanje pošiljke ili jednoga njezina dijela u drugo prijevozno sredstvo;
d) povratak životinja u mjesto polaska najkraćim putem, ili omogućivanje životinjama nastavka putovanja do mjesta odredišta najkraćim putem, ovisno o tomu što je u najboljem interesu dobrobiti životinja;
e) istovar životinja i njihovo zadržavanje u prikladnom smještaju uz odgovarajuću skrb do rješavanja problema.
(3) U slučaju da ne postoje sredstva za zaštitu dobrobiti životinja, one moraju biti usmrćene na propisani način.
(4) Kad se poduzimaju mjere zbog postupanja protivno odred¬bama ovoga Pravilnika navedenog u stavku 1. ovoga članka, i kad je životinje potrebno prevoziti uz postupanje protivno nekim odredbama ovoga Pravilnika, veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe mora izdati odobrenje za prijevoz životinja. U odobrenju se određuje na koje se životinje odnosi te se definiraju uvjeti prema kojima se one mogu prevoziti dok se u cijelosti ne budu provodile odredbe ovoga Pravilnika. Takvo odobrenje mora pratiti životinje tijekom prijevoza.
(5) Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe mora odmah poduzeti potrebne mjere ako osoba odgovorna za životinje nije dostupna ili se ne pridržava uputa.
(6) O odlukama koje donese veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe, kao i razlozima njihova donošenja izvješćuje se prijevoznik ili njegov predstavnik što je prije moguće te nadležno tijelo koje je izdalo odobrenje iz članka 10. stavka 1. odnosno članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika. Ako je to potrebno, nadležno tijelo osigurava pomoć prijevozniku kako bi mu olakšalo provedbu potrebnih hitnih mjera.

Međusobna pomoć i razmjena informacija

Članak 24.

(1) Pravila i informacijski postupci navedeni u posebnim propisima o međusobnoj pomoći zemalja članica Europske unije i razmjeni informacija između njih i Europske komisije u svrhu ispravnog provođenja veterinarskog i zootehničkog zakonodavstva.
(2) Nadležno tijelo mora priopćiti Europskoj komisiji pojedinosti o mjestu za kontakte u svrhu pridržavanja odredaba ovoga Pravilnika, uključujući elektronsku adresu ako je dostupna, u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, kao i svako ažuriranje podataka.

Kazne

Članak 25.

(1) Kaznene odredbe koje se primjenjuju u slučaju postupanja protivnog odredbama ovoga Pravilnika određene su Zakonom o dobrobiti životinja. Nadležno tijelo mora osigurati da kazne koje se izriču u slučaju neprimjenjivanja odredbi ovoga Pravilnika budu djelotvorne, razmjerne i preventivne.
(2) Nadležno tijelo mora o propisanim kaznenim odredbama izvijestiti Europsku komisiju, te istu mora bez odgađanja obavijestiti o svim kasnijim izmjenama i dopunama tih odredbi.

Prekršaj i obavijest o prekršaju

Članak 26.

(1) U slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika, nadležno tijelo poduzima posebne mjere iz stavka 2. do 7. ovoga članka.
(2) Kad veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe utvrdi da je prijevoznik postupao protivno ovom Pravilniku ili da prijevozno sredstvo nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, dužan je odmah izvijestiti nadležno tijelo koje je prijevozniku izdalo odobrenje o obavljanju prijevozničke djelatnosti ili potvrdu o odobrenju prijevoznoga sredstva, a kad je vozač uključen u postupanje protivno odredbama ovoga Pravilnika, i tijelo koje je vozaču izdalo svjedodžbu o osposobljenosti. Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe obavijesti prilaže sve relevantne podatke i isprave.
(3) Kad veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe na mjestu odredišta utvrdi da se tijekom putovanja postupalo protivno odred¬bama ovoga Pravilnika, ono o tome odmah izvješćuje veterinarskog inspektora/druge ovlaštene osobe na mjestu polaska. Obavijesti se prilažu svi relevantni podaci i isprave.
(4) Kad veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe utvrdi da je prijevoznik postupao protivno ovom Pravilniku ili da prijevozno sredstvo nije u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, ili kad nad¬ležno tijelo odnosno veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe primi obavijest predviđenu u stavku 2. ili 3. ovoga članka, mora, prema potrebi:
a) zatražiti od prijevoznika da otkloni utvrđene nedostatke te uspostavi sustav koji sprječava ponavljanje prekršaja;
b) podvrgnuti dotičnoga prijevoznika daljnjim pregledima, posebno onima za koje je potreban veterinar pri utovaru životinja;
c) obustaviti ili povući odobrenje o obavljanju prijevozničke djelatnosti izdano prijevozniku ili potvrdu o odobrenju prijevoznoga sredstva.
(5) U slučaju kad vozač ili pratitelj koji ima svjedodžbu o osposobljenosti iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika postupa protivno odredbama Pravilnika, nadležno tijelo može opozvati svjedodžbu o osposobljenosti, osobito ako prekršaj pokaže da vozaču ili pratitelju nedostaje znanja ili spoznaja o prijevozu životinja u skladu s ovim Pravilnikom.
(6) U slučaju ponovljenog ili ozbiljnog postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika, nadležno tijelo može privremeno zabraniti da prijevoznik ili prijevozno sredstvo, a koji ima sjedište u drugoj zemlji, prevozi životinje na njezinu području, premda je odobrenje za prijevoznika ili prijevozno sredstvo izdala druga zemlja, pod uvjetom da su iscrpljene sve mogućnosti koje nudi uzajamna pomoć i razmjena informacija iz članka 24. ovoga Pravilnika.
(7) Nadležno tijelo mora osigurati da sva mjesta kontakta pred¬viđena člankom 24. stavkom 2. ovoga Pravilnika budu odmah obaviještena o svakoj odluci donesenoj u skladu sa stavkom 4. točkom c) ili stavkom 5. ili 6. ovoga članka.

Inspekcijski nadzor i godišnja izvješća

Članak 27.

(1) Veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe mora, bez diskriminacije, provjeriti postupanje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika provođenjem inspekcijskoga nadzora i kontrole životinja, prijevoznih sredstava i popratnih isprava. Takvi se pregledi moraju obavljati na odgovarajućem broju životinja koje se svake godine prevoze i mogu se obavljati istodobno s provjerama koje se provode u druge svrhe. Broj pregleda povećava se kad se utvrdi da se postupalo protivno odredbama ovoga Pravilnika.
(2) Navedeni broj iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u skladu s posebnim postupkom Europske komisije.
(3) Veterinarski inspektori/druge ovlaštene osobe podnose nadležnom tijelu do 31. ožujka svake godine godišnje izvješće za prethodnu godinu o inspekcijskom nadzoru predviđenom stavkom 1. ovoga članka.
(4) Nadležno tijelo podnosi Europskoj komisiji do 30. lipnja svake godine godišnje izvješće za prethodnu godinu o inspekcijskom nadzoru predviđenom stavkom 2. ovoga članka. Izvješće treba biti popraćeno analizom glavnih otkrivenih nedostataka i akcijskim planom za njihovo rješavanje.

Pregledi na licu mjesta

Članak 28.

Veterinarski stručnjaci iz Europske komisije mogu, u suradnji s nadležnim tijelom i u mjeri u kojoj je to potrebno da se osigura jedinstvena primjena ovoga Pravilnika, obaviti preglede na licu mjesta u skladu s postupcima posebnih propisa o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije poštovanja zakona o stočnoj hrani i prehrambenim proizvodima te propisa o zdravlju i zaštiti životinja.

Vodiči dobre prakse

Članak 29.

Nadležno tijelo potiče razvoj vodiča dobre prakse koje uključuju preporuke o poštivanju ovoga Pravilnika, a osobito članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Dodaci I. do VI. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
(2) Eventualne izmjene i dopune dodataka ovoga Pravilnika donose se s ciljem njihove prilagodbe tehnološkom i znanstvenom napretku.
Članak 31.
(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja (»Narodne novine«, broj 116/05).
(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. siječnja 2007. godine.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka:
– odredbe članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika stupaju na snagu od 5. siječnja 2008. godine;
– odredbe članka 6. stavka 9. točke a) i članka 11. stavka 2. točke a) ovoga Pravilnika za prijevoznike koji ne prevoze životinje na području Europske unije, osim ako nije drukčije određeno propisima država na čijem području obavljaju prijevoz stupaju na snagu od 1. siječnja 2009. godine;
– odredbe članka 12. stavka 2., članka 18. stavka 1. točke a), članka 19. stavka 1. točke b), članka 24., članka 25. stavka 2., članka 27. stavka 2. i stavka 4 i članka 28. ovoga Pravilnika koje se odnose na Europsku uniju i Europsku komisiju stupaju na snagu danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 322-01/06-01/113
Urbroj: 525-1-06-1
Zagreb, 13. prosinca 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK I.

TEHNIČKI UVJETI

iz članka 6. stavka 3., članka 8. stavka 1., članka 9. stavaka 1. i stavka 2. točke a)

Poglavlje I.

SPOSOBNOST ZA PRIJEVOZ

1. Zabranjen je prijevoz ako životinja nije sposobna za planirano putovanje i životinje se moraju prevoziti u uvjetima koji jamče da neće doživjeti ozljedu ili nepotrebnu patnju.
2. Životinje koje su ozlijeđene ili pokazuju fiziološku slabost ili patološki proces ne smatraju se sposobnima za prijevoz, a osobito:
a) kad se ne mogu samostalno kretati, a da im to ne izazove bol, ili kad se ne mogu kretati bez pomoći;
b) kad imaju ozbiljne otvorene rane ili prolapsus;
c) kad je riječ o bređim ženkama kod kojih je već prošlo 90% ili više od očekivanog razdoblja bređosti, ili je riječ o ženkama koje su rodile najmanje prije tjedan dana;
d) kad je riječ o novorođenim sisavcima kod kojih pupak još nije posve zarastao;
e) kad je riječ o prasadi mlađoj od tri tjedna, janjadi mlađoj od jednoga tjedna i teladi mlađoj od deset dana, osim kad se prevoze na udaljenost koja ne prelazi 100 km;
f) kad je riječ o psima i mačkama mlađima od osam tjedana, osim kad je uz njih i njihova majka;
g) kad je riječ o divljači s rogovima dok ima baršunasti ovoj na rogovima.
3. Iznimno, bolesne ili ozlijeđene životinje mogu se smatrati sposobnima za prijevoz ako:
a) su lakše ozlijeđene ili bolesne, a prijevoz im ne bi izazvao dodatnu patnju (u slučaju dvojbe treba potražiti savjet veterinara);
b) se životinje prevoze, u svrhu određenu Pravilnikom o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa (»Narodne novine«, broj 176/04), kad je bolest ili ozljeda dio istraživačkoga programa;
c) se životinje prevoze pod veterinarskim nadzorom radi veterinarskog liječenja ili nakon liječenja ili postavljene dijagnoze. Takav se prijevoz dopušta samo kad ne izaziva nepotrebnu patnju ili zlostavljanje životinja o kojima je riječ;
d) je riječ o životinjama koje su bile podvrgnute zootehničkim postupcima, kao što je uklanjanje rogova ili kastracija, pod uvjetom da su rane u cijelosti zarasle.
4. U slučaju kad se životinje tijekom prijevoza razbole ili ozlijede, moraju se odvojiti od ostalih životinja te im mora biti pružena prva pomoć što je prije moguće. Životinjama se mora osigurati odgovarajuća veterinarska skrb, a ako je potrebno, treba ih žurno zaklati ili usmrtiti na način koji im neće uzrokovati bilo koju daljnju patnju.
5. Sedativi se ne smiju primjenjivati kod životinja koje se trebaju prevoziti, osim ako to nije nužno da bi se osigurala njihova dobrobit, a smiju se primjenjivati samo pod veterinarskim nadzorom.
6. Ženke goveđih, ovčjih i kozjih vrsta u razdoblju laktacije uz koje nije njihova mladunčad, moraju se musti u razmacima od najviše 12 sati.
7. Odredbe podtočke. c) i d) točke 2. ovoga Poglavlja ne primjenjuju se na kopitare ako je svrha putovanja poboljšati zdravstvene uvjete rođenja ili za nedavno oždrijebljenu ždrjebad s njihovim majkama koje su upisane u registar, pod uvjetom da je u oba ova slučaja uz životinje neprekidno pratitelj koji se za njih brine tijekom putovanja.

POGLAVLJE II.

PRIJEVOZNA SREDSTVA

Odjeljak 1.

ODREDBE ZA SVA PRIJEVOZNA SREDSTVA

1. Prijevozna sredstva, spremnici i njihova oprema moraju se projektirati, izraditi, održavati i njima se upravljati tako da se:
a) izbjegne svaka ozljeda i patnja te osigura sigurnost životinja;
b) životinje zaštite od lošeg vremena, ekstremnih temperatura i nepovoljnih promjena klimatskih uvjeta;
c) mogu čistiti i dezinficirati;
d) spriječi bijeg ili ispadanje životinja iz prijevoznoga sredstva te da izdrže stres izazvan kretanjem;
e) osigura i održava kvaliteta i količina zraka primjerena vrstama koje se prevoze;
f) osigura pristup životinjama tako da se mogu pregledati i da se za njih može skrbiti;
g) osigura podna površina koja sprječava klizanje;
h) osigura podna površina koja na najmanju moguću mjeru svodi istjecanje urina ili fekalija;
i) osigura dovoljno svjetlosti za pregled i brigu o životinjama tijekom prijevoza.
2. Unutar prostora za životinje treba osigurati dovoljnu površinu, a na svakoj njegovoj razini treba osigurati dostatno prozračivanje iznad životinja kad su u prirodnom stojećem položaju, pri čemu im se ni zbog kojeg razloga ne smije onemogućiti prirodno kretanje.
3. Za divlje životinje i vrste osim domaćih kopitara ili domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, kad je to potrebno, uz životinje moraju biti sljedeće isprave:
a) izjava u kojoj je navedeno da su životinje divlje, plašljive ili opasne;
b) pisane upute o hranjenju, napajanju i svakoj drugoj potreb¬noj njezi.
4. Pregrade moraju biti dovoljno čvrste da izdrže težinu životinja. Oprema mora biti dizajnirana za brzo i lagano rukovanje.
5. Prasad lakša od 10 kilograma, janjad lakša od 20 kilograma, telad mlađa od šest mjeseci i ždrjebad mlađa od četiri mjeseca moraju imati odgovarajuću stelju ili koji drugi jednakovrijedan materijal, koji jamči udobnost primjerenu vrsti životinja, broju životinja koje se prevoze, vremenu putovanja i vremenskim uvjetima. Taj materijal mora osigurati odgovarajuće upijanje urina i fekalija.
6. Ne isključujući provedbu propisa o sigurnosti osoblja i putnika, kad prijevoz plovilom, zrakoplovom ili željezničkim vagonom traje dulje od tri sata, sredstvo za usmrćivanje koje odgovara vrsti životinja mora biti osigurano te mora biti na raspolaganju pratitelju ili osobi u prijevoznom sredstvu koja posjeduje potrebna umijeća da taj zadatak obavi na human i učinkovit način.

Odjeljak 2.

DOPUNSKE ODREDBE ZA CESTOVNI I ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

1. Vozila u kojima se životinje prevoze moraju biti jasno i vid¬ljivo označena tako da ukazuju na prisutnost živih životinja, osim kad se životinje prevoze u spremnicima koji su označeni u skladu s točkom 1. Odjeljkom 5. ovoga Poglavlja.
2. Cestovna prijevozna sredstva moraju imati odgovarajuću opremu za utovar i istovar.
3. Pri sastavljanju kompozicije vlaka te tijekom svakog drugog kretanja željezničkih vagona moraju se poduzeti sve mjere opreza kako bi se izbjeglo poskakivanje željezničkih vagona u kojima su životinje.

Odjeljak 3.

DOPUNSKE ODREDBE ZA PRIJEVOZ NA PLOVILIMA OPREMLJENIMA RO-RO TEHNOLOGIJOM

1. Prije utovara u plovilo zapovjednik je dužan provjeriti da je pri utovaru prijevoznih sredstava:
a) na ograđenim palubama, plovilo opremljeno odgovarajućim sustavom prisilnog prozračivanja te da ima sustav uzbunjivanja i odgovarajući sekundarni izvor energije u slučaju kvara;
b) na otvorenim palubama, osigurana odgovarajuća zaštita od morske vode.
2. Cestovna prijevozna sredstva i željeznički vagoni moraju imati dovoljan broj odgovarajuće dizajniranih, smještenih i održavanih mjesta koja im omogućuju da se sigurno vežu uz plovilo. Cestovna prijevozna sredstva i željeznički vagoni moraju biti dobro privezana za brod prije isplovljavanja kako bi se spriječilo njihovo pomicanje uslijed kretanja plovila.
Odjeljak 4.
DOPUNSKE ODREDBE ZA ZRAČNI PRIJEVOZ
1. Životinje se moraju prevoziti u spremnicima, oborima ili kutijama koji odgovaraju pojedinim vrstama i u skladu su sa propisima za žive životinje Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA), u verziji navedenoj u Dodatku VI. ovoga Pravilnika.
2. Životinje se moraju prevoziti u uvjetima u kojima se kvaliteta zraka, temperatura i tlak mogu održavati u odgovarajućim granicama tijekom čitavoga putovanja, a s obzirom na vrstu životinja.

Odjeljak 5.

DOPUNSKE ODREDBE ZA PRIJEVOZ U SPREMNICIMA

1. Spremnici u kojima se prevoze životinje moraju biti jasno i vidljivo označeni tako da ukazuju na prisutnost živih životinja te moraju biti označeni znakom, koji pokazuje gornju stranu spremnika.
2. Tijekom prijevoza i manipuliranja, spremnici uvijek moraju biti u uspravnom položaju, a jaka poskakivanja i tresenje moraju se svesti na najmanju mjeru. Spremnici moraju biti osigurani kako bi se spriječilo pomicanje s mjesta uslijed kretanja prijevoznog sredstva.
3. Spremnici teži od 50 kilograma moraju imati dovoljan broj odgovarajuće dizajniranih, smještenih i održavanih sigurnosnih točaka koje im omogućuju da budu čvrsto privezani uz prijevozno sredstvo na koje se utovaruju. Spremnici se pričvršćuju na prijevozno sredstvo prije početka putovanja kako bi se spriječilo njihovo pomicanje uslijed kretanja prijevoznog sredstva.

Poglavlje III.

PRIJEVOZNA PRAKSA

Odjeljak 1.

UTOVAR, ISTOVAR I POSTUPANJE SA ŽIVOTINJAMA

1. Posebnu pozornost treba posvetiti potrebama određenih kategorija životinja, na primjer divljih životinja, kako bi se priviknule na način prijevoza prije predviđenog putovanja.
2. Kad postupak utovara i istovara traje dulje od četri sata, osim za perad:
a) Na raspolaganju mora biti odgovarajuća oprema za čuvanje, hranjenje i napajanje životinja izvan prijevoznog sredstva, a da ih se pritom ne veže
b) postupak mora biti pod kontrolom/nadzorom veterinarskog inspektora/drugih ovlaštenih osoba i moraju biti poduzete posebne mjere opreza da se tijekom tih postupaka osigura dobrobit životinja.

Oprema i postupci
3. Oprema za utovar i istovar, uključujući podne površine, mora biti dizajnirana, izrađena, održavana i njom se rukuje tako da:
a) spriječi ozljedu i patnju životinja i na najmanju mjere svede uznemirenost i tjeskobu tijekom kretanja životinja te osigura sigurnost životinja, a mora se obratiti pozornost da podne površine ne smiju biti skliske i da se osigura bočna zaštita kako bi se spriječio bijeg životinja;
b) ih je moguće čistiti i dezinficirati.
4. Rampe ne smiju biti strmije od 20 stupnjeva, tj. 36,4% u horizontali za svinje, telad i konje, i strmije od 26 stupnjeva i 34 minute, tj. 50 % horizontalno za ovce i goveda osim teladi. Kad je nagib veći od 10 stupnjeva, tj. 17,6 % u horizontali, rampe moraju biti opremljene sustavom, kakav osiguravaju, na primjer, podne prečke, koje omogućuje životinjama da se popnu ili siđu bez opasnosti ili poteškoća. Platforme koje se dižu i gornje platforme moraju biti opremljene sigurnosnim ogradama tako da onemoguće životinjama da tijekom utovara i istovara ispadnu ili pobjegnu.
5. Roba koja se prevozi u istom prijevoznom sredstvu kao i životinje mora biti smještena tako da ne izazove ozljedu, patnju ili tjeskobu životinja.
6. Tijekom utovara i istovara mora se osigurati odgovarajuća rasvjeta.
7. Kad se spremnici natovareni životinjama slažu jedan na drugoga u prijevoznom sredstvu, moraju biti poduzete potrebne mjere opreza:
a) da se spriječi, ili u slučaju peradi, kunića ili krznaša, ograniči istjecanje urina i fekalija na životinje koje su smještene ispod njih;
b) da se osigura stabilnost spremnika;
c) da se osigura nesmetano prozračivanje.

Postupanje sa životinjama
8. Zabranjeno je:
a) životinje tući ili udarati;
b) vršiti pritisak na posebno osjetljiv dio tijela na način koji izaziva nepotrebnu bol ili patnju životinja;
c) pustiti da životinje vise pomoću mehaničkih sredstava;
d) dizati ili vući životinje za glavu, uši, rogove, noge, rep ili runo, ili s njima postupati na način koji kod njih izaziva nepotrebnu bol ili patnju;
e) koristiti šilo ili drugo oruđe sa šiljastim vrhom;
f) svjesno ometati životinju koju se vozi ili vodi kroz bilo koji dio u kojem se radi sa životinjama.
9. Uporabu pribora koji primjenjuje elektrošokove potrebno je izbjegavati što je više moguće. Pribor koji primjenjuje elektrošokove upotrebljava samo za odrasla goveda i svinje koji se ne žele pomaknuti i samo kad imaju dovoljno prostora da se mogu pomaknuti naprijed. Elektrošok ne smije trajati dulje od jedne sekunde, mora se primijeniti u odgovarajućim razmacima i samo na mišićima stražnjeg dijela tijela. Elektrošokovi se ne smije ponovljeno primjenjivati ako životinja ne reagira.
10. Tržnice/sajmovi ili sabirni centri moraju osigurati opremu za sputavanje životinja kad je to potrebno. Životinje koje nisu navikle biti zavezane ne treba vezati. Životinje moraju imati pristup vodi.
11. Životinje ne smiju biti vezane za rogove, što se odnosi i na divljač s rogovima, ili nosne prstene, niti im noge smiju biti zajedno vezane. Teladi se ne smije staviti brnjica. Domaći kopitari stariji od osam mjeseci nose tijekom prijevoza ular, osim neukroćenih konja.
a) U slučaju da životinje moraju biti vezane, uže, konop ili drugo sredstvo koje se upotrebljava za vezivanje mora biti:
– dovoljno jako da se u normalnim okolnostima prijevoza ne prekine;
– dovoljno dugačko da životinjama omogućuje da po potrebi legnu, jedu i piju;
– oblikovano tako da nema opasnosti od gušenja ili ozljeđivanja, te da životinjama omogući da se brzo oslobode.

Odvajanje
12. Sa životinjama se mora postupati i prevoziti ih odvojeno kad je riječ o:
a) životinjama različitih vrsta,
b) životinjama koje se značajno razlikuju s obzirom na veličinu i starost,
c) odraslim rasplodnim nerastima ili pastusima,
d) spolno zrelim mužjacima i ženkama,
e) životinjama s rogovima i onima bez rogova,
f) životinjama koje su neprijateljski raspoložene jedne prema drugima,
g) vezanim životinjama i onima koje to nisu.
13. Podtočka a), b), c) i e) točke 12. ovoga Odjeljka ne primjenjuju se kad su životinje uzgajane u zajednici i naviknute jedne na druge, kad bi odvajanje uzrokovalo tjeskobu, ili kad ženke putuju s mladunčadi koja još sisa.

Odjeljak 2.

POSTUPANJE TIJEKOM PRIJEVOZA

1. Podna površina mora biti u skladu s utvrđenim brojkama s obzirom na životinje i na prijevozna sredstva navedena u Poglavlju VII. ovoga Dodatka.
2. Domaći kopitari, osim kobila koje putuju sa svojom ždrjebadi, prevoze se u odvojenim boksovima kad se vozilo utovaruje na plovilo sa sustavom ro-ro.
3. Kopitari se ne prevoze u vozilima s više etaža osim kad se životinje utovaruju na najnižu palubu, a na gornjoj palubi nema životinja. Najmanja unutarnja visina odjeljka mora biti barem 75 cm viša od visine hrpta najviše životinje.
4. Neukroćeni kopitari ne smiju se prevoziti u skupinama većima od četiri životinje.
5. Točke 10. do 13. Odjeljka 1. ovoga Poglavlja primjenjuju se na jednak način na prijevozna sredstva.
6. Dovoljno provjetravanja mora se osigurati kako bi se u potpunosti zadovoljile potrebe životinja, vodeći pritom posebno računa o broju, vrsti i kategoriji životinja koje se trebaju prevoziti i očekivanim vremenskim uvjetima tijekom putovanja. Spremnici se slažu na način koji ne izaziva smetnje u prozračivanju.
7. Tijekom prijevoza životinjama mora se nuditi voda, hrana i mogućnost odmora primjerena njihovoj vrsti i starosti, u odgovarajućim razmacima, a posebno kako je navedeno u Poglavlju V. ovoga Dodatka. Ako nije drukčije određeno, sisavci i ptice hrane se najmanje svaka 24 sata, a napajaju najmanje svakih 12 sati. Voda i hrana za životinje moraju biti kvalitetne, a životinjama se moraju davati tako da se onečišćenje svede na najmanju mjeru. Treba obratiti potrebnu pozornost na potrebu životinja da se naviknu na takav način hranjenja i napajanja.

Poglavlje IV.

DODATNE ODREDBE ZA PLOVILA ZA PRIJEVOZ ŽIVOTINJA/STOKE ILI PLOVILA KOJA PREVOZE SPREMNIKE ZA POMORSKI PRIJEVOZ

Odjeljak 1.

ZAHTJEVI VEZANI UZ GRADNJU I OPREMANJE PLOVILA ZA ŽIVOTINJE

1. Čvrstoća ograda, obora i palube mora biti primjerena životinjama koje se prevoze. Izračunavanje čvrstoće ograda, obora i palube mora tijekom gradnje ili preuređivanja plovila za prijevoz stoke mora biti odobreno u skladu s posebnim propisima.
2. Odjeljci u kojima će se prevoziti životinje moraju se opremiti sustavom prozračivanja dovoljnoga kapaciteta koji omogućuje da se ukupna količina zraka mijenja na način:
a) 40 promjena zraka na sat ako je odjeljak u cijelosti zatvoren, a slobodna visina manja ili jednaka visini od 2,30 metra;
b) 30 promjena zraka na sat ako je odjeljak u cijelosti zatvoren, a slobodna visina veća od 2,30 metra;
c) 75 % navedenih kapaciteta ako je odjeljak djelomično zatvoren.
3. Kapacitet spremnika ili proizvodnje svježe vode mora biti odgovarajući tako da zadovolji potrebe za vodom određene u Poglavlju VI. ovoga Dodatka, vodeći pritom računa o najvećem mogućem broju, vrsti i kategoriji životinja koje se prevoze, kao i maksimalnom trajanju predviđenog putovanja.
4. Sustav opskrbe svježom vodom mora se trajno opskrbljivati svježom vodom. Svako područje u kojem je stoka mora biti opskrb¬ljeno sustavom za svježu vodu te mora biti na raspolaganju dovoljno posuda kako bi životinje imale stalan i lagan pristup svježoj vodi. Na raspolaganju mora biti i zamjenski crpni sustav kako bi se osigurala opskrba vodom u slučaju kvara primarnoga crpnoga sustava.
5. Sustav odvoda mora biti primjerenog kapaciteta za odvođenje tekućine iz obora i s palube u svim uvjetima. Odvodnim jarcima i kanalima tekućina se prikuplja u cisterne ili bunare, od kuda se otpadne vode prazne pomoću crpki ili izbacivača vode (ejektora). Zamjenski crpni sustav mora se osigurati za odvod tekućine u slučaju kvara primarnog crpnoga sustava.
6. Prostor za stoku, prolazi i rampe do prostora sa stokom moraju biti dovoljno osvijetljeni. Mora postojati i rezervni sustav rasvjete u slučaju kvara na glavnim električnim instalacijama. Dovoljno prijenosnih izvora svjetlosti mora se osigurati kako bi pratitelju omogućili odgovarajući pregled i skrb o životinjama.
7. Protupožarni sustav mora biti primjereno postavljen u svim područjima gdje je smještena stoka, a protupožarna oprema unutar područja sa stokom mora biti u skladu s normama posebnih propisa o zaštiti ljudskih života na moru koje se odnose na zaštitu od požara, otkrivanje požara i gašenje požara.
8. Sustavi za stoku moraju se opremiti sljedećim sustavom praćenja, nadzora i uzbunjivanja u kormilarnici:
a) ventilacijom,
b) opskrbom svježe vode i odvodnjom,
c) rasvjetom,
d) proizvodnjom svježe vode ako je potrebno.
9. Primarni izvor energije mora biti dovoljno jak da trajno opskrbljuje sustave za stoku navedene u točkama 2 do 6. ovoga Odjeljka u uvjetima normalnog rada plovila namijenjenog prijevozu stoke. Sekundarni izvor energije mora imati dovoljan kapacitet da trajno zamijeni primarni izvor energije u trajanju od tri dana.

Odjeljak 2.

OPSKRBA HRANOM ZA ŽIVOTINJE I VODOM NA PLOVILIMA NAMIJENJENIMA PRIJEVOZU STOKE ILI PLOVILIMA ZA PRIJEVOZ SPREMNIKA ZA POMORSKI PRIJEVOZ

Plovila namijenjena prijevozu stoke ili plovila koja prevoze spremnike s domaćim kopitarima i domaćim životinjama goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, za putovanja koja traju dulje od 24 sata, moraju od trenutka polaska imati dovoljno stelje, hrane za životinje i vode da pokriju najmanje dnevne potrebe opskrbe hranom i vodom određene u tablici 1. ovoga Odjeljka za planirano putovanje uz dodatnih 25 % odnosno trodnevne rezervne zalihe stelje, hrane i vode, ovisno o tome što je više.

Poglavlje V.

VREMENSKI RAZMACI IZMEĐU NAPAJANJA I HRANJENJA, TRAJANJE PUTOVANJA I ODMORA

Odjeljak 1.

DOMAĆI KOPITARI, DOMAĆE ŽIVOTINJE GOVEĐIH, OVČJIH, KOZJIH I SVINJSKIH VRSTA

1. Zahtjevi navedeni u ovom Odjeljku primjenjuju se na kretanje domaćih kopitara, osim onih registriranih, domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, osim u slučaju zračnoga prijevoza.
2. Vrijeme putovanja za životinje koje pripadaju vrstama navedenima u točki 1. ovoga Odjeljka ne smije biti dulje od osam sati.
3. Maksimalno vrijeme putovanja iz točke 2. ovoga Poglavlja može se produljiti ako se ispune dodatni zahtjevi navedeni u Poglavlju VI. ovoga Dodatka.
4. Vremenski razmaci između napajanja i hranjenja, trajanje putovanja i odmora kad se upotrebljavaju cestovna prijevozna sredstva koja ispunjavaju zahtjeve navedene u točki 3. ovoga Odjeljka određeni su kako slijedi:
a) Nakon devet sati putovanja telad, janjad, jarad i ždrjebad koja još siše i koja je još uvijek na mlijeku te prasad koja nije odbijena od sise moraju se odmoriti najmanje sat vremena kako bi im se dala tekućina i hrana, ovisno o potrebama. Nakon tog odmora mogu se prevoziti tijekom daljnjih devet sati.
b) Svinje se mogu prevoziti u trajanju od najviše 24 sata. Tijekom putovanja, mora im se osigurati stalan pristup vodi.
c) Domaći kopitari mogu se prevoziti u trajanju od najviše 24 sata. Tijekom putovanja mora im se dati tekućina i, po potrebi, hrana svakih 8 sati.
d) Svim ostalim vrstama životinjama iz točke 1. ovoga Odjeljka mora se nakon 14 sati putovanja osigurati odmor od najmanje sat vremena, tijekom kojega im se daje tekućina i, po potrebi, hrana. Nakon odmora mogu se prevoziti tijekom daljnjih 14 sati.
5. Nakon utvrđenog trajanja putovanja životinje se moraju istovariti, napojiti i nahraniti te se najmanje 24 sata moraju odmarati.
6. Zabranjen je prijevoz životinja vlakom ako je maksimalno trajanje putovanja dulje od trajanja putovanja određenog u točki 2. ovoga Odjeljka. Vrijeme putovanja određeno u točki 4. ovoga Odjeljka primjenjuje se kad su ispunjeni uvjeti određeni u točkama 3. i 4.ovoga Odjeljka, osim za vrijeme trajanja odmora.
7. U slučaju prijevoza morem:
a) Zabranjen je prijevoz životinja morem ako prijevoz traje dulje od trajanja prijevoza iz točke 2. ovoga Odjeljka, osim ako se ne ispune uvjeti propisani u točki 3. i 4. ovoga Odjeljka, i osim za vrijeme putovanja i za vrijeme odmora.
b) Ako se prijevoz morem obavlja na redovnoj i izravnoj vezi između dviju zemljopisnih točaka vozilima ukrcanima na plovila bez istovara životinja, životinje se moraju odmarati 12 sati nakon istovara u odredišnoj luci ili njezinoj neposrednoj blizini, osim kad je vrijeme putovanja morem takvo da se putovanje može uključiti u opću shemu iz točke 2. do 4.ovoga Odjeljka.
8. U interesu životinja vrijeme putovanja određeno u točki 3, 4. i 7. podtočki b) ovoga Odjeljka može se produljiti za dva sata, vodeći pri tome računa o blizini mjesta odredišta.
9. Ne isključujući primjenu točke 3. do 8. ovoga Odjeljka, prijevoz životinja, koje su namijenjene klanju, u najduljem trajanju od osam sati ne može se produljiti, kad se prijevoz obavlja isključivo od mjesta polaska do mjesta odredišta.

Odjeljak 2.

OSTALE VRSTE

1. Za perad, domaće ptice i kuniće, prikladna hrana i voda mora biti dostupna u odgovarajućim količinama, osim u slučaju putovanja koje traje manje od:
a) 12 sati, ne uzimajući u obzir vrijeme utovara i istovara; ili
b) 24 sata za piliće svih vrsta, pod uvjetom da se završi unutar 72 sata nakon valenja.
2. Psi i mačke koje se prevoze moraju se hraniti u vremenskim razmacima od najviše 24 sata, a napajati u vremenskim razmacima od najviše osam sati. Pisane upute o hranjenju i napajanju moraju biti jasne.
3. Ostale vrste, osim onih navedenih u točki 1. i 2.ovoga Odjeljka, moraju se prevoziti u skladu s pisanim uputama o hranjenju i napajanju, vodeći pri tom računa o posebnoj potrebnoj njezi.

Poglavlje VI.

DODATNE ODREDBE ZA DUGA PUTOVANJA DOMAĆIH KOPITARA I ŽIVOTINJA GOVEĐIH, OVČJIH, KOZJIH I SVINJSKIH VRSTA

Odjeljak 1.

SVA DUGA PUTOVANJA

Krov
1. Prijevozna sredstva moraju imati krov svijetle boje koji mora biti primjereno izoliran.

Pod i stelja
2. Životinjama se mora osigurati odgovarajuća stelja ili jednakovrijedan materijal koji im jamči udobnost primjerenu njihovoj vrsti, broju životinja koje se prevoze, vremenu putovanja i vremenskim prilikama. Taj materijal mora osiguravati odgovarajuće upijanje urina i fekalija.

Hrana za životinje
3. Prijevozna sredstva moraju imati dovoljnu količinu hrane za životinje za potrebe životinja koje se prevoze tijekom dugog putovanja. Hrana za životinje mora biti zaštićena od vremenskih utjecaja i onečišćivača, kao što su prašina, gorivo, ispušni plinovi, životinjski urin i balega.
4. Kad se za hranjenje životinja upotrebljava posebna oprema, ta se oprema mora prevoziti u prijevoznom sredstvu.
5. Kad se za hranjenje životinja upotrebljava oprema navedena u točki 4. ovoga Odjeljka, ona mora biti oblikovana na način da se prema potrebi pričvršćuje na prijevozno sredstvo kako bi se spriječilo njezino prevrtanje. Kad se prijevozno sredstvo kreće i kad se oprema ne upotrebljava, ona mora biti smještena odvojeno od životinja.

Pregrade
6. Kopitari se prevoze u pojedinačnim boksovima, osim kobila koje putuju sa svojom ždrjebadi.
7. Prijevozno sredstvo mora biti opremljeno pregradama tako da se mogu napraviti odvojeni odjeljci, a da je istodobno životinjama osiguran slobodan pristup vodi.
8. Pregrade moraju biti izrađene na način da se mogu postaviti u različite položaje, tako da se veličina odjeljka može prilagoditi posebnim uvjetima, vrsti, veličini i broju životinja.

Minimalni kriteriji za određene vrste
9. Osim ako nisu u pratnji majke, duga putovanja dopuštena su domaćim kopitarima i domaćim životinjama goveđih i svinjskih vrsta samo kad:
a) su domaći kopitari stariji od četiri mjeseca, uz iznimku registriranih kopitara
b) je telad starija od četrnaest dana
c) su svinje teže od 10 kilograma.
10. Zabranjen je prijevoz neukroćenih konja na dugim putovanjima.

Odjeljak 2.

OPSKRBA VODOM ZA CESTOVNI PRIJEVOZ, ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ ILI SPREMNIKE ZA POMORSKI PRIJEVOZ

1. Prijevozna sredstva i spremnici za pomorski prijevoz moraju se opremiti zalihom vode koja pratitelju omogućuje da osigura vodu odmah kad se za to tijekom putovanja javi potreba, tako da svaka životinja ima pristup vodi.
2. Uređaji za vodu moraju biti održavani te primjereno oblikovani i postavljeni za kategorije životinja koje treba napojiti u vozilu.
3. Ukupni kapacitet cisterni za vodu za svako prijevozno sredstvo mora biti najmanje 1,5 % njegove maksimalne korisne nosivosti (popunjenosti teretom). Cisterne za vodu moraju biti oblikovane tako da se mogu isušiti i očistiti nakon svakoga putovanja, i moraju biti opremljene sustavom koji im omogućuje provjeru razine vode te moraju biti povezane s uređajima za piće u odjeljcima i održavati se u ispravnom radnom stanju.
4. Odstupanje od točke 3. ovoga Odjeljka može se primijeniti na spremnike za pomorski prijevoz koji se upotrebljavaju isključivo na plovilima koja se opskrbljuju vodom iz cisterni s vodom na plovilu.

Odjeljak 3

PROVJETRAVANJE CESTOVNIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I PRAĆENJE TEMPERATURE

1 Sustav za provjetravanje na cestovnim prijevoznim sredstvima oblikuju se, izrađuju i održavaju tako da u svakom trenutku tijekom putovanja, neovisno o tome kreće li se prijevozno sredstvo ili miruje, mogu održati raspon temperature od + 50 C do + 300 C u prijevoznom sredstvu za sve životinje, uz toleranciju od +/– 50 C, ovisno o vanjskoj temperaturi.
2. Sustav za provjetravanje mora osigurati ravnomjernu raspodjelu zraka u prijevoznom sredstvu s najmanjom zračnom strujom nominalnog kapaciteta od 60 m3/h/KN stupnja popunjenosti (korisne nosivosti) i mora biti osposobljen za rad najmanje 4 sata, neovisno o motoru prijevoznog sredstva.
3. Cestovna prijevozna sredstva moraju biti opremljena sustavom za praćenje temperature i uređajem za bilježenje tih podataka. Senzori se moraju nalaziti u onom dijelu vozila koji će najvjerojatnije, ovisno o njegovim oblikovnim obilježjima, biti izložen najnepogodnijim klimatskim uvjetima. Podaci o temperaturi koji se na taj način dobiju moraju imati datum i na zahtjev se daju na uvid nadležnom tijelu.
4. Cestovna prijevozna sredstva moraju biti opremljena sustavom za uzbunjivanje kako bi se vozača upozorilo kad temperatura u odjeljcima gdje su životinje smještene dosegne svoje najviše ili najniže vrijednosti.

Odjeljak 4.

NAVIGACIJSKI SUSTAV

Cestovna prijevozna sredstva koja prometuju prvi put moraju od 1. siječnja 2007., a sva ostala prijevozna sredstva od 1. siječnja 2009. nadalje, biti opremljena odgovarajućim navigacijskim sustavom koji omogućuje bilježenje i osiguranje informacija koje su jednakovrijedne onima spomenutima u planu puta navedenom u Dijelu 4. Dodatku III. ovoga Pravilnika, te informacija o otvaranju/zatvaranju preklopa za utovar.

Poglavlje VII.

OSIGURANI PROSTOR

Veličina prostora za životinje mora biti u skladu najmanje s ovim brojkama:
A. Domaći kopitari
Željeznički prijevoz
Odrasli konji

Mladi konji (od 6 do 24 mjeseca) (za putovanja do 48 sata)
Mladi konji (od 6 do 24 mjeseca) (za putovanja preko 48 sata)
Poniji (ispod 144 cm)
Ždrjebad (od 0 do 6 mjeseci) 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)*


1,2 m2 (0,6 × 2 m)

2,4 m2 (1,2 × 2 m)

1 m2 (0,6 × 1,8 m)

1,4 m2 (1 × 1,4 m)

*Standardno korisna širina vagona je 2 do 2 m.

Bilješka: Tijekom dugih putovanja, ždrjebad i mladi konji moraju imati prostora za lijeganje.
Brojke iz tablice mogu se mijenjati najviše do 10% za mlade konje i ponije, a najviše do 20% za mlade konje i ždrjebad, što ne ovisi samo o težini i veličini konja, nego i o njihovom fizičkom stanju, meteorološkim uvjetima i planiranom trajanju putovanja.
Cestovni prijevoz
Odrasli konji
Mladi konji (od 6 do 24 mjeseca) (za putovanja do 48 sati)

Mladi konji (od 6 do 24 mjeseca) (za putovanja preko 48 sati)
Poniji (niži od 144 cm)
Ždrjebad (od 0 do 6 mjeseci) 1,75 m2 (0,7 × 2,5 m)

1,2 m2 (0,6 × 2 m)
2,4 m2 (1,2 × 2 m)
1 m2 (0,6 × 1,8 m)
1,4 m2 (1 × 1,4 m)

Bilješka: Tijekom dugih putovanja, ždrjebadi i mladim konjima mora biti omogućeno lijeganje.
Brojke iz tablice mogu se mijenjati najviše do 10% za odrasle konje i ponije, a najviše do 20% za mlade konje i ždrjebad, što ne ovisi samo o težini i veličini konja, nego i o njihovom fizičkom stanju, meteorološkim uvjetima i planiranom trajanju putovanja.
Zračni prijevoz
Gustoća utovara konja s obzirom na površinu:
Težina životinja u kg Površina u m2/po životinji
0 – 100 kg

100 – 200 kg
200 – 300 kg
300 – 400 kg
400 – 500 kg
500 – 600 kg
600 – 700 kg
700 – 800 kg 0,42 m2

0,66 m2

0,87 m2

1,04 m2

1,19 m2

1,34 m2

1,51 m2

1,73 m2

Pomorski prijevoz
Težina životinja u kg Površina u m2/po životinji
200 – 300
300 – 400

400 – 500
500 – 600
600 – 700 0,90 – 1,175
1,175 – 1,45
1,45 – 1,725
1,725 – 2
2 – 2,25
B. Goveda

Željeznički prijevoz
Kategorija Okvirna težina u kg Površina u m2/
po životinji
Mala telad
Telad srednje veličine
Teška telad
Goveda srednje veličine
Teška goveda
Vrlo teška goveda 50
110

200
325

550

> 700 0,30 do 0,40

0,40 do 0,70

0,70 do 0,95
0,95 do 1,30

1,30 do 1,60

> 1,60
Brojke iz tablice mogu se mijenjati, što ne ovisi samo o težini i veličini životinja, nego i njihovom fizičkom stanju, meteorološkim uvjetima i planiranom trajanju putovanja.
Cestovni prijevoz
Kategorija Okvirna težina u kg Površina u m2/po životinji
Mala telad

Telad srednje veličine

Teška telad

Goveda srednje veličine

Teška goveda

Vrlo teška goveda 50

110

200

325

550

> 700 0,30 do 0,40

0,40 do 0,70

0,70 do 0,95

0,95 do 1,30

1,30 do 1,60

> 1,60
Brojke iz tablice mogu se mijenjati, što ne ovisi samo o težini i veličini životinja, nego i o njihovom fizičkom stanju, meteorološkim uvjetima i planiranom trajanju putovanja.
Zračni prijevoz
Kategorija Okvirna težina u kg Površina u m2/po životinji
Telad
50

70 0,23

0,28
Goveda 300
500 0,84
1,27

Pomorski prijevoz
Težina životinja u kg Površina u m2/po životinji
200 – 300

300 – 400

400 – 500

500 – 600

600 – 700 0,81 – 1,0575

1,0575 – 1,305

1,305 – 1,5525

1,5525 – 1,8

1,8 – 2,025
Bređim se životinjama mora osigurati 10% više prostora.

C. Ovce/koze

Željeznički prijevoz

Kategorija Težina u kg Površina u m2/po životinji
Ostrižene ovce


Neostrižene ovce

Visoko bređe ovce < 55
> 55
< 55
> 55
< 55
> 55 0,20 do 0,30

> 0,30
0,30 do 0,40
> 0,40
0,40 do 0,50

> 0,50

Kategorija Težina u kg Površina u m2/po životinji
Koze


Visoko bređe koze < 35
35 do 55
> 55
< 55
> 55 0,20 do 0,30
0,30 do 0,40
0,40 do 0,75
0,40 do 0,50

> 0,50
Površina navedena u tablici može se mijenjati ovisno o pasmini, veličini, fizičkom stanju i dužini životinjskoga runa, kao i o meteorološkim uvjetima i duljini putovanja.
Cestovni prijevoz
Kategorija Težina u kg Površina u m2/po životinji
Ostrižene ovce i janjad od 26 kg i teža

Neostrižene ovce

Visoko bređe ovce < 55
> 55
< 55
> 55
< 55
> 55 0,20 do 0,30
> 0,30
0,30 do 0,40
> 0,40
0,40 do 0,50
> 0,50
Koze


Visoko bređe koze < 35
35 do 55
> 55
< 55

> 55 0,20 do 0,30
0,30 do 0,40
0,40 do 0,75
0,40 do 0,50
> 0,50
Površina navedena u tablici može se mijenjati ovisno o pasmini, veličini, fizičkom stanju i dužini životinjskoga runa, kao i o meteorološkim uvjetima i duljini putovanja. Napomena: za malu se janjad može osigurati površina manja od 0,2 m2 po životinji.
Zračni prijevoz
Prosječna težina u kg Površina po ovci/kozi (u m2)
25
50
75 0,2
0,3
0,4

Pomorski prijevoz

Težina životinja u kg m2/po životinji
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70 0,24 – 0,265
0,265 – 0,290
0,290 – 0,315
0,315 – 0,34
0,34 – 0,39

D. Svinje

Željeznički i cestovni prijevoz
Svim svinjama mora se omogućiti da mogu leći i stajati u njihovom prirodnom položaju.
Kako bi se zadovoljili ti minimalni uvjeti, gustoća utovara svinja od približno 100 kg ne smije prelaziti 235 kg/m2.
Pasmina, veličina i fizičko stanje svinja mogu značiti da se minimalni spomenuti prostor mora povećati; može biti potrebno i najveće povećanje od 20%, ovisno o vremenskim prilikama i trajanju putovanja.
Zračni prijevoz
Gustoća utovara trebala bi biti razmjerno visoka kako bi spriječila ozljeđivanje pri uzlijetanju ili slijetanju u slučaju turbulencije, premda se svim životinjama mora omogućiti dovoljno mjesta za lijeganje. Pri određivanju gustoće utovara moraju se uzeti u obzir klimatski uvjeti, ukupno trajanje putovanja i vrijeme dolaska.
Prosječna težina Površina po svinji
15 kg
25 kg
50 kg
100 kg 0,13 m2

0,15 m2
0,35 m2
0,51 m2

Pomorski prijevoz

Živa vaga u kg m2/životinji
10 ili manje
20
45
70
100
140
180
270 0,20
0,28
0,37
0,60
0,85
0,95
1,10
1,50

E. Perad

Gustoća mjerodavna za prijevoz peradi u spremnicima
Kategorija Površina u cm²
Jednodnevni pilići 21 – 25 po piletu
Ostala perad starija od jedno¬dnevnih pilića: težina u kg površina u cm2 po kg
< 1,6 180 – 200
1,6 do < 3 160
3 do < 5 115
> 5 105
Brojke iz tablice mogu se mijenjati, što ne ovisi samo o težini i veličini ptica, nego i o njihovom fizičkom stanju, vremenskim uvjetima i planiranom trajanju putovanja.

DODATAK II.

PLAN PUTA

iz članka 5. stavka 4., članka 8. stavka 2. točke a) i c), članka 14. i članka 21.
stavka 2. ovoga Pravilnika

1. Osoba koja planira dugo putovanje mora pripremiti, ovjeriti žigom i potpisati sve stranice plana puta u skladu s odredbama ovog Dodatka.
2. Plan putovanja mora sadržavati ove dijelove:
a) Dio 1. – Planiranje,
b) Dio 2. – Mjesto polaska,
c) Dio 3. – Mjesto odredišta,
d) Dio 4. – Izjava prijevoznika,
e) Dio 5. – Obrazac izvješća o odstupanjima.
2.1. Sve stranice plana puta moraju biti povezane.
2.2. Primjerak obrasca svakoga dijela plana puta nalazi se u Dodatku III. ovoga Pravilnika.
3. Organizator mora:
a) za svaki plan puta odrediti poseban broj;
b) osigurati da veterinarski inspektor/druge ovlaštene osobe iz mjesta polaska dobije potpisan, ispravno ispunjen primjerak Dijela 1. plana puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, osim brojeva veterinarske svjedodžbe, dva radna dana prije vremena polaska na način kako to odredi nadležno tijelo;
c) pridržavati se naputaka koje nadležno tijelo daje u skladu s točkom a) stavkom 1. članka14. ovoga Pravilnika;
d) osigurati da plan puta bude ovjeren pečatom kako je propisano člankom 14. stavkom 1. ovoga Pravilnika
e) osigurati da plan puta prati životinje tijekom putovanja do točke odredišta ili, u slučaju izvoza, barem do mjesta izlaska.
4. Posjednici na mjestu polaska i, kad se mjesto odredišta nalazi unutar zemlje, posjednici na mjestu odredišta, moraju ispuniti i potpisati relevantne dijelove plana puta i izvješćuju veterinarskog inspektora/druge ovlaštene osobe, što je prije moguće, o svakom odstupanju od plana puta na obrascu za Dio 5. plana puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.
5. Posjednici na mjestu odredišta čuvaju plan puta, osim izjavu prijevoznika iz Dijela 4. plana puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika, najmanje tri godine od datuma dolaska u mjesto odredišta. Plan puta daje se na zahtjev veterinarskog inspektora/druge ovlaštene osobe na uvid.
6. Po završetku puta prijevoznik je dužan ispuniti i potpisati izjavu odnosno Dio 4. plana puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.
7. Pri izvozu životinja prijevoznici moraju dati plan puta graničnom veterinarskom inspektoru na mjestu izlaska. U slučaju davanja poticaja za izvoz živih goveda, ne traži se obrazac Dijela 3. plana puta iz Dodatka III. ovoga Pravilnika ako se u skladu s posebnim propisima traži izvješće.
8. Prijevoznik iz Dijela 3. plana puta naveden u Dodatku III. ovoga Pravilnika mora čuvati:
a) primjerak ispunjenoga plana puta;
b) odgovarajuću evidencijsku listu ili ispis u skladu s posebnim propisima koji se odnose na opremu za bilježenje podataka u cestovnom prijevozu.
8.1. Isprave navedene u podtočki a) i b) ove točke moraju se dati na uvid veterinarskom inspektoru/drugim ovlaštenim osobama koji je prijevozniku izdao odobrenje, a na zahtjev i veterinarskom inspektoru/drugim ovlaštenim osobama mjesta polaska, u roku od mjesec dana nakon što su ispunjeni, a prijevoznik ih mora čuvati tijekom najmanje tri godine od datuma pregleda. Isprave navedene u podtočki a) ove točke vraćaju se veterinarskom inspektoru/drugim ovlaštenim osobama iz mjesta polaska u roku od mjesec dana nakon završenog putovanja, osim ako se ne upotrebljavaju sustavi navedeni u članku 6. stavku 9. ovoga Pravilnika. Pojednostavljena verzija plana puta i smjernica za prikazivanje evidencije navedene u članku 6. stavku 9. ovoga Pravilnika moraju biti uspostavljene u skladu s postupkom koji propisuje nadležno tijelo kad su vozila opremljena sustavima iz članka 6. stavka 9.ovoga Pravilnika.

DODATAK III.

DIJELOVI PLANA PUTA

DIO 1. – PLANIRANJE
1.1 ORGANIZATOR: Ime i adresa(a) (b)
1.2. Ime osobe zadužene za putovanje

1.3 Telefon/Faks
2. UKUPNO OČEKIVANO TRAJANJE (sati/dana)
3.1. Mjesto i zemlja POLASKA 4.1. Mjesto i zemlja ODREDIŠTA
3.2. Datum 3.3. Vrijeme 4.2. Datum 4.3. Vrijeme
5.1. Vrsta
5.2. Broj životinja 5.3. Broj(evi) veterinarskog certifikata
5.4. Procijenjena ukupna težina pošiljke (u kg) 5.5. Ukupna osigurana površina za pošiljku (u m2)
6. POPIS PLANIRANIH ODMORA, PRETOVARA ILI IZLAZNIH TOČKI
6.1. Nazivi mjesta gdje se životinje odmaraju ili pretovaruju (uključujući izlazne točke) 6.2. Dolazak
6.3. Trajanje (u satima) 6.4. Ime prijevoznika i broj odobrenja (ako se razlikuje od odobrenja organizatora)
Datum Vrijeme
7. Ja, organizator, ovim izjavljujem da sam odgovoran za organizaciju navedenog putovanja i da sam pripremio odgovarajuća rješenja za zaštitu dobrobiti životinja tijekom putovanja u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.
8. Potpis organizatora
_______
(a) Organizator: Definicija iz članka 2. točke 17. ovoga Pravilnika
(b) Ako je organizator ujedno i prijevoznik mora biti naveden broj odobrenja.
DIO 2. – MJESTO POLASKA
1. POSJEDNIK na mjestu polaska, ime i adresa (ako se razlikuje od imena organizatora iz Dijela 1. plana puta)(a)
2. mjesto i zemlja polaska(b)
3. Datum i vrijeme prvog utovara životinja(b) 4. Broj utovarenih životinja(b) 5. Dokument za identifikaciju prijevoznoga sredstva
6. Ja, posjednik životinja na mjestu polaska, ovime izjavljujem da sam bio nazočan pri utovaru životinja. Prema mojim saznanjima, u trenutku utovara navedene životinje bile su sposobne za prijevoz, a oprema i postupci za postupanje sa životinjama bili su u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.
7. Potpis posjednika na mjestu polaska
8. DODATNE KONTROLE PRI OTPREMI
9. VETERINAR na mjestu polaska (ime i adresa)
10. Ja, veterinar, ovime izjavljujem da sam provjerio i odobrio utovar navedenih životinja. Prema mojim saznanjima, u trenutku polaska životinje su bile sposobne za prijevoz, a prijevozna sredstva i način prijevoza bili su u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.
11. Potpis VETERINARA
_______
(a) Posjednik: vidi definiciju iz članka 2. točke 11. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.
(b) Ako se razlikuje od Dijela 1. plana puta.

DIO 3. – MJESTO ODREDIŠTA

1. POSJEDNIK na mjestu odredišta/OVLAŠTENI VETERINAR – Ime i adresa(a)
2. Mjesto i zemlja odredišta/mjesto kontrole(a)
3. Datum i vrijeme kontrole
4. OBAVLJENE KONTROLE
5. REZULTAT KONTROLA
5.1. Udovoljava 5.2. Odstupa
4.1. Prijevoznik
Broj odobrenja(b)


4.2. Vozač
Broj svjedodžbe o osposobljenosti


4.3. Prijevozno sredstvo
Dokument za identifikaciju(c)


4.4. Osigurani prostor
Prosječan prostor/po životinji u m2


4.5. Podaci plana puta i najdulje vrijeme putovanja
4.6. Životinje (navedite broj za svaku kategoriju)
Ukupno pregledeno N Nesposobne U Uginule S Sposobne

6. Ja, posjednik životinja, na mjestu odredišta/ovlašteni veterinar, ovime izjavljujem da sam provjerio ovu pošiljku životinja. Prema mojim saznanjima, u trenutku kontrole evidentirani su navedeni nalazi. Upoznat sam s tim da se veterinarski inspektor mora izvijestiti što je prije moguće o svim odstupanjima koja se mogu utvrditi i svaki put kad se pronađu uginule životinje.
7. Potpis posjednika na mjestu odredišta/ovlašteni veterinar (uz službeni pečat)

_____
(a)Izbrisati prema potrebi.
(b)Ako se razlikuje od Dijela 1. plana puta.
(c)Ako se razlikuje od Dijela 2. plana puta.

DIO 4. – IZJAVA PRIJEVOZNIKA

ISPUNJAVA VOZAČ TIJEKOM PUTOVANJA I DAJE NA UVID OVLAŠTENOM VETERINARU NA MJESTU POLASKA U ROKU OD MJESEC DANA OD DOLASKA NA MJESTO ODREDIŠTA
Stvarni itinerer – mjesta odmora, pretovara ili izlazna točka
Mjesto i adresa
Dolazak Odlazak Trajanje
zaustavljanja Razlozi
Datum Vrijeme Datum Vrijeme


Razlozi svake nepodudarnosti između
stvarnog i planiranog itinerera/ostala zapažanja Datum i vrijeme
dolaska u mjesto odredišta
Broj ozljeda životinja i njihovi razlozi i/ili uginuća tijekom puta

Ime (imena) vozača i njegov (njihovi) potpis(i)
Ime PRIJEVOZNIKA, broj odobrenja
Kao prijevoznik ovime potvrđujem da su navedene stavke točne i da mi je poznato da se svaki incident tijekom puta koji dovodi do smrti životinje mora prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji na mjestu polaska.
Potpis prijevoznika
Datum i mjesto

DIO 5. – UZORAK IZVJEŠĆA O ODSTUPANJIMA br. …

Primjerak izvješća o odstupanjima uz primjerak Dijela 1. plana puta dostavlja se veterinarskom inspektoru/drugim ovlaštenim osobama.

1. Ime, funkcija i adresa PODNOSITELJA
2.Mjesto i zemlja gdje je odstupanje uočeno 3. Datum i vrijeme uočenog odstupanja
4. VRSTA ODSTUPANJA u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.
4.1. Sposobnost za prijevoz(1) 4.6. Osigurani prostor(6)
4.2. Prijevozno sredstvo(2) 4.7. Odobrenje prijevoznika(7)
4.3. Prijevozna praksa(3) 4.8. Svjedodžba o osposobljenosti vozača(8)
4.4. Trajanje puta(4) 4.9. Evidencija plana puta
4.5. Dodatne odredbe za duga putovanja 4.10. Ostalo
4.11. Primjedbe:
5. Ovime izjavljujem da sam provjerio pošiljku navedenih životinja i utvrdio odstupanja navedena u ovom izvješću koja se odnose na pridržavanje odredaba Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.
6. Datum i vrijeme izjave veterinarskom inspektoru/drugim ovlaštenim osobama
7. Potpis podnositelja
_________
(1) točka 9. Poglavlja I. i Poglavlje VI. Dodatka I. ovoga Pravilnika.
(2) Poglavlje II. i IV. Dodatka I. ovoga Pravilnika.
(3) Poglavlje III. Dodatka I. ovoga Pravilnika.
(4) Poglavlje V. Dodatka I. ovoga Pravilnika.
(5) Poglavlje VI. Dodatka I. ovoga Pravilnika.
(6) Poglavlje VII. Dodatka I. ovoga Pravilnika.
(7) Članak 6. ovoga Pravilnika.
(8) Članak 6. stavak 5. ovoga Pravilnika.

DODATAK III.A

OBRASCI

iz članka 10. stavka 2., članka 11. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka18. stavka 2. ovoga Pravilnika

Poglavlje II.

Odobrenje za obavljanje prijevoza u skladu s člankom 11. stavkom 1. ovoga Pravilnika

Poglavlje III.

Svjedodžba o osposobljenosti za vozače i pratitelje u skladu s člankom 17. stavkom 2. ovoga Pravilnika

Poglavlje IV.

Potvrda o odobrenju cestovnoga prijevoznoga sredstva za duga putovanja u skladu s člankom 18. stavkom 2. ovoga Pravilnika

DODATAK IV.

OSPOSOBLJAVANJE

1. Vozači i pratitelji cestovnih prijevoznih sredstava iz članka 6. stavka 5. i članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju imati uspješno završen tečaj iz točke 2. ovoga Dodatka i položen ispit koji odobrava nadležno tijelo, što ispitivačima omogućuje nezavisnost.
2. Tečaj iz točke 1. ovoga Dodatka obuhvaća tehničke i upravne aspekte propisa koji se odnose na zaštitu životinja tijekom prijevoza, a posebno:
a) članak 3. i 4. i Dodatak I. i II. ovoga Pravilnika;
b) fiziologiju životinja, osobito njihove potrebe za hranom i pićem, ponašanje životinja i pojam stresa;
c) praktična gledišta postupanja sa životinjama;
d) utjecaj vožnje na dobrobit životinja koje se prevoze i na kvalitetu mesa;
e) skrb o životinjama u slučaju nužde;
f) pitanja sigurnosti osoblja koje se bavi životinjama.

DODATAK V.

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

iz članka 21. stavka 1. točke e) ovoga Pravilnika
Europska konvencija o zaštiti životinja tijekom međunarodnoga prijevoza.

DODATAK VI.

MEĐUNARODNE NORME ZA SPREMNIKE, OBORE I BOKSOVE PRIMJERENE ZA ZRAČNI PRIJEVOZ ŽIVIH ŽIVOTINJA

iz Dodatka I. Poglavlja II. stavka 4. ovoga Pravilnika
Propisi Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA) koji se odnose na žive životinje, 31. izdanje od 1. listopada 2004. godine.

Vezane teme

transport [ 49.96 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting