23.05.12. Protiv ograničavanja broja životinja

| More

Grad Daruvar
n/r g. Brune Marića
Trg kralja Tomislava 14
43 500 Daruvar

Poštovani,

javljamo vam se temeljem poziva građana Grada Daruvara u svezi donesene Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama Gradskog vijeća Grada Daruvara.

Naime, smatramo da je navedena odluka u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti životinja te Ustavom Republike Hrvatske te vas molimo da podnesete prijedlog o revidiranju Odluke na Gradskom vijeću Grada Daruvara.

U Odluci stoji da je:

“Na okućnici obiteljske kuće, vrtu ili sličnom zemljištu nije dozvoljeno držati više od tri odrasla psa izuzev uzgajivačnica pasa i prostora za koji su za to registrirani”.

“Iznimno dozvoljeno je držati i više od tri psa uz suglasnost veterinarske inspekcije.”

što je protivno Ustavu Republike Hrvatske, a mjerodavne su sljedeće odredbe Ustava Republike Hrvatske:

Članak 14. st. 1.

“Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju i drugim osobinama.”

Osporenom odredbom svaki građanin koji želi iz osobnih razloga imati više od tri psa kao kućna ljubimca u svom vlasništvu stavljen je neopravdano u neravnopravan položaj u odnosu na osobe koje pse drže radi stjecanja profita a to su uzgajivačnice ili skloništa. Ti vlasnici pasa diskriminirani su isključivo na temelju humanih razloga zbog kojeg drže pse, a ne zbog njihova utjecaja na javni interes ili javni red i mir, jer utjecaj je u svim tim slučajevima jednak.

Registrirani vlasnici pasa koji imaju više od tri pasa poštujući sve pozitivne propise koji se odnose na skrb o životinjama i javni red i mir a na taj način štiteći javni interes brinu se o neželjenim, bolesnim i ozlijeđenim životinjama, u vlastitom dvorištu uskraćeni su za Ustavom zajamčeno pravo ravnopravnosti u odnosu i na vlasnike koji drže druge životinje (konje, mačke, zamorce ili slično) a u izvršavanju vlasničkih prava isključivo radi vrste kućnog ljubimca.

Članak 16. stavak 1.

“Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje”.

“Svako ograničenje slobode ili prava mora biti zamjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju”.

Gradsko vijeće Grada Daruvara nema ovlaštenje da svojom odlukom direktno organičava vlasničko pravo pojedinca, što ona upravo čini člankom 17. stavkom 1. određujući broj kućnih ljubimaca. Ograničenje broja kućnih ljubimaca u vlasništvu građanina nije propisano niti u jednom pozitivnom propisu ranga zakona u Republici Hrvatskoj.

Također, ne postoji opravdanje za zadiranje u slobode i prava Ustavom propisana člankom 16. stavkom 1. i 2.

Ako su svi psi čipirani (tj. registrirani u vlasničkoj evidenciji Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja), svi su cijepljeni kako to nalaže Pravilnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i držani sukladno odredbama osporene Odluke u ograđenom prostoru uz upozorenje, pa slijedom svega proizlazi da ni u kojem slučaju ne predstavljaju prijetnju za slobodu ili prava drugih ljudi, pravni poredak, javni moral ili zdravlje.

Nadalje, u osporenoj Odluci ne postoje kriteriji po kojima bi bilo razvidno čime bi to i na koji način vlasnik većeg broja životinja od 'dopuštenog' ugrožavao slobode i prava drugih ljudi, javni moral i zdravlje. Potpuno je nejasno iz kojih razloga i na koji način osoba koja odgovorno skrbi o četiri istovrsna kućna ljubimca - psa ugrožava slobode i prava drugih ljudi, javni moral i zdravlje, dok istodobno vlasnik, jednog psa to ne čini, te ne izostankom uvjeta ne daju pretpostavke za bilo kakvo ograničenje slobode ili prava vlasnika jer ne postoji razmjer naravi potrebe za ograničenjem u ovakvom slučaju.

Nadalje, članak 48. stavak 1. glasi:

“Jamči se pravo vlasništva.”

U pravnom poretku Republike Hrvatske u sadašnjem trenutku (iako je to već s humanog stajališta teško obranjiva teza), životinje imaju pravni status stvari. Životinje su predmet vlasničkih prava. Ta vlasnička prava također štiti Ustav na isti način kao bilo koje drugo imovinsko ili intelektualno pravo. Grad Daruvar osporenom Odlukom bilo kakvim oduzimanjem pasa bez zakonske osnove, na temelju samo svojevoljnog ograničavanja broja kućnih ljubimaca nanosi neimovinsku štetu vlasniku koji im je privržen na osobito human način, ali i vrijednost pasa na tržištu također predstavlja štetu za vlasnika.

Iz gore navedenog proizlazi da si time Grad Daruvar uzurpira ovlast da svojim propisom ograničava ili oduzima vlasništvo, i k tome bez naknade štete, što predstavlja povredu odredbe članka 50. stavka 1. Ustava koja pripada isključivo Hrvatskom saboru:

”Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vijednosti”.

II. Osporena odredba članka 17. Odluke nadalje je i protuzakonita.

Zakon o zaštiti životinja propisuje u članku 58. stavku 4.sljedeće:

7. Zaštita kućnih ljubimaca

Članak 58.

4) Uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama propisuju nadležna tijela općina ili gradova, osim za kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim vrstama u skladu s posebnim propisima.

Imajući dalje u vidu ovlaštenje Gradskog vijeća Grada Daruvara za donošenje osporene Odluke koje proizlazi iz članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja, vidljivo je da niti jednom riječju u toj odredbi nije propisano ovlaštenje jedinice lokalne samouprave da odredi broj životinja u vlasništvu pojedinca i dade ovlast veterinarskoj inspekciji da na temelju diskrecione ocjene odredi izuzetke od tog pravila.

Time je Gradsko vijeće direktno prekoračilo ovlasti i povrijedilo odredbe članka 5. stavaka 1. i 2. Ustava koje glase:

“U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.

Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske”.

Nadalje, razvidno je da je i to zakonsko ovlaštenje propisano isključivo u cilju poticanja zaštite životinja, kako glasi i podnaslov iznad navedene odredbe, a ne u cilju oduzimanja ili ograničavanja Ustavom i zakonom zajamčenih prava i sloboda njihovih vlasnika.

Odredba članka 17. stavka 1. Odluke u suprotnosti su i s odredbama Zakona o zaštiti životinja koje uređuju postupanje sa životinjama, budući da taj zakon ne predviđa mogućnost napuštanja ili usmrćivanja zbrinutih životinja kojima su osigurani uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama, a kamoli oduzimanja vlasništva na temelju općeg akta jedinice lokalne samouprave. Nadalje, članak 9. istog Zakona, propisuje uvjete kada životinja može biti usmrćena, ali ne predviđa mogućnost usmrćivanja životinje zbog toga što bi odlukom jedinice lokalne uprave i samouprave ta životinja bila proglašena 'viškom' u određenom kućanstvu, a što je intencija donošenja ovakve protuustavne i protuzakonite odredbe.

U praksi se događa da pojedinci zlostavljaju i drže u neprimjerenim uvjetima jednu životinju, dok postoje i pojedinci i obitelji s odličnim uvjetima koje mogu pružiti sretan i ispunjen život većem broju kućnih ljubimaca. Dakle, pri držanju kućnih životinja jedini valjan kriterij trebala bi biti mogućnost zadovoljavanja adekvatnih zakonom već propisanih uvjeta za držanje životinja i etičkog postupanja prema njima, a kontrola je već dana u nadležnost veterinarskih inspektora.

Stojimo vam na raspolaganju za bilo kakva daljnja pitanja.

S poštovanjem,

Luka Oman,
predsjednik Udruge

U Zagrebu, 22. svibnja 2012.

Vezane teme

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting