Struktura udruge Prijatelji životinja

| More

Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi poslovno sposobni aktivni članovi Udruge te po jedan predstavnik pravne osobe aktivne članice. Skupštinu saziva i njome rukovodi Predsjednik Skupštine na vlastitu inicijativu, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. Upravni odbor sastoji se od pet članova. Predsjednik Upravnog odbora saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. Izvršni odbor sastoji se od pet članova. Predsjednik Izvršnog odbora saziva i rukovodi sjednicama Izvršnog odbora, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. Nadzorni odbor nadzire rad tijela Udruge i rješava sporna pitanja koja nastanu unutar Udruge. Predsjednik Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i načelima Udruge te odlukama Skupštine i ima svog zamjenika. Savjetodavni odbor sastoji se od pet članova i ima savjetodavnu funkciju.

Članovi Upravnog odbora: Maja Orešković Igrić, Aleksandra Hampamer, Martina Juriša, Ivana Bašić i Dunja Farkaš
Predsjednik Upravnog odbora: Maja Orešković Igrić
Zamjenica predsjednice Upravnog odbora: Ivana Bašić

Članovi Izvršnog odbora: Katja Matovina, Luka Oman, Anita Euschen, Viktoria Krčelić i Nikolina Plenar
Predsjednik Izvršnog odbora: Katja Matovina
Zamjenik predsjednika Izvršnog odbora: Viktoria Krčelić

Članovi Nadzornog odbora: Ivana Surjan Mitrović, Jelena Lazić i Matija Knez
Predsjednica Nadzornog odbora: Ivana Surjan Mitrović
Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora: Jelena Lazić

Predsjednik Skupštine: Robert Francisti
Zamjenik predsjednika Skupštine: Vedran Pisačić

Predsjednik Udruge: Luka Oman
Zamjenik predsjednika Udruge: Katja Matovina

Članovi Savjetodavnog odbora: Anka Orešković, Dunja Pavliček, Suzana Marjanić, Hrvoje Jurić i Jadranka Gržin

Ustrojstvo

Također pogledajte

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting