Statut

| More

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14) Skupština udruge Prijatelji životinja, održana dana 7. svibnja 2015. godine, donijela je
STATUT udruge Prijatelji životinja

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv, sjedište i područje djelovanja udruge sukladno ciljevima; zastupanje; ciljevi te djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način ostvarivanja javnosti rada udruge; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; izgledu pečata udruge; znaku udruge i njegovu izgledu; gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge; druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Prijatelji životinja. Uz naziv na hrvatskom jeziku koristi se naziv na engleskom jeziku koji glasi: Animal Friends. Skraćeni naziv udruge Prijatelji životinja glasi: PŽ. Skraćeni naziv na engleskome jeziku glasi: AF.

Članak 3.

Prijatelji životinja je udruga građana koja ima svojstvo neprofitne pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenima Ustavom, zakonom i ovim statutom (u daljnjem tekstu: Udruga). Djelovanje Udruge je od interesa za opće dobro.

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 5.

Udruga ima za znak elipsu u kojoj se nalazi ilustrirani zec u trku, a iznad elipse piše: Prijatelji životinja.

Članak 6.

Udruga ima pečat pravokutnog oblika, veličine 37x22 milimetra. Pečat sadrži grafički znak iz Članka 5. u središtu, a ispod znaka nalazi se sjedište udruge - Zagreb.

Članak 7.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 8.

Udrugu zastupaju i predstavljaju predsjednik Udruge i njegov zamjenik koji je ujedno i predsjednik Izvršnog odbora. Skupština može ovlastiti i druge aktivne članove Udruge za zastupanje.
Predsjednik Udruge, u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik, a u slučaju odsutnosti zamjenika, treća osoba ovlaštena za zastupanje ima sljedeća prava i obveze:

II.

CILJ, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 9.

Osnovni cilj osnivanja Udruge je ukidanje specizma, odnosno bilo kojeg oblika zlostavljanja, mučenja i eksploatacije životinja od strane ljudi, uvažavanje prava životinja te postizanje biocentrizma i održivog načina življenja za opće dobro.

Ciljevi osnivanja Udruge su također:

Članak 10.

Područja djelovanja Udruge sukladno cilju su:

Članak 11.

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

Članak 12.

U svrhu ostvarenja ciljeva iz članka 9. ovog Statuta Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

Članak 13.

U svrhu ostvarenja ciljeva iz članka 9. ovog Statuta Udruga obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:

III.

VIZIJA I MISIJA UDRUGE

Članak 14.

Vizija Udruge glasi: Svijet bez iskorištavanja životinja. Održivo življenje za sve.
Vizija Udruge je svijet bez zlostavljanja, mučenja i eksploatacije životinja od strane ljudi. Nespecističko društvo jednakosti, ravnopravnosti i poštovanje svačijega prava na život u biološkom, pravnom i socijalnom smislu. Dobra kvaliteta življenja uz održiv način života. Svima dostupna zdrava veganska prehrana te potpuna ekološka i etička osviještenost ljudi.

Članak 15.

Misija Udruge glasi: Borba za oslobođenje životinja putem edukacije o pravima životinja te povezanosti veganske prehrane sa životinjama, ekologijom, zdravljem ljudi i održivim načinom življenja. Poticanje volonterstva i pozitivne promjene te doprinos djelovanju od interesa za opće dobro.

IV.

JAVNOST I KVALITETA RADA UDRUGE

Članak 16.

Rad Udruge je javan.

Udruga ostvaruje javnost rada izdavanjem vlastita glasila, putem web-stranica i drugih internetskih kanala, putem javnih nastupa radi promoviranja temeljnih vrijednosti i njezinih djelatnosti, održavanjem različitih javnih događanja i sredstvima javnoga priopćavanja.

Udruga obavještava svoje članove o svojem radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja putem glasila Udruge, održavanjem informativnih sastanaka, radionica i slično. Rad sjednica tijela Udruge je javan.

Ovaj statut, strateški plan, godišnji izvještaj i skraćeni financijski izvještaj objavljuju se na web-stranici Udruge.

V.

ČLANSTVO

Članak 17.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno, za sve građane koji prihvaćaju djelovanja i ciljeve Udruge. Članom Udruge mogu postati svi hrvatski državljani i stranci, kao i pravne osobe sa sjedištem u zemlji i inozemstvu, zainteresirani za rad i/ili pružanje pomoći u radu Udruge. Osoba se može učlaniti u Udrugu putem online pristupnice ili računalno ispisane pristupnice na informativnom štandu Udruge. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, nazivu, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova vodi osoba koju imenuje Izvršni odbor.

Udruga izdaje člansku iskaznicu članovima koji su platili članarinu za tekuću godinu. Iskaznica nije sredstvo za zastupanje Udruge.

Članovi Udruge mogu biti pristupni, aktivni, pasivni i počasni.

Članak 18.

Aktivni član Udruge je fizička osoba koja u potpunosti prihvaća ciljeve Udruge i to potvrdi. Aktivnim članom postaje se na temelju odluke Upravnog odbora. Upravni odbor Udruge ima pravo odbiti zahtjev za aktivnim članstvom.

Aktivni član udruge može biti isključivo osoba koja je platila članarinu za tekuću godinu, koja je vegetarijanac ili vegan i koja promiče načela veganskog načina življenja.
Aktivni članovi sudjeluju u radu Udruge, primaju obavijesti o radu, glasilo i program Udruge i imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.

Aktivni članovi imaju pravo sudjelovati u radu skupština Udruge, donositi odluke i biti birani na rukovodeće položaje.

Aktivni članovi su jedini punopravni članovi.

Članak 19.

Pristupni član je osoba koja je ispunila pristupnicu za članstvo. Pristupni članovi primaju obavijesti o radu, glasilo i program Udruge, ali nemaju pravo donošenja odluka vezanih za rad Udruge i ne mogu biti birani u tijela upravljanja. Pristupni članovi imaju pravo sudjelovanja na skupštinama Udruge u svojstvu promatrača. Pristupni član uplatom godišnje članarine postaje Pasivni član.
Pasivni članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge i primaju obavijesti o radu, glasilo i program Udruge, ali nemaju pravo donošenja odluka vezanih za rad Udruge i ne mogu biti birani u tijela upravljanja. Pasivni član Udruge može biti isključivo osoba koja je platila članarinu za tekuću godinu.

Pasivni članovi imaju pravo sudjelovanja na skupštinama Udruge u svojstvu promatrača.

Članak 20.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge. Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član Udruge. Odluku o tome donosi Skupština.

Počasni član ne plaća članarinu i nema pravo donositi odluke vezane za rad Udruge, birati ili biti biran u tijela Udruge.

Članak 21.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

Članak 22.

Udruga se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca članske pristupnice. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet člana (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja, OIB, datum rođenja i drugo).

Udruga neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke člana trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
Svi djelatnici i volonteri Udruge odgovorni su za poštivanje načela zaštite osobnih podataka.

Članak 23.

Članstvo u Udruzi prestaje:

a) istupanjem, slanjem izjave o istupanju iz članstva putem elektroničke pošte ili putem potpisane izjave o istupanju iz članstva.
b) isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti

Član može biti isključen iz Udruge ukoliko postupa protivno Statutu, nanese težu materijalnu štetu

Udruzi ili njezinom članstvu, postupa protivno ugledu, časti i stabilnosti rada i opstojnosti Udruge i izabranog rukovodstva Udruge.

Odluku o isključenju donosi Nadzorni odbor.

Članak 24.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

Članak 25.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.

Stegovni postupak mogu pokrenuti tijela Udruge.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Nadzorni odbor.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.

Članak 26.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

1. Opomena, ili

2. Isključenje iz Udruge

Članak 27.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka

Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 28.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Nadzorni odbor na nepoštivanje odredbi

Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.

Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.

Na upozorenja i pritužbe člana Nadzorni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

VI.

VRIJEDNOSTI I ETIČKI KODEKS

Članak 29.

Udruga kroz svoj rad i djelovanje njeguje vrijednosti jednakosti, ravnopravnosti, suosjećanja, pravednosti, tolerancije i nespecizma. Udruga djeluje s ciljem promoviranja navedenih vrijednosti kao osnovnih vrijednosti na kojima se gradi bolje i naprednije društvo, u kojemu su te vrijednosti utkane kao osnova za djelovanje, rast, održivi razvoj i opće dobro. S obzirom na postavljene ciljeve i misiju - ukidanje svih oblika iskorištavanja životinja i stvaranje nespecističkoga veganskog svijeta -

Udruga će svoj rad i razvoj nastaviti, temeljeći se na tim vrijednostima.

Udruga svoj rad u postizanju navedenih vrijednosti društva i ciljeva temelji na načelima timskoga rada, izvrsnosti, dosljednosti i profesionalnosti, entuzijazma, radišnosti i solidarnosti, uz poštovanje visokih etičkih načela u radu kao što su transparentnost, nepristranost i odgovornost.

Udruga želi postati jaka profesionalna organizacija koja djeluje na području cijele Republike Hrvatske, sastavljena od stručnih kadrova i uvježbanih aktivista. Želi ostvariti stabilno rukovođenje i najveći standard kvalitete djelovanja. Želi surađivati s javnim institucijama na nacionalnoj i lokalnoj razini, utjecati na promjene pozitivnih pravnih propisa te na njihovu primjenu na svim razinama.

Članak 30.

Udruga se protivi bilo kojem obliku diskriminacije i uznemiravanja (neposredno i posredno) prema religijskoj, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, jeziku, rasi, spolu, spolnom identitetu, rodnom opredjeljenju, seksualnoj orijentaciji, podrijetlu, imovinskom stanju, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.

Udruga radi u skladu s Etičkim kodeksom Udruge kojega donosi Skupština i objavljuje se na web stranici Udruge.

VII.

VOLONTIRANJE

Članak 31.

Udruga provodi program volontiranja samostalno i u suradnji s volonterskim centrima. Pri provođenju istog pridržava se Zakona o volonterstvu, Etičkog kodeksa Udruge i Etičkog kodeksa volontera.

Udruga omogućuje i izvršavanje volonterskih sati za korisnike obrazovnih ustanova.

Udruga surađuje s centrima za socijalnu skrb, probacijskim uredima, te prekršajnim sudovima omogućavajući maloljetnim i punoljetnim prijestupnicima izvršavanje posebne obveze, odnosno dobrotvornog rada za opće dobro.

VIII.

UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

Članak 32.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga. Udruga se može učlanjivati u međunarodne saveze udruga. Odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 33.

Udruga može osnivati ustrojstvene oblike - podružnice, koje nemaju svojstvo pravne osobe.
Podružnice se osnivaju kad na određenom području na kojem djeluje Udruga postoji veći broj osoba zainteresiranih za rad Udruge.

Odluku o osnivanju podružnice, nazivu, sjedištu, osobi ovlaštenoj za predstavljanje i prestanku rada donosi Upravni odbor.

Također Udruga može osnivati i pravne osobe u svojem vlasništvu.

Članak 34.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obujmu i trajanju posla.

Odluku o tome donosi Izvršni odbor.

IX.
UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 35.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 36.

Tijela upravljanja Udruge su: Skupština, Izvršni odbor, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik Udruge dok funkciju savjetodavnog tijela ima Savjetodavni odbor.

Za svoj rad Izvršni odbor, Predsjednik Udruge, Nadzorni odbor i Upravni odbor odgovaraju Skupštini, a Predsjednik Udruge i Izvršni odbor odgovaraju i Upravnom odboru.

Aktivni član Udruge može biti biran za člana samo jednog od odbora, osim Predsjednika Udruge koji može biti istodobno član Izvršnog i Upravnog odbora, ali ne i Nadzornog ili Savjetodavnog odbora.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva (15) petnaest članova Skupštine.

Biranom članu odbora može prestati mandat prije isteka vremena za koje je biran:

- na vlastit zahtjev,

- te opozivom

Dok za Predsjednika Udruge i:

- u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 12 mjeseci,

Do opoziva odabranih članova tijela Udruge može doći zbog razloga navedenih u članku 24. ovog Statuta.

Postupak za opoziv člana tijela Udruge može se pokrenuti na zahtjev Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Izvršnog odbora ili najmanje (15) petnaest aktivnih članova.

O zahtjevu za opoziv člana tijela Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Član tijela Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom većinom svih prisutnih aktivnih članova.

X.

SKUPŠTINA

Članak 37.

Skupština Udruge je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi poslovno sposobni aktivni članovi Udruge te po jedan predstavnik pravne osobe aktivne članice. Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne, izborne i izvanredne. Redovne sjednice Skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje. Izvanredna sjednica Skupštine održava se prema potrebi, a izborna jednom u dvije godine.

Skupštinu saziva i njome rukovodi Predsjednik Skupštine, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik.

U slučaju odsutnosti obojice članova, Skupštinom rukovodi osoba koju odredi Skupština.

Sjednica Skupštine saziva se najmanje 7 dana prije održavanja sjednice elektroničkom poštom koja se upućuje svim aktivnim članovima Udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik Skupštine utvrđuje dnevni red te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik Skupštine dužan je sazvati sjednicu Skupštine i kad to zatraži Upravni odbor, Nadzorni odbor, Izvršni odbor ili najmanje 1/3 aktivnih članova Skupštine. Ukoliko Predsjednik Skupštine ili njegov zamjenik ne sazovu sjednicu Skupštine u roku od 15 dana dostave zahtjeva predlagatelja, sjednicu će sazvati predlagatelj (ta odluka treba sadržati prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja). O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Zapisnik potpisuju zapisničar i jedan ovjerovitelj.

Članak 38.

Skupština na sjednicama:

Članak 39.

Predsjednik Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

Predsjednikom Skupštine i zamjenikom predsjednika Skupštine ne može biti osoba koja nije vegan i koja ne promiče načela veganskog načina življenja.

Predsjednik Skupštine ne može biti biran kao član niti jednog odbora.

Članak 40.

Skupština može punovažno odlučivati ako je nazočno najmanje petnaest (15) aktivnih članova Skupštine. Odluke Skupštine donose se većinom glasova nazočnih članova Skupštine na sjednici.

Pristupni, pasivni i počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine samo u svojstvu promatrača.

XI.

PREDSJEDNIK

Članak 41.

Predsjednik Udruge i njegov zamjenik ujedno su i članovi Izvršnog odbora Udruge.

Predsjednik Udruge ne može biti predsjednik ili zamjenik predsjednika niti jednog odbora Udruge.

Predsjednik Udruge i zamjenik predsjednika Udruge biraju se na dvije godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Predsjednik Udruge i zamjenik predsjednika Udruge mogu biti samo osobe koje su vegani i koje promiču načela veganskog načina življenja te koje su aktivne u Udruzi najmanje dvije godine.

Zamjenik predsjednika Udruge ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 42.

Predsjednik Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i načelima Udruge te odlukama Skupštine.

Predsjednik Udruge odgovara za zakonitost rada Udruge Skupštini i Upravnom odboru.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, pokreće rasprave o određenim pitanjima iz djelokruga

Skupštine i Upravnog odbora, podnosi izvješće o svom radu Skupštini, brine o upoznavanju javnosti o radu Skupštine i obavlja druge poslove.

XII.

UPRAVNI ODBOR

Članak 43.

Upravni odbor sastoji se od pet članova. Upravni odbor čine predsjednik Upravnog odbora i njegov zamjenik te ostala tri aktivna člana Udruge.

Članove Upravnog odbora bira Skupština.

Članovi Upravnog odbora biraju se na dvije godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Članovi Upravnog odbora biraju se između aktivnih članova Udruge. Članom Upravnog odbora može biti osoba koja se istaknula svojom stručnošću i odgovornošću. Predsjednik Udruge može biti biran za člana Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora ne smiju biti zaposleni u Udruzi, osim predsjednika Udruge, ako je član

Upravnog odbora. Ako predsjednik Udruge nije član Upravnog odbora, ima pravo biti na sjednicama Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora, osim predsjednika Udruge, ne mogu biti članovi niti jednog drugog odbora Udruge.

Član Upravnog odbora može biti samo osoba koja je vegan i koja promiče načela veganskog načina življenja.

Članovi Upravnog odbora svoje dužnosti obavljaju bez novčane naknade (volonterski).
Najviše dva člana Upravnog odbora mogu sudjelovati na sjednici preko videokonferencije.

Članak 44.

Član Upravnog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Udruge, može biti opozvan.

Članak 45.

Predsjednik Upravnog odbora saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Sjednicu Odbora saziva predsjednik Odbora putem elektroničke pošte koju upućuje svim članovima Odbora. Članovi se naknadno o konačnom terminu dogovaraju pismenim putem ili usmeno. Upravni odbor može punovažno odlučivati ako su na sjednici prisutna najmanje tri člana, a odluke donosi većinom glasova svih prisutnih članova Upravnog odbora na sjednici. Na sjednice Upravnog odbora po potrebi mogu biti pozvani i drugi aktivni članovi udruge bez prava glasa.

Članak 46.

Upravni odbor:

XIII.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 47.

Izvršni odbor sastoji se od pet članova. Izvršni odbor čine predsjednik Izvršnog odbora i njegov zamjenik, predsjednik Udruge i dva aktivna člana.

Članove Izvršnog odbora bira Skupština.

Članovi Izvršnog odbora biraju se na dvije godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Članovi Izvršnog odbora biraju se između aktivnih članova Udruge. Član Izvršnog odbora može biti osoba koja se istaknula svojom stručnošću, marljivošću i odgovornošću.

Članovi Izvršnog odbora svoje dužnosti obavljaju bez novčane naknade (volonterski).

Član Izvršnog odbora može biti samo osoba koja je vegan i koja promiče načela veganskog načina življenja.

Predsjednik Izvršnog odbora ujedno je i zamjenik predsjednika Udruge.

Članak 48.

Predsjednik Izvršnog odbora saziva i rukovodi sjednicama Izvršnog odbora, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Sjednicu Odbora saziva predsjednik Odbora putem elektroničke pošte koju upućuje svim članovima Odbora. Članovi se naknadno o konačnom terminu dogovaraju pismenim putem ili usmeno. Izvršni odbor može punovažno odlučivati ako su na sjednici prisutna najmanje tri člana, a odluke donosi većinom glasova svih prisutnih članova Izvršnog odbora na sjednici. Na sjednice Izvršnog odbora po potrebi mogu biti pozvani i drugi aktivni članovi Udruge bez prava glasa.

Članak 49.

Izvršni odbor:

XIV.

NADZORNI ODBOR

Članak 50.

Nadzorni odbor sastoji se od tri aktivna člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

Članovi Nadzornog odbora biraju se među aktivnim članovima Udruge. Član Nadzornog odbora može biti osoba koja se istakla svojom stručnošću i odgovornošću.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi niti jednog drugog odbora Udruge.
Član Nadzornog odbora može biti samo osoba koja je vegan i koja promiče načela veganskog načina življenja.

Članovi Nadzornog odbora svoje dužnosti obavljaju bez novčane naknade (volonterski).

Članak 51.

Predsjednik Nadzornog odbora saziva i rukovodi sjednicama Nadzornog odbora, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednicu

Odbora saziva predsjednik Odbora putem elektroničke pošte koju upućuje svim članovima Odbora.

Članovi se naknadno o konačnom terminu dogovaraju pismenim putem ili usmeno. Nadzorni odbor može punovažno odlučivati ako su na sjednici prisutna sva tri člana, a odluke donosi većinom glasova svih prisutnih članova Nadzornog odbora na sjednici. Na sjednice Nadzornog odbora po potrebi mogu biti pozvani i drugi aktivni članovi Udruge bez prava glasa.

Najviše dva člana Nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednici preko videokonferencije.

Svaki član Udruge za svoje postupke snosi odgovornost prema Statutu Udruge te ukoliko naruši propisana pravila može biti isključen iz Udruge na prijedlog Nadzornog odbora.

Svaki aktivni član ima pravo prigovora na rad članova, izabranih u Statutom propisana tijela

Udruge. Prigovor dostavlja pisanim putem na adresu Udruge, s naznakom 'za Nadzorni odbor'.

Članak 52.

Nadzorni odbor:

XV.

SAVJETODAVNI ODBOR

Članak 53.

Savjetodavni odbor sastoji se od 5 članova.

Savjetodavni odbor ima savjetodavnu funkciju.

Sjednice Savjetodavnog odbora održavaju se prema potrebi.

Savjetodavni odbor pomaže tijelima Udruge u određivanju prioriteta rada, razvoju programa, provedbi te analizi ostvarenih rezultata.

Savjetodavni odbor također pomaže savjetima i smjernicama rada u kriznim situacijama, kad su rad i djelovanje Udruge narušeni.

Savjet od Savjetodavnog odbora ili nekog od članova Odbora može tražiti predsjednik Izvršnog, Upravnog, Nadzornog odbora i Predsjednik Udruge.

Članak 54.

Članove Savjetodavnog odbora bira Skupština.

Članovi Savjetodavnih odbora biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

Članovi Savjetodavnog odbora ne mogu biti članovi niti jednog drugog odbora Udruge.

Član Savjetodavnog odbora može biti samo osoba koja je vegetarijanac ili vegan i koja promiče načela veganskog načina življenja.

Članovi Savjetodavnog odbora svoje dužnosti obavljaju bez novčane naknade (volonterski).
Savjetodavni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

XVI.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE UDRUGE

Članak 55.

Djelatnosti Udruge financiraju se:

Članak 56.

Financijsko poslovanje Udruge vodi se na temelju važećih zakonskih propisa.

Članak 57.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nekretnine, oprema, nepokretne i pokretne stvari kao i druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Po završetku poslovne godine donosi se financijsko izvješće.

Novčane i materijalne dokumente koji se odnose na rukovanje novčanim i drugim materijalnim sredstvima te pravima potpisuje predsjednik Udruge, u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik, a u slučaju odsutnosti zamjenika, treća osoba ovlaštena za zastupanje.

Blagajnu vodi osoba koju odredi Izvršni odbor.

Udruga ne sudjeluje u promidžbi političkih stranaka, koalicija političkih stranaka niti kandidata, ne daje im izravnu političku potporu niti prikuplja sredstva za njihovo financiranje.

Članak 58.

Dobit koju ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti i od svoje imovine Udruga će koristiti za obavljanje i unapređivanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, utvrđeni Statutom.
Udruga neće raspodjeljivati prihode ili imovinu pravne osobe svojim osnivačima, članovima ili članovima tijela upravljanja.

XVII.

PRESTANAK RADA

Članak 59.

Udruga prestaje postojati:

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih prisutnih aktivnih članova Udruge.
U slučaju prestanka rada Udruge, Skupština će na svojoj sjednici odlučiti o imovini Udruge. Ako se sjednica Udruge ne uspije održati, imovina Udruge prelazi udruzi 'Udruga Pobjede' za korištenje u projektima vezanima za prava životinja i veganstvo.

Članak 60.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.
Likvidatora imenuje i razrješuje Izvršni odbor.

XVIII.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 61.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Postupak vodi Nadzorni odbor.

Članak 62.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.
U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

Članak 63.

U slučaju da su privatni interesi člana Udruge u suprotnosti s interesom Udruge ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad člana Udruge u obavljanju djelatnosti Udruge, član Udruge koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Nadzorni odbor i, ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 64.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može zatražiti mišljenje Nadzornog odbora.

U slučaju pojavljivanja mogućeg sukoba interesa Nadzorni odbor dužan je razriješiti ga tako da zaštiti interes Udruge.

XIX.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 65.

Skupština Udruge može dodijeliti prigodna priznanja fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za ostvarivanje programskih ciljeva Udruge ili za doprinos pojedinim akcijama Udruge.

Članak 66.

Udruga ne odgovara za samostalne akcije i postupke članova.
Volonteri, članovi i drugi korisnici ulaze u projekte Udruge na vlastitu odgovornost.

Članak 67.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 68.

Ako koja odredba Statuta dođe u suprotnost s kojim pozitivnim propisom RH, ista odredba prestaje važiti s danom stupanja propisa na snagu, a umjesto nje primijenit će se nova odredba u skladu s važećim propisom.

Članak 69.

Ovaj statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u registar.

Članak 70.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine održanoj 22. siječnja 2011. godine kao i njegove dopune i izmjene od 15. rujna 2014..

Luka Oman
Predsjednik Prijatelja životinja

Prosvjed na Trgu bana Jelačića [ 55.76 Kb ]

Također pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting