Pravilnik o uzgoju

| More
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1340

Na temelju članka 54. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17 i 32/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UZGOJI KUĆNIH LJUBIMACA NAMIJENJENIH PRODAJI

Područje primjene

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (u daljnjem tekstu: uzgoji kućnih ljubimaca).

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

1) kavez – prostor u kojem životinja, uzimajući u obzir fiziološke i fizičke značajke vrste, može boraviti privremeno (odmaranje, spavanje) ili trajno.

2) korisna podna površina – podna površina koju životinje mogu nesmetano koristiti u što se ne ubraja površina koju zauzimaju oprema za hranjenje i napajanje, ležaj te druga oprema i dodaci za zadovoljavanje potreba životinje.

3) nadležno tijelo – ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva

(4) nastamba – unutarnje prostorije/prostori zajedno s vanjskim prostorima s obzirom na vrstu životinja:

a) za ptice – kavezi/volijere/letnice

b) za ribe – akvariji/bazeni

c) za pse i mačke – primjereno uređene kućice, prostori ili prostorije uključujući i vanjski prostor

d) za ostale sisavce – kavezi/primjereno uređeni prostori/prostorije uključujući i vanjski prostor

e) za gmazove – terariji/drugi primjereno uređeni prostori

5) objekt – nastambe, prostori/prostorije zajedno sa vanjskim prostorima, kavezi ili drugi načini držanja životinja namijenjenih uzgoju kućnih ljubimaca u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, koji moraju biti konstruirani, izgrađeni, održavani i korišteni na način da osiguravaju zaštitu životinja od ljudi i zaštitu ljudi od životinja te da sprječavaju bijeg životinja

6) stambeni prostor – stan ili kuća u kojoj stanuju ljudi i koji se ujedno koristi kao objekt iz točke 5. ovoga članka

7) uzgajivač – fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za uzgoj kućnih ljubimaca

8) prodaja – komercijalna prodaja ili bilo koji drugi oblik prijenosa vlasništva kućnog ljubimca, uključujući i poklanjanje bez komercijalnog učinka

Životinjske vrste koje podliježu zaštiti

Članak 3.

Životinjske vrste koje podliježu zaštiti sukladno propisima o zaštiti prirode mogu se uzgajati samo uz prethodno dopuštenje tijela nadležnog za zaštitu prirode.

Obveze uzgajivača

Članak 4.

(1) Uzgajivač mora osigurati dobrobit i zdravlje životinja te spriječiti nanošenje boli, patnje i ozljeda ili namjerno izlaganje životinja strahu, kao i spriječiti poremećaje u ponašanju životinja te osigurati da se u uzgoju koriste samo klinički zdrave životinje.

(2) Uzgajivač mora osigurati uvjete životinjama u uzgoju u skladu s vrstom životinje, njezinim stupnjem razvoja, prilagodbe i udomaćenosti te fiziološkim i etološkim potrebama, te u skladu sa općeprihvaćenom uzgojnom praksom i znanstvenim saznanjima i to na način da:

a) prostor u kojem borave životinje mora biti izgrađen i održavan u skladu sa zoohigijenskim načelima i potrebama pojedine vrste životinja

b) pitka voda i odgovarajuća hrana mora biti stalno dostupna, odnosno nuđena, na primjeren način i u potrebnim količinama

c) cjelokupni prostor te sve nastambe u kojem borave životinje moraju biti dostupne za održavanje i čišćenje te mora biti omogućena kontinuirana nesmetana briga o životinjama

d) osigura nesmetano kretanje životinja s obzirom na vrstu i dob životinje

e) onemogući bijeg životinja iz prostora

f) odgovarajuća veterinarska skrb u svrhu očuvanja zdravlja životinja te njega bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja i pomoć pri porodu, bude osigurana po potrebi

g) prati zdravstveno stanje životinja, najmanje dva put dnevno (ujutro i navečer), a ukoliko se u uzgoju nalazi mladunčad do sedam dana starosti te ako je u tijeku porod ili valenje praćenje zdravstvenog stanja mora biti osigurano svakih sat vremena

h) životinjama onih životinjskih vrsta za koje je to primjereno, osigura društvo životinja iste vrste i društvo ljudi za vrste kod kojih je to potrebno zbog socijalizacije.

Opći uvjeti

Članak 5.

(1) Objekti moraju biti konstruirani, izgrađeni, održavani i korišteni na način da sprječavaju bijeg životinja te da osiguravaju primjerenu zaštitu životinja od drugih životinja i ljudi izvan objekta.

(2) Unutrašnjost prostora objekta (podovi, zidovi/stjenke, stropovi i oprema) mora biti prilagođena vrsti životinje i izrađena od materijala koji nije štetan za njihovo zdravlje te koji se može čistiti, prati i dezinficirati.

(3) U objektu se mora osigurati mikroklima primjerena vrsti i kategoriji životinja ili primjerena zaštita životinja od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

(4) Zidovi, stjenke, pod i strop objekta moraju biti izgrađeni od odgovarajućeg građevinskog materijala te po potrebi, ovisno o vrsti i kategoriji životinja, imati odgovarajuću toplinsku izolaciju.

(5) Izvor svjetlosti i svježeg zraka mora biti osiguran primjereno vrsti životinje.

(6) Kapacitet mora odgovarati broju i veličini životinja smještenih u njima.

(7) Uzgajivač mora osigurati odvajanje agresivnih ili bolesnih životinja.

(8) Korisna podna površina mora svojom površinom odgovarati vrsti, kategoriji, veličini i broju životinja te, po potrebi, imati u svom sklopu odgovarajući ispust primjeren potrebama životinje koja se u njemu nalazi, ovisno o načinu držanja.

(9) Objekt u kojemu borave životinje mora biti opremljen predmetima za obogaćenje prostora koji odgovaraju potrebama svake životinjske vrste.

Uvjeti za uzgoje kućnih ljubimaca u stambenom prostoru

Članak 6.

Iznimno od članka 5. uzgoji pasa i mačaka u stambenom prostoru moraju ispunjavati uvjete iz članka 5. stavaka 5. do 8. te Dodatka I. dijela II. i dijela III. ovoga Pravilnika.

Posebni uvjeti za uzgoj pojedinih vrsta kućnih ljubimaca

Članak 7.

(1) Osim uvjeta propisanih člankom 5. ovoga Pravilnika, uzgoji kućnih ljubimaca pojedinih vrsta moraju udovoljavati i posebnim uvjetima propisanim u Dodatku I. ovog Pravilnika i to:

– uzgoji pasa uvjetima propisanim Dodatkom I. ovoga Pravilnika

– uzgoji mačaka uvjetima propisanim Dodatkom II. ovoga Pravilnika

– uzgoji pitomih vretica uvjetima propisanim Dodatkom III. ovoga Pravilnika

– uzgoji ptica uvjetima propisanim Dodatkom IV. ovoga Pravilnika

– uzgoji glodavaca i dvojezubaca uvjetima propisanim Dodatkom V. ovoga Pravilnika

– uzgoji riba uvjetima propisanim Dodatkom VI. ovoga Pravilnika

– uzgoji gmazova i vodozemaca uvjetima propisanim Dodatkom VII. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju uzgoja kućnih ljubimaca drugih vrsta za koje nisu navedeni posebni uvjeti u dodacima ovoga Pravilnika, njihov način držanja i njege mora biti primjeren vrsti, kategoriji i njihovim biološkim i biheviorističkim potrebama, a najmanje uvjetima držanja propisanih za držanje životinja u zoološkim vrtovima.

Podnošenje zahtjeva za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca

Članak 8.

(1) Zahtjev za registracijom uzgoja kućnih ljubimaca iz članka 1. ovoga Pravilnika podnosi uzgajivač nadležnom tijelu putem obrasca iz Dodatka VIII. ovoga Pravilnika ili ako je uspostavljen odgovarajući informacijski sustav izravnim unošenjem u aplikaciju.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, ako se uzgoj ne odvija u stambenom prostoru uzgajivača, potrebno je priložiti dokaz o vlasništvu nekretnine ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine za korištenje iste u svrhu uzgoja kućnih ljubimaca.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka je potrebno priložiti potvrdu ili dokaz o osposobljenosti ako takav podatak nije dostupan u bazi podataka iz članka 10. stavka 6. ovoga Pravilnika.

Prodaja

Članak 9.

(1) Pse, mačke i pitome vretice dozvoljeno je prodavati isključivo izravno iz uzgoja podrijetla.

(2) Kućne ljubimce, osim pasa, mačaka i pitomih vretica, dopušteno je osim izravno iz uzgoja, prodavati u prostorima odobrenima za tu svrhu.

(3) Psi moraju biti označeni u skladu s odredbama o označavanju i registraciji pasa u propisanom roku, a najkasnije, prije napuštanja uzgoja u svrhu promjene vlasništva.

(4) Zabranjeno je sakupljanje i prodavanje životinja drugih vlasnika izvan prostora odobrenih za tu svrhu.

(5) Svaki uzgajivač prilikom oglašavanja kućnih ljubimaca u svrhu promjene vlasništva mora prilikom oglašavanja objaviti i registracijski broj uzgoja kućnih ljubimaca.

(6) Uzgajivač je dužan prilikom promjene vlasništva, svakom novom vlasniku uručiti pisanu uputu o daljnjem držanju i svim informacijama vezano za potrebe odnosne vrste kućnog ljubimca za hranom, vodom, životnim prostorom, njegom, veterinarskom skrbi i odgovornostima vlasnika.

Osposobljavanje

Članak 10.

(1) Uzgajivači kućnih ljubimaca moraju biti osposobljeni za njihovo držanje i uzgoj s obzirom na hranidbu, njegu, ponašanje i utvrđivanje zdravstvenog stanja vezano za pojavu bolesti i stresa u životinja te za uvjete prijevoza životinja za svaku pojedinu vrstu životinja u uzgoju.

(2) Osposobljavanje osoba iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema programu osposobljavanja u trajanju od najmanje šest sati i obuhvaća prema vrstama životinja sljedeća poglavlja i informacije:

a) zakonodavstvo iz područja zaštite i zdravlja životinja i, ako se radi o životinjama iz članka 3. ovoga Pravilnika, zaštite prirode

b) fiziologiju životinja, razmnožavanje životinja, potrebe za hranom i vodom, ponašanje životinja i pojam stresa

c) praktična iskustva postupanja sa životinjama

d) pomoć životinjama u hitnim slučajevima

e) zaštitu osoblja koje dolazi u dodir sa životinjama

f) uvjete prijevoza životinja, uključujući i sposobnost životinja za prijevoz

g) kvalifikacije predavača

h) način provjere stečenog znanja polaznika.

(3) Osposobljavanje iz stavka 2. ovoga članka provode pravne ili fizičke osobe koje nadležnom tijelu podnose zahtjev za davanje suglasnosti na sadržaj programa osposobljavanja i koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– registrirane su za djelatnost provođenja edukacije

– posjeduju dovoljno stručnog osoblja za provođenje osposobljavanja

– mogu osigurati odgovarajuće prostore i opremu za teoretsko i praktično provođenje osposobljavanja.

(4) Nadležno tijelo daje suglasnost na sadržaj programa osposobljavanja iz stavka 2. ovoga članka te javno objavljuje popis pravnih i fizičkih osoba koje provode osposobljavanje na službenoj internetskoj stranici.

(5) Pravna ili fizička osoba iz stavka 4. ovoga članka dužna je svakom polazniku koji je uspješno završio osposobljavanje izdati potvrdu o osposobljavanju putem obrasca iz Dodatka IX. ovoga Pravilnika te o provedenom osposobljavanju i svim izdanim potvrdama voditi evidenciju.

(6) Pravne ili fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka podatke o provedenom osposobljavanju te izdanim potvrdama moraju dostavljati nadležnom tijelu na zahtjev te ako je uspostavljen odgovarajući informacijski sustav, unositi podatke u bazu podataka.

(7) U slučaju da se službenom kontrolom od strane veterinarske inspekcije utvrde nesukladnosti u uzgoju kućnih ljubimaca, veterinarski inspektor može narediti ponovno osposobljavanje uzgajivača.

(8) Troškove osposobljavanja snosi uzgajivač.

(9) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, uzgajivači koji posjeduju dokaze o obrazovanju iz područja veterinarstva ili stočarstva smatraju se osposobljenima.

Evidencije

Članak 11.

(1) Uzgajivači moraju voditi evidenciju o:

a) datumu rođenja i podrijetlu životinja koja sadrži podatke o uzgoju podrijetla te datumu nabave

b) životinjama koja sadrži najmanje pojedinačne identifikacijske oznake kada je primjenjivo te u svim ostalim slučajevima pojedinačni opis životinje

c) prodaji životinja koja sadrži datum prodaje i podatke o novim vlasnicima

d) ukupnom broju životinja

e) ukupnom broju ženki

f) ukupnom broju rasplodnih ženki

g) leglima koja sadrži najmanje podatke o roditeljima, datumu parenja i rođenja, broju živorođene, mrtvorođene i uginule mladunčadi

h) veterinarskoj skrbi i pojavi bolesti

i) uginulim životinjama prema vrsti i identifikacijskoj oznaci ili opisu životinje

j) osposobljavanju

k) provedenim nadzorima.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka mora se čuvati najmanje tri godine.

Dodaci

Članak 12.

Dodaci I. – IX. tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Prijelazne odredbe

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (»Narodne novine«, broj 56/09).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/54

Urbroj: 525-09/567-22-8

Zagreb, 9. lipnja 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAKE POGLEDATI OVDJE: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_76_1121.html

Vezane teme

Pravilnik o uzgoju kućnih ljubimaca [ 46.37 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting