Zakon o zaštiti životinja - skloništa za napuštene životinje

| More
DIO ČETVRTI
DRŽANJE ŽIVOTINJA KOJE SE UZGAJAJU I KORISTE U SVRHU PROIZVODNJE

Povjerenstvo za zaštitu životinja

Članak 38.


(1) Povjerenstvo za zaštitu životinja osniva ministar.

(2) Povjerenstvo za zaštitu životinja sastoji se od dva odbora:

1. Odbora za zaštitu životinja koje se koriste u svrhu proizvodnje

2. Odbora za zaštitu kućnih ljubimaca i drugih životinja, osim pokusnih i životinja koje se koriste u svrhu proizvodnje.

...

(4) Za članove Odbora iz stavka 2. točke 2. ovoga članka imenuju se priznati stručnjaci s najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima iz djelokruga Odbora iz stavka 2. točke 2. ovoga članka, i to predstavnici:

1. Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2. Hrvatske veterinarske komore

3. Hrvatske gospodarske komore

4. skloništa za životinje

5. saveza uzgajivača kućnih ljubimaca

6. zooloških vrtova

7. trgovina kućnim ljubimcima

8. udruga za zaštitu životinja.

(5) Povjerenstvo za zaštitu životinja:

1. daje mišljenja na prijedloge propisa iz područja zaštite životinja u djelokrugu pojedinog odbora

2. potiče donošenje odnosno izmjenu propisa iz područja zaštite životinja u djelokrugu pojedinog odbora

3. dužno je pratiti razvoj znanstvenih i stručnih spoznaja na području zaštite životinja u Republici Hrvatskoj i na području Europske unije te davati prijedloge za poboljšanje zaštite životinja na području Republike Hrvatske

4. izrađuje godišnje izvješće o svome radu koje dostavlja ministru do kraja ožujka tekuće godine za proteklu godinu

5. na zahtjev nadležnih tijela državne uprave daje mišljenja iz područja zaštite životinja u djelokrugu pojedinog odbora.

(6) Povjerenstvo za zaštitu životinja u djelokrugu pojedinog odbora donosi poslovnik o svom radu.

DIO ŠESTI
ZAŠTITA KUĆNIH LJUBIMACA

Prodaja ili darovanje kućnih ljubimaca

Članak 50.

(1) Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca maloljetnim osobama.

(2) Zabranjeno je davanje kućnih ljubimaca iz skloništa maloljetnim osobama na skrb ili udomljavanje.

(3) Prodavač u trgovini za kućne ljubimce, kao i prodavatelj psa i mačke te voditelj skloništa ili osoba koja daje kućne ljubimce na udomljavanje ili skrb može od osoba kojima se prodaje ili daje životinja u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka zatražiti javnu ispravu kojom se dokazuje dob te osobe.

(4) Ako osoba kojoj se prodaje ili daje životinja ne dokaže dob u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, kućni ljubimac se ne smije prodati ili dati.

Posjed pasa i mačaka

Članak 55.

(1) Posjednik koji drži više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci u svrhu udomljavanja mora udovoljiti uvjetima iz članka 61. ovoga Zakona u odnosu na uvjete držanja pasa odnosno mačaka i skrb o njima.

(2) Posjednik iz stavka 1. ovoga članka može u svrhu udomljavanja držati samo pse odnosno mačke koje mu je povjerilo na čuvanje sklonište, s kojim ima sklopljen ugovor o tome, a sklonište osigurava označavanje pasa i mačaka te sterilizaciju, vodi propisane evidencije i oglašava pse te mačke u svrhu udomljavanja, a slobodno živuće mačke vraća u prvobitno stanište.

(3) Posjednik iz stavka 1. ovoga članka koji drži više od 20 životinja iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati uvjetima iz članka 61. ovoga Zakona te biti odobren kao sklonište.

DIO DEVETI
ZAŠTITA NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA

Osnivanje skloništa

Članak 61.

(1) Sklonište može osnovati fizička ili pravna osoba.

(2) Ako nije osnovano sklonište za životinje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, sklonište osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb.

(3) Ako ni jedna jedinica lokalne samouprave, a ni neka druga fizička i pravna osoba ne osnuje sklonište na području jedinice područne (regionalne) samouprave, isto osniva jedinica područne (regionalne) samouprave. Troškove osnivanja snose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Sklonište ne može početi obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama koje donosi nadležno tijelo.

(5) Udovoljavanje uvjetima skloništa u skladu sa stavcima 4. i 7. ovoga članka utvrđuje stručno povjerenstvo, koje pruža stručnu pomoć radi donošenja rješenja iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Nadležno tijelo vodi upisnik skloništa te ga objavljuje na mrežnim stranicama.

(7) Način držanja životinja u skloništu, osposobljenost osoblja koje sakuplja životinje i brine se o njima u skloništu, postupanje sa životinjama, rad skloništa te sadržaj i način vođenja upisnika skloništa pravilnikom propisuje ministar.

Jedinice lokalne samouprave

Članak 62.

(1) Poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave.

(2) Na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje.

(3) Sve jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Jedinica lokalne samouprave može sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja sa skloništem osobe iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona koje se nalazi na području jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je smještena jedinica lokalne samouprave.

(5) Način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

(6) Jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.

Troškovi u skloništu

Članak 63.

Troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih životinja u skloništu koje su osnovale jedna ili više jedinica lokalne samouprave ili u slučaju sklapanja ugovora o sakupljanju odnosno zbrinjavanju životinja s osobama iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona financiraju jedinice lokalne samouprave, a ako je vlasnik životinje poznat ili se naknadno utvrdi dužan je podmiriti troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite.

Djelatnost skloništa

Članak 64.

(1) Sklonište čiji rad financira jedinica lokalne samouprave mora:

1. primati prijave o napuštenim i izgubljenim životinjama

2. organizirati samostalno ili u suradnji s jedinicama lokalne samouprave sakupljanje i prijevoz izgubljenih i napuštenih životinja do skloništa

3. osigurati smještaj izgubljenih i napuštenih životinja

4. osigurati smještaj životinja iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Sva skloništa za životinje moraju:

1. osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja

2. osigurati označavanje pronađenih neoznačenih pasa u roku od deset dana od dolaska u sklonište

3. osigurati označavanje i registraciju mačaka

4. osigurati trajnu sterilizaciju pronađenih pasa i mačaka, osim ako je životinja označena pa je moguće pronaći vlasnika i vratiti životinju

5. tražiti vlasnike napuštenih i izgubljenih životinja ili ih nastojati udomiti oglašavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine

6. voditi evidencije o pronađenim životinjama i njihovu udomljavanju ili usmrćivanju

7. voditi evidenciju osoba iz članka 55. ovoga Zakona.

(3) Osim mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, sklonište mora provoditi mjere koje odredi veterinarska inspekcija.

Postupanje sa životinjama u skloništu

Članak 65.

(1) Svaka osoba koja udomi psa iz skloništa mora psa u roku od 72 sata prijaviti veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka u skladu s člankom 68. stavcima 1. i 3. ovoga Zakona vlasnik nije dostavio zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.

(3) Životinja iz skloništa koja se ne vrati vlasniku ostaje u skloništu do udomljenja.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučajevima iz članka 11. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4., 6., 7., 13., 14. i 17. ovoga Zakona životinju u skloništu moguće je usmrtiti.

(5) Sklonište o provedenim mjerama iz stavaka 3. i 4. ovoga članka jednom godišnje izvješćuje jedinicu lokalne samouprave koja je osnovala sklonište ili koja je sa skloništem sklopila ugovor o financiranju rada skloništa.

Životinje u skloništu

Članak 66.

(1) Sklonište ima pristup podacima o označavanju kućnih ljubimaca iz Upisnika kućnih ljubimaca koji vodi nadležno tijelo.

(2) Ako se psi iz skloništa unose u države članice Europske unije ili treće zemlje, vlasnik psa mora nadležnoj veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje upisnika iz stavka 1. ovoga članka prijaviti mjesto odredišta gdje će pas biti smješten i podatke o novom udomitelju što se upisuje u upisnik iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Pravne ili fizičke osobe ili udruge koje smještaju napuštene ili izgubljene pse u svrhu daljnjeg udomljavanja moraju udovoljavati uvjetima iz članka 61. ovoga Zakona.

Napuštene i izgubljene životinje

Članak 67.

(1) Vlasnik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

(2) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku.

(3) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah vraća vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, životinja se ne vraća vlasniku ako se vlasnik očitovao da se odriče životinje ili se može nedvojbeno utvrditi da je napustio životinju.

Jedinstveni informacijski centar

Članak 68.

(1) Radi obavljanja poslova iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona osnivači skloništa iz članka 61. stavka 1. i 2. i članka 62. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona dužni su podatke o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima evidentirati putem jedinstvenog informacijskog centra za napuštene i izgubljene životinje u Upisniku kućnih ljubimaca koji vodi nadležno tijelo.

(2) Nadležno tijelo osigurava dostupnost evidentiranja životinja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Sklonište u jedinstveni informacijski centar iz stavka 1. ovoga članka evidentira sljedeće podatke:

– datum prijave nestanka životinje

– datum nalaska životinje

– lokaciju nalaska životinje

– vrstu životinje i pasminu

– spol životinje

– fotografiju životinje u boji

– identifikacijsku oznaku životinje (ako je primjenjivo)

– podatke o skloništu u kojem se životinja nalazi (naziv, adresa, OIB i broj odobrenja nadležnog tijela)

– datum udomljavanja životinje.

(4) Podaci o životinjama iz stavka 3. ovoga članka dostupni su javnosti.

Poticanje zaštite životinja

Članak 69.

Nadležna tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave obvezna su razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja.

Koordinacijske radne skupine

Članak 70.

(1) Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave u svrhu ispunjavanja obveza iz članka 65. ovoga Zakona moraju organizirati koordinacijske radne skupine.

(2) Koordinacijske radne skupine iz stavka 1. ovoga članka sastoje se od najmanje predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnika skloništa za životinje ako postoji na području područne (regionalne) samouprave, predstavnika nevladinih organizacija za zaštitu životinja, predstavnika upravnog tijela jedinica lokalne samouprave nadležnog za komunalno gospodarstvo, predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove iz mjesne nadležnosti policijske uprave, Hrvatske veterinarske komore i veterinarskog inspektora, a po potrebi mogu se uključiti i predstavnici drugih pravnih i fizičkih osoba.

(3) Zadaća koordinacijske radne skupine iz stavka 2. ovoga članka je koordinacija u primjeni propisa iz područja zaštite životinja te razvoj dobre prakse, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja što uključuje:

– praćenje problematike zbrinjavanja napuštenih životinja na području njihove područne(regionalne) samouprave te donošenje mjera za smanjenje broja napuštenih pasa

– poticanje označavanja životinja za koje ne postoji obveza označavanja

– razvoj smjernica dobre prakse o primjerenom smještaju i skrbi za životinje

– poticanje kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, osobito pasa i mačaka

– razvoj smjernica dobre prakse vezano za rad skloništa

– poticanje udomljavanja pasa iz skloništa

– edukativno djelovanje o potrebi zaštite životinja i odgovornom posjedovanju životinja (označavanje životinja, cijepljenje protiv bjesnoće, smještaj i skrb za životinje, kontrola razmnožavanja životinja, zabrana napuštanja životinja)

– praćenje rada skloništa vezano za oglašavanje životinja za udomljavanje

– provođenje mjera za osiguranje zdravlja i dobrobiti životinja te vođenje propisanih evidencija

– predlaganje i sudjelovanje u izradi uvjeta za držanje kućnih ljubimaca

– unaprjeđenje zaštite životinja, ovisno o problemima i interesima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

(4) Koordinacijska radna skupina iz stavka 1. ovoga članka predlaže čelniku jedinice područne (regionalne) samouprave mjere za smanjenje broja napuštenih životinja na njihovu području.

(5) Svaka jedinica područne (regionalne) samouprave mora odrediti osobu odgovornu za dobrobit životinja koja mora biti član koordinacijske radne skupine iz stavka 1. ovoga članka.

Program kontrole populacije napuštenih pasa

Članak 71.

(1) Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave donose Program kontrole populacije napuštenih pasa uzimajući u obzir prijedloge koordinacijske radne skupine iz članka 70. stavka 4. ovoga Zakona te ga dostavljaju nadležnom tijelu na procjenu.

(2) Pri izradi Programa iz stavka 1. ovoga članka mora se voditi računa o preporukama za kontrolu populacije pasa lutalica Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka ažurira se svakih pet godina te se po provedenim izmjenama do kraja veljače sljedeće godine dostavlja nadležnom tijelu na procjenu.

(4) Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave osiguravaju tehničku podršku za održavanje sastanaka koordinacijske radne skupine iz članka 70. ovoga Zakona na način da osiguraju prostor za sastanak, potrebnu opremu za prezentaciju te osobu koja će koordinirati sastankom i pisati zaključke sa sastanka.

(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. ovoga Zakona donosi poslovnik o svom radu.

Uz ovo, preporučujemo da pročitate i članke iz Zakona o zaštiti životinja koji se odnose na

Rokove za provedbu.

Objavljeno: studeni 2017.

Vezane teme

Napušten pas u skloništu [ 134.56 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting