Zakon o zaštiti životinja - jedinice lokalne samouprave

| More

Obveza pružanja pomoći životinji

Članak 7.

(1) Svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, pružanje potrebne pomoći životinjama mora organizirati i financirati jedinica lokalne samouprave na čijem je području životinja ozlijeđena.

(3) Ako se utvrdi vlasnik ozlijeđene životinje, troškove iz stavka 2. ovoga članka snosi vlasnik.

Zaštita divljih životinja pronađenih izvan prirodnog staništa

Članak 49.

(1) Divlja životinja pronađena izvan prirodnog staništa smješta se u sklonište koje osigurava njezino vraćanje u prirodno stanište ako je to moguće.

(2) Ako nije moguće vraćanje divlje životinje u prirodno stanište, životinja se prvo nudi najbližem lovoovlašteniku u skladu s posebnim propisima o lovstvu, a ako je najbliži lovoovlaštenik ne može prihvatiti nudi se zoološkom vrtu koji je opremljen za njezino primanje.

(3) Ako se divlja životinja ne može smjestiti u sklonište, a lovoovlaštenik ili zoološki vrt nisu životinju u mogućnosti primiti, životinja se može usmrtiti.

(4) Način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa iz ovoga članka propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 51.

(1) Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.

(2) Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, posebice djece te životinja.

(3) Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.

(4) Zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostora.

(5) Uvjete i način držanja kućnih ljubimaca iz stavaka 1., 3. i 4. ovoga članka propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Osnivanje skloništa

Članak 61.

(1) Sklonište može osnovati fizička ili pravna osoba.

(2) Ako nije osnovano sklonište za životinje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, sklonište osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb.

(3) Ako ni jedna jedinica lokalne samouprave, a ni neka druga fizička i pravna osoba ne osnuje sklonište na području jedinice područne (regionalne) samouprave, isto osniva jedinica područne (regionalne) samouprave. Troškove osnivanja snose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Sklonište ne može početi obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama koje donosi nadležno tijelo.

(5) Udovoljavanje uvjetima skloništa u skladu sa stavcima 4. i 7. ovoga članka utvrđuje stručno povjerenstvo, koje pruža stručnu pomoć radi donošenja rješenja iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Nadležno tijelo vodi upisnik skloništa te ga objavljuje na mrežnim stranicama.

(7) Način držanja životinja u skloništu, osposobljenost osoblja koje sakuplja životinje i brine se o njima u skloništu, postupanje sa životinjama, rad skloništa te sadržaj i način vođenja upisnika skloništa pravilnikom propisuje ministar.

Jedinice lokalne samouprave

Članak 62.

(1) Poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave.

(2) Na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje.

(3) Sve jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Jedinica lokalne samouprave može sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja sa skloništem osobe iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona koje se nalazi na području jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je smještena jedinica lokalne samouprave.

(5) Način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

(6) Jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.

Troškovi u skloništu

Članak 63.

Troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite napuštenih ili izgubljenih životinja u skloništu koje su osnovale jedna ili više jedinica lokalne samouprave ili u slučaju sklapanja ugovora o sakupljanju odnosno zbrinjavanju životinja s osobama iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona financiraju jedinice lokalne samouprave, a ako je vlasnik životinje poznat ili se naknadno utvrdi dužan je podmiriti troškove skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite.

Djelatnost skloništa

Članak 64.

(1) Sklonište čiji rad financira jedinica lokalne samouprave mora:

1. primati prijave o napuštenim i izgubljenim životinjama

2. organizirati samostalno ili u suradnji s jedinicama lokalne samouprave sakupljanje i prijevoz izgubljenih i napuštenih životinja do skloništa

3. osigurati smještaj izgubljenih i napuštenih životinja

4. osigurati smještaj životinja iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Sva skloništa za životinje moraju:

1. osigurati veterinarsko-zdravstvenu zaštitu životinja

2. osigurati označavanje pronađenih neoznačenih pasa u roku od deset dana od dolaska u sklonište

3. osigurati označavanje i registraciju mačaka

4. osigurati trajnu sterilizaciju pronađenih pasa i mačaka, osim ako je životinja označena pa je moguće pronaći vlasnika i vratiti životinju

5. tražiti vlasnike napuštenih i izgubljenih životinja ili ih nastojati udomiti oglašavanjem putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine

6. voditi evidencije o pronađenim životinjama i njihovu udomljavanju ili usmrćivanju

7. voditi evidenciju osoba iz članka 55. ovoga Zakona.

(3) Osim mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, sklonište mora provoditi mjere koje odredi veterinarska inspekcija.

Poticanje zaštite životinja

Članak 69.

Nadležna tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave obvezna su razvijati svijest javnosti, a osobito mladih, o zaštiti životinja.

Koordinacijske radne skupine

Članak 70.

(1) Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave u svrhu ispunjavanja obveza iz članka 65. ovoga Zakona moraju organizirati koordinacijske radne skupine.

(2) Koordinacijske radne skupine iz stavka 1. ovoga članka sastoje se od najmanje predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnika skloništa za životinje ako postoji na području područne (regionalne) samouprave, predstavnika nevladinih organizacija za zaštitu životinja, predstavnika upravnog tijela jedinica lokalne samouprave nadležnog za komunalno gospodarstvo, predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove iz mjesne nadležnosti policijske uprave, Hrvatske veterinarske komore i veterinarskog inspektora, a po potrebi mogu se uključiti i predstavnici drugih pravnih i fizičkih osoba.

(3) Zadaća koordinacijske radne skupine iz stavka 2. ovoga članka je koordinacija u primjeni propisa iz područja zaštite životinja te razvoj dobre prakse, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja što uključuje:

– praćenje problematike zbrinjavanja napuštenih životinja na području njihove područne (regionalne) samouprave te donošenje mjera za smanjenje broja napuštenih pasa

– poticanje označavanja životinja za koje ne postoji obveza označavanja

– razvoj smjernica dobre prakse o primjerenom smještaju i skrbi za životinje

– poticanje kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, osobito pasa i mačaka

– razvoj smjernica dobre prakse vezano za rad skloništa

– poticanje udomljavanja pasa iz skloništa

– edukativno djelovanje o potrebi zaštite životinja i odgovornom posjedovanju životinja (označavanje životinja, cijepljenje protiv bjesnoće, smještaj i skrb za životinje, kontrola razmnožavanja životinja, zabrana napuštanja životinja)

– praćenje rada skloništa vezano za oglašavanje životinja za udomljavanje

– provođenje mjera za osiguranje zdravlja i dobrobiti životinja te vođenje propisanih evidencija

– predlaganje i sudjelovanje u izradi uvjeta za držanje kućnih ljubimaca

– unaprjeđenje zaštite životinja, ovisno o problemima i interesima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

(4) Koordinacijska radna skupina iz stavka 1. ovoga članka predlaže čelniku jedinice područne (regionalne) samouprave mjere za smanjenje broja napuštenih životinja na njihovu području.

(5) Svaka jedinica područne (regionalne) samouprave mora odrediti osobu odgovornu za dobrobit životinja koja mora biti član koordinacijske radne skupine iz stavka 1. ovoga članka.

Program kontrole populacije napuštenih pasa

Članak 71.

(1) Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave donose Program kontrole populacije napuštenih pasa uzimajući u obzir prijedloge koordinacijske radne skupine iz članka 70. stavka 4. ovoga Zakona te ga dostavljaju nadležnom tijelu na procjenu.

(2) Pri izradi Programa iz stavka 1. ovoga članka mora se voditi računa o preporukama za kontrolu populacije pasa lutalica Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

(3) Program iz stavka 1. ovoga članka ažurira se svakih pet godina te se po provedenim izmjenama do kraja veljače sljedeće godine dostavlja nadležnom tijelu na procjenu.

(4) Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave osiguravaju tehničku podršku za održavanje sastanaka koordinacijske radne skupine iz članka 70. ovoga Zakona na način da osiguraju prostor za sastanak, potrebnu opremu za prezentaciju te osobu koja će koordinirati sastankom i pisati zaključke sa sastanka.

(5) Koordinacijska radna skupina iz članka 70. ovoga Zakona donosi poslovnik o svom radu.

Novčana kazna

Članak 84.

(1) Ako komunalni redar u nadzoru utvrdi povredu u skladu s člankom 75. stavkom 3. ovoga Zakona, ima pravo i obvezu naplatiti novčanu kaznu propisanu općim aktom predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave.

(2) Sredstva naplaćena u skladu sa stavkom 1. ovoga članka prihod su jedinica lokalne samouprave i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

Članak 90.

Novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave ako:

1. ne organizira pružanje potrebne pomoći životinjama kada nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, a vlasnik životinje je nepoznat (članak 7. stavak 2.)

2. ne osigura sakupljanje napuštenih ili izgubljenih životinja (članak 62. stavak 1.)

3. jedinica lokalne samouprave ne sudjeluje u financiranju osnivanja i rada skloništa iz članka 62. stavka 2. ovoga Zakona (članak 62. stavak 3.)

4. ne organizira koordinacijsku radnu skupinu (članak 70. stavak 1.)

5. ne imenuje osobu odgovornu za dobrobit životinja (članak 70. stavak 5.).

Članak 93.

Jedinice lokalne samouprave koje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu osnovale sklonište u skladu s člankom 62. stavkom 2. ovoga Zakona najkasnije do 31. prosinca 2018. obvezne su osnovati sklonište.

Članak 94.

(1) Jedinice lokalne samouprave dužne su do 30. lipnja 2018. osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člankom 80. stavkom 1. podstavkom 6. ovoga Zakona provode komunalni redari.

Uz ovo, preporučujemo da pročitate i članke iz Zakona o zaštiti životinja koji se odnose na:

Komunalne redare

Jedinice područne (regionalne) samouprave

Rokove za provedbu Zakona.

Objavljeno: listopad 2017.

Vezane teme

Napušten pas [ 281.58 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting