Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama grada Zagreba (2015) - pročišćeni tekst

| More

Službeni glasnik Grada Zagreba, godina 2015, Broj 22 od od 26. listopada 2015.

Na temelju članka 57. točke 8. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13 i 7/14), Odbor za Statut, Poslovnik i propise, na 51. sjednici, 19. listopada 2015., utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/08), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12), Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13), Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13), Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) u kojima je utvrđeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

ODLUKA

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Zagreba.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj odluci imaju značenje kako je to utvrđeno propisima o zaštiti životinja i komunalnom redu.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. iza riječi: "životinja" dodane su riječi: "i komunalnom redu".

Na kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim vrstama primjenjuju se i propisi o zaštiti prirode.

Opasni psi kao kućni ljubimci drže se pod uvjetima i na način utvrđen posebnim propisima.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 3.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je životinju držati sukladno propisima o zaštiti životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode, javnom redu i miru, te odredbama ove odluke.

Članak 4.

Na području Grada Zagreba zabranjeno je držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (prilog 1.) koji je sastavni dio ove odluke.

Članak 5.

Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada, te čišćenje tih prostorija i prostora od onečišćenja koje napravi kućni ljubimac zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade, odnosno korisnici stanova uz suglasnost vlasnika.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. riječi: "fekalija kućnih ljubimaca" zamijenjene su riječima: "onečišćenja koje napravi kućni ljubimac".

U slučaju sumnje od izbijanja zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu osoba iz stavka 1. ovog članka provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

Članak 6.

Posjednik je dužan kontrolirati razmnožavanje kućnih ljubimaca i osigurati im odgovarajuće odnosno propisane uvjete držanja.

Načini kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca mogu biti: preventivno djelovanje, sterilizacija ili kastracija životinja.

Posjednik mora zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada ne želi sam zbrinuti mladunčad, snosi troškove njihova zbrinjavanja.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) iza stavka 2. dodan je stavak 3.

Članak 7.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je na javnim površinama, te u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, i uz odgovarajuće uvjete, osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Članak 8.

Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim športskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. iza riječi: "vrtića" stavljena je točka, a riječi: "i na drugim javnim površinama što će se označiti znakom s prekriženim likom psa" su brisane.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) stavak 2. je brisan.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13) članak 8. je izmijenjen.

Članak 9.

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga gradskog prijevoza uz uvjete utvrđene posebnom gradskom odlukom.

Članak 10.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom.

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) riječi: "posebnim potrebama" zamijenjene su riječju: "invaliditetom".

Članak 11.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah ukloniti fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti javne površine.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) članak 11. je izmijenjen.

Držanje pasa

Članak 12.

Pas se ne smije držati tako da je trajno vezan ili trajno smješten u ograđenom prostoru za pse.

Pas se smije vezati samo ako ne postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse.

Pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od 3 m, a pas dužine veće od jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od trostruke dužine životinje mjereno od vrška repa do vrha njuške.

Pas ne smije biti smješten u ograđeni prostor koji je manji od minimalne površine utvrđene u prilogu 2., koji je sastavni dio ove odluke.

Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) članak 12. je izmijenjen.

Članak 13.

Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno drugom ograđenom prostoru, na način koji će spriječiti psa da izađe na javne površine bez povodca i nadzora.

Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) stavak 1. je izmijenjen.

Posjednik koji drži psa na način utvrđen u stavku 1. ovog članka mora na vidljivom mjestu, staviti oznaku koja upozorava na psa, te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Članak 14.

Psa se smije izvoditi na javne površine gdje je to ovom odlukom dopušteno ako je označen mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Opasnog psa se smije izvoditi na javne površine gdje je to ovom odlukom dopušteno ako je označen mikročipom, ima brnjicu, na povodcu je i pod nadzorom vlasnika.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) članak 14. je izmijenjen.

Članak 15.

Iznimno od članka 14. stavka 1. ove odluke, psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika na javnim površinama, i to:

1. na Dotrščini,

2. na Grmoščici,

3. na zelenoj površini uz ulicu Oranice (sa sjevera od Ilice prema jugu do željezničke pruge),

4. u parku za pse uz Aleju grada Bologne nasuprot Područnom uredu Gradske uprave Susedgrad (istočno od benzinske postaje),

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) u stavku 1. točki 4. riječ: "livadi" zamijenjena je riječima: "u parku za pse".

5. livadi, ugao ulice Medpotoki i Sigetje,

6. u parku za pse iza zgrada u Ulici Side Košutić i Gospodske ulice (pokraj reciklažnog dvorišta),

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15). u stavku 1. točki 6. riječi: "polovini parka" zamijenjene su riječima: "u parku za pse".

7. Medpotoki - Ulica kerestinečkih žrtava (križanje, desni dio),

8. prostoru na uglu Malih putina i Ulice Stjepana Ladiša,

9. kod Ulice D. Krapeca (zelena površina kod škole),

10. na zelenoj površini Podsusedski trg 3, južno od Knjižnice Vladimira Nazora,

11. na prostoru između Ulice Ivane Brlić-Mažuranić i Trga Ivana Kukuljevića,

12. na prostoru između Ulice hrvatskih branitelja, te Samoborske i Stenjevečke ulice,

13. na prostoru između Šoljanove ulice i Ulice Drage Gervaisa,

14. na prostoru južno od Zagrebačke avenije u Prečkom,

15. na prostoru između Zagrebačke avenije i Jarunske ulice, omeđenom Štritofovom i Ulicom braće Domany, uz potok Črnomerec,

16. na prostoru uz Zagrebačku aveniju, od Petrovaradinske do Baranovićeve ulice,

17. na prostoru tramvajskog okretišta na Vrbanima III.,

18. na prostoru kod križanja Zagrebačke ceste i Ulice Roberta Frangeša Mihanovića,

19. na prostoru uz Zagrebačku aveniju iza restorana u Rudeškoj ulici 87,

20. na zelenoj površini iza zgrade u Hanamanovoj ulici od kućnog broja 20 do kućnog broja 30,

21. na prostoru zelene površine u Voltinom naselju nasuprot okretišta autobusa linije 118, između Baštijanove ulice i ulice Voltino,

22. u parku za pse između Krapinske, Selske i Zagorske ulice,

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/1) u stavku 1. točka 22. je izmijenjena.

23. na prostoru između Selske ceste, Ljubljanske avenije i Zadarske ulice,

24. na prostoru između Ulice Florijana Andrašeca i željezničke pruge,

25. na prostoru Jelenovca,

26. na prostoru park-šume Tuškanac omeđenom sa zapada ulicom Zelengaj, sa sjevera stubama koje započinju kod parkirališta hotela, s istoka stazom koja ide uz zapadni dio dječjeg igrališta i paviljona prema Lovačkom muzeju, s juga stubama uz ogradu Lovačkog muzeja prema ulici Zelengaj,

27. u parku Ribnjak, na dijelu uz Zvonaričku i Degenovu ulicu,

28. na prostoru omeđenom Ksaverskom cestom, Radićevim šetalištem i Mirogojskom cestom,

29. na prostoru nasuprot tramvajskog okretišta na Mihaljevcu,

30. na prostoru jugozapadnog djela zelene površine Trga Petra Krešimira IV. od kućnog broja 19. do utoka Kružićeve ulice,

31. na prostoru istočno od Krežmine ulice, a sjeverno od trafostanice,

32. na velikoj livadi, dijelu parka Maksimir sukladno odredbama Javne ustanove "Maksimir",

33. na zelenoj površini omeđenoj Maksimirskom cestom i Hondlovom ulicom,

34. na prostoru zapadno od Mandlove ulice na uglu s Maksimirskom cestom,

35. na prostoru južno od željezničkog nasipa i sjeverno od kućnog broja 47 do kućnog broja 67 u Ulici Ante Jakšića,

Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13) u stavku 1. točka 35. je izmijenjena.

36. na prostoru Lastovske ulice uz Slavonsku aveniju (od Gruške do Avenije M. Držića),

37. na prostoru ispod petlje Slavonske avenije - Avenije Marina Držića,

38. na prostoru Nalješkovićeve ulice, istočno od OŠ Marina Držića,

39. na lijevoj i desnoj obali Save (inundacija),

40. na prostoru sjeverno od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana u Zapruđu,

41. na prostoru kod skretanja iz Avenije Većeslava Holjevca u Siget,

42. na zelenoj površini južno od ograde igrališta za bejzbol u Središću, zapadno do pješačke staze i istočno do parkirališta uz Ulicu Savezne Republike Njemačke,

43. u parku za pse između ulice Trnsko i Parka mladenaca,

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) u stavku 1. točki 43. riječi: "na prostoru" zamijenjene su riječima: "u parku za pse".

44. na prostoru između Ukrajinske ulice, Sarajevske ulice i Ulice Božidara Magovca,

45. na prostoru prema naselju Brezovica u oteretnom kanalu Sava-Odra, zapadno od Brezovičke ceste,

46. na prostoru u Botincu iza zgrade u Ulici Gupčeve lipe od kućnog broja 2 do kućnog broja 20,

47. na travnatoj površini omeđenoj Ulicom Hrvatske bratske zajednice s istoka i zapada, Ulicom grada Vukovara sa sjevera i Slavonskom avenijom s juga,

48. na prostoru između "Mlinara" i Ulice kneza Branimira,

49. na prostoru između Branimirove ulice i željezničke pruge od Osječke ulice do željezničke postaje u Čulincu, te od željezničke postaje u Čulincu do VII. Retkovca,

50. na prostoru između Ljubijske i Oporovečke ulice,

51. na prostoru između ulica Međugorske i Grižanske,

52. na prostoru iza OŠ dr. Ante Starčevića prema Međugorskoj ulici,

53. na prostoru na kraju Deanovečke ulice,

54. na prostoru između Risnjačke i Oporovečke ulice,

55. na prostoru između Ulice M. Deanovića i OŠ Mate Lovraka,

56. na prostoru između Novoselske ulice i produžene Ulice Gjure Prejca,

57. prostor u nastavku ulice Klin,

58. na prostoru od OŠ Antuna Mihanovića prema Poljanicama,

59. na prostoru između OŠ Antuna Mihanovića, Dubečke ulice i Ulice Antuna Mihanovića,

60. na zelenoj površini uz Branimirovu ulicu između Aleje javora i Ulice jaglaca,

61. na prostoru zapadno od trafostanice - iznad potoka u Sesvetama,

62. u Sesvetama, sjeverno od ŠRC "Luka", uz potok Vuger, uzvodno do rasadnika Brestje,

63. na prostoru Sesvetske Sopnice, zapadno od potoka Vuger, između mosta na Sopničkoj i mosta na Prelčevoj ulici,

64. na prostoru između zapadne strane Ulice Ljudevita Posavskog i potoka Vuger u predjelu izlaza zapadnog kraja Rimskog puta,

65. na prostoru južno od Ulice Milana Sachsa prema Ulici Branka Gavelle,

66. u parku za pse između Ulice Slavka Kolara i Ulice Marina Getaldića,

67. u parku za pse između Maksimirske ceste i Hegedušićeve ulice,

Odredbom članka 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14) u stavku 1. iza točke 66. točka je zamijenjena zarezom i dodana je točka 67.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) u stavku 1. točkama 66. i 67. riječi: "na zelenoj površini" zamijenjene su riječima: "u parku za pse".

68. u parku za pse od Kušlanove do Heinzelove uz Branimirovu ulicu,

69. u parku za pse između Ul. Savezne Republike Njemačke i Ukrajinske ulice,

70. u parku za pse istočno od Bijeničke ceste, a zapadno od ulice Veliki dol.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) u stavku 1. iza točke 67. točka je zamijenjena zarezom i dodane su točke 68., 69. i 70.

Javne površine iz stavka 1. ovoga članka mogu biti obilježene znakom s likom psa i koristit će se za kretanje pasa do privođenja konačnoj namjeni koja je određena dokumentom prostornog uređenja.

Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15). u stavku 2. riječi: "bit će" zamijenjene su riječima: "mogu biti".

Javne površine iz stavka 1. ovoga članka prikazane su na Hrvatskoj osnovnoj karti smanjenog mjerila 1:10.000 koju je izradio Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, a koja je sastavni dio ove odluke i bit će objavljena na web stranici Grada Zagreba.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) članak 15. je izmijenjen.

Držanje mačaka

Članak 16.

Na javnim površinama mogu se postavljati hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).

Hranilišta se postavljaju nakon provedenog javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta koji raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

Postavljanje hranilišta odobrava gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja uz prethodno mišljenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove i vijeća gradske četvrti na području koje se hranilište želi postaviti.

U slučaju da gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove, odnosno vijeće gradske četvrti daju negativno mišljenje za traženu lokaciju hranilišta, obvezni su predložiti najbližu moguću alternativnu lokaciju za hranilište.

Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta propisat će se pravilnikom što ga donosi gradonačelnik.

U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti.

Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge, a temeljem obavijesti gradskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja.

Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) članak 16. je izmijenjen.

III. POSTUPANJE S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 17.

Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, te životinja koje se kreću javnom površinom bez nadzora posjednika, osigurava Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu, te uz primjenu odgovarajuće opreme.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. iza riječi: "izgubljenih životinja" dodan je zarez i riječi: "te životinja koje se kreću javnom površinom bez nadzora posjednika,"

Posjednik izgubljene životinje dužan je obavijestiti Ustanovu o nestanku životinje u roku od 3 dana, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o nalasku obavijestiti Ustanovu i Informacijski centar i pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u Ustanovu.

Članak 18.

Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja posjedniku ili smještanja u Ustanovu.

Posjednik napuštenog i izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka vraćanja posjedniku, odnosno do odjave iz upisnika pasa.

Članak 19.

U Ustanovu se smještaju životinje sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu, i to:

- izgubljene životinje do vraćanja posjedniku,

- napuštene životinje kojima se ne može utvrditi posjednik u roku od 15 dana od dana smještanja u Ustanovu,

- životinje koje se kreću javnim površinama bez nadzora posjednika do vraćanja posjedniku,

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. iza alineje 2. dodana je nova alineja 3.

- životinje kojima posjednik ne može osigurati uvjete držanja u skladu s njihovim potrebama na neograničeno vrijeme.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) u stavku 1. dosadašnja alineja 3. postala je alineja 4.

Troškove hvatanja i smještanja životinja iz stavka 1. alineja 1., 3. i 4. ovoga članka snosi posjednik životinje, a troškovi hvatanja i smještanja životinja iz stavka 1. alineje 2. ovoga članka podmiruju se iz proračuna Grada Zagreba, osim ako se posjednik naknadno ne utvrdi.

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) stavak 2. je izmijenjen.

Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) u stavku 2. iza riječi: "Troškove" i "troškovi" dodane su riječi: "hvatanja i".

Visinu naknade za smještanje životinja u Ustanovi koje snosi posjednik životinje utvrđuje Ustanova.

Članak 20.

S divljim životinjama i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se sukladno propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu.

Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) članak 20. je izmijenjen.

IV. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo Grada Zagreba, osim ako je zakonom ili posebnim propisima određeno postupanje veterinarskog odnosno stočarskog inspektora.

U slučaju kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će nadležnu inspekciju i druga ovlaštena tijela o saznanjima koja ima, a koja bi bila povod za primjenu propisa o veterinarstvu, zaštiti životinja, posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) u članku 21. iza riječi: "povodcu" dodane su riječi: "i pod nadzorom posjednika".

Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) članak 21. je izmijenjen.

V. NOVČANE KAZNE

Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba posjednik kućnog ljubimca ako:

1. izvede kućnog ljubimca na javne površine i prostore gdje je to zabranjeno (članak 8. odluke)

2. odmah ne ukloni fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti javne površine (članak 11. odluke),

3. postupa suprotno članku 12. odluke,

4. drži psa u dvorištu, vrtu, odnosno na drugom ograđenom prostoru, na način koji ne sprečava psa da izađe na javne površine bez povodca i nadzora (članak 13. odluke),

5. izvede psa na javne površine bez povodca i nadzora (članak 14. stavak 1. odluke).

Odredbom članka 10. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12) stavak 1. je izmijenjen.

Odredbom članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15) stavak 1. je izmijenjen.

Novčanom kaznom od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest godina života, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

Članak 23.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove odluke evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke prijavi, radi evidentiranja gradskom upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2009. i bit će objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/12)

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13)

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13)

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14)

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/15)

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

PRILOG 1.

POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA

1. SISAVCI (Mammalia)

1. 1. OPOSUMI (Didelphiomorphia)

- sjevernoamerički oposum (Didelphis virginiana)

1. 2. ZVJEROLIKI TOBOLČARI (Dasyuromorphia)

- porodica: tobolčarske mačake (Dasyuridae)

1. 3. DVOSJEKUTIĆNJACI (Diprotodontia)

- veliki crveni klokan (Macropus rufus)

- istočni sivi klokan (Macropus giganteus)

- zapadni sivi klokan (Macropus fuliginosus)

- Macropus robustus

1. 4. KREZUBICE (Xenarthra)

- porodica: ljenivci (Bradypodidae)

- porodica: mravojedi (Myrmecophagidae)

1. 5. MAJMUNI (Primates)

- potporodica: majmuni urlikavci (Alouattinae)

- potporodica: majmuni hvataši i vunasti majmuni (Atelinae)

- rod: kapucini (Cebidae)

- porodica: psoglavi majmuni (Cercopithecidae)

- porodica: giboni (Hylobatidae)

- porodica: čovjekoliki majmuni (Hominidae ili Pongidae)

1. 6. ZVIJERI (Carnivora)

- porodica: psi (Canidae) - izuzev domaćeg psa

- porodica: mačke (Felidae) - ne uključuje domaću mačku

- gepard (Acinonyx jubatus)

- pustinjski ris (Caracal caracal)

- serval (Leptailurus serval)

- rod: risevi (Lynx)

- zlatna mačka (Profelis aurata)

- puma (Puma concolor)

- oblačasti leopard (Neofelis nebulosa)

- rod: Panthera

- snježni leopard (Uncia uncia)

- porodica: hijene (Hyaenidae)

- porodica: kune (Mustelidae)

- medojed (Mellivora capensis)

- potporodica: smrdljivci (Mephitinae)

- žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo)

- porodica: rakuni (Procyonidae)

- porodica: medvjedi (Ursidae)

1. 7. SLONOVI (Proboscidea)

- sve vrste

1. 8. NEPARNOPRSTAŠI (Perissodactyla)

- sve vrste osim domaćih konja, domaćih magaraca i njihovih križanaca

1.9. PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla)

- porodica: svinje (Suidae) - osim patuljastih pasmina svinje

- porodica: pekariji (Tayassuidae)

- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)

- porodica: deve (Camelidae)

- porodica: žirafe (Giraffidae)

- porodica: jeleni (Cervidae)

- porodica: šupljorošci (Bovidae) - izuzev domaćih ovaca, domaćih koza i domaćih goveda)

2. PTICE (Aves)

2. 1. Struthioniformes

- noj (Struthio camelus)

- emu (Dromaius novaehollandiae)

- rod: nandui (Rhea)

- rod: kazuari (Casuarius)

2. 2. RODARICE (Ciconiiformes)

- divovska čaplja (Ardea goliath)

- rod: Ephippiorhynchus

- rod: marabui (Leptoptilos)

2. 3. ŽDRALOVKE (Gruiformes)

- sve vrste

2. 4. SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE (Falconiformes)

- porodica: Cathartidae

- porodica: kostoberine (Pandionidae)

- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) - izuzev treniranih ptica koje se koriste za sokolarenje

2. 5. SOVE (Strigiformes)

- rod: ušare (Bubo)

- rod: Ketupa

- snježna sova (Nyctea scandiaca)

- rod: Scotopelia

- rod: Strix

- rod: Ninox

2. 6. SMRDOVRANE (Coraciiformes)

- rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus)

3. GMAZOVI (Reptilia)

3. 1. TUATARE ili PILASTI PREMOSNICI (Rhynchocephalia)

- sve vrste

3. 2. KROKODILI (Crocodylia)

- sve vrste

3. 3. KORNJAČE (Chelonia ili Testudines)

- papagajska kornjača (Macrochelys ili Macroclemmys temmincki)

- nasrtljiva kornjača (Chelydra serpentina)

3. 4. LJUSKAVCI (Squamata)

- ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)

- porodica: boe i pitoni (Boidae) - sve vrste koje mogu narasti dulje od 1,5 m

- porodica: guževi (Colubridae) - samo otrovne vrste

- porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae)

- porodica: ljutice (Viperidae)

- porodica: morske zmije (Hydrophiidae)

- porodica: jamičarke (Crotalidae)

- GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia)

- porodica: otrovni bradavičari (Helodermatidae)

- porodica: varani (Varanidae) - samo vrste koje mogu narasti duže od 100 cm

4. VODOZEMCI (Amphibia)

4. 1. REPAŠI (Urodela ili Caudata)

- porodica: divovski daždevnjaci (Cryptobranchidae)

4. 2. ŽABE I GUBAVICE (Anura)

- porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae)

- afrička bikovska žaba (Pyxicephalus adspersus)

- porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica (Bufo marinus)

5. BESKRALJEŠNJACI

- MEKUŠCI (Mollusca)

- plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)

- KUKCI (Insecta)

- sve vrste mrava i termita

- STONOGE (Chilopoda)

- porodica: Scolopendridae

- PAUČNJACI (Arachnida)

- sve otrovne vrste

PRILOG 2.

Minimalna površina ograđenih prostora za pse

MASA PASA (kg) MINIMALNA POVRŠINA (m²) MINIMALNA VISINA (natkriveni, m) MINIMALNA ŠIRINA (m)
do 24 kg 6,0 1,8 2,0
25-28 kg 7,0 1,8 2,0
29-32 kg 8,0 1,8 2,0
od 32 kg i više 8,5 1,8 2,0

Minimalna površina ograđenih prostora (m²) u kojim boravi veći broj pasa

Broj pasa u prostoru Min. površina - psi težine do 16 kg Min. površina - psi težine od 17 do 28 kg Min. površina - psi teži od 28 kg
2 7,5 10 13
3 10,0 13 17
4 12,0 15 20
5 14,0 18 24
6 16,0 20 27
7 17,5 22 29
8 19,5 24 32
9 21 26 35
10 23 28 37

U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm

Veličina psa - visina pleća u cm Veličina kućice
do 55 cm 100 x 60 x 55
od 56 do 65 cm 150 x 100 x 70
od 65 cm i više 170-180 x 120 x 85

Vezane teme

Također pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting