Upitnik o skrbi napuštenih životinja na području Republike Hrvatske

| More

Upitnik možete ispuniti i putem .pdf filea koji se nalazi u stablu na desnoj strani te ga poslati mailom.

Možete ga i isprintati te poslati na adresu Prijatelji životinja, Jurišićeva 25, 10 000 Zagreb.

UPITNIK O SKRBI NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA

OPĆI PODACI O UDRUZI / GRUPI / POJEDINCU

1. Puni naziv udruge / grupe / pojedinca:*

2. Adresa, grad, poštanski broj::*

3. Telefon, telefax::*

4. GSM: :*

5. e-mail: :*

6. web stranica:

7. Predsjednik (ime i prezime, mob., e-mail::*

8. Osoba za kontakt (ime i prezime, mob., e-mail)::*

DJELATNOST UDRUGE

U čijem je vlasništvu sklonište?

Ostalo - što:

Izvor financiranja rada udruge (moguće više odgovora)

ostalo:

Ako DA, s kojima i na koji način?:

Ako NE, da li biste željeli suradnju s inozemnim udrugama?:

SURADNJA S VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA, FINANCIRANJE

Da li na vašem području postoje skloništa za životinje koja su smještena u sklopu veterinarskih stanica (tzv. šinteraji ili VHS-i)?:

Ako DA, onda molimo navedite u sklopu koje veterinarske stanice, s adresom i imenom odgovorne osobe:

Ako DA, molimo navedite zapažanja i komentare o njihovom radu:

Surađujete li s njima?:

Ako da, kakva je suradnja (komunikacija, pristup životinjama, udomljavanje...):

Da li grad / općina / županija izdvajaju sredstva za zbrinjavaje napuštenih životinje?:

Ako DA, da li su vam poznata proračunska sredstva s kojima se financira skrb o napuštenim životinjama?:

Kome su sve proračunska sredstva namijenjena?:

Imate li suradnju s njima i kakvu? (komunikacija, financiranje, nadzor...):

Opišite stanje u vašem području po pitanju zbrinjavanja životinja i odnosa nadležnih institucija prema problemu napuštenih životinja:

STANJE U SKLONIŠTU O KOJEM BRINETE

Koliko je ukupno životinja trenutno u skloništu?:

Koliko je životinja kastrirano / sterilizirano?:

Koliko je štenaca?:

Da li se životinje eutanaziraju, nakon koliko vremena:

Koliko životinja se godišnje eutanizira?:

Koliko životinja godišnje uđe u sklonište?:

Koliko se životinja godišnje udomi?:

Da li izdajete ugovore pri udomljavanju? (ako da, molim vas da priložite primjerak ugovora; Prikupljeni primjeri ugovora poslužit će nam za promišljanje i sastavljanje jednog dobrog i svrhovitog primjera ugovora o udomljavanju, svima na korištenje):

Da li udomitelje ugovorom obvezujete na kastraciju?:

Da li udomitelje štenaca ugovorom obvezujete na kastraciju?:

Da li se vodi evidencija, ako da, koja (kliknite)

Koliko je životinja u pojedinom kavezu, nastambi ili boksu?:

Imate li ograđenu šetnicu za pse?:

Imate li karantenu?:

Imate li medicinsku karantenu?:

Životinje hranite

Imate li ugovor s veterinarom koji skrbi o zdravlju životinja i kastracijama?:

Da li je organizirana prikladna skrb u smislu redovitog i pravilnog čišćenja i hranjenja?:

Koliko zaposelnih radi u skloništu?:

Koliko stalnih volontera radi u skloništu?:

Koliko povremenih volontera radi u skloništu?:

Da li su sve životinje cijepljene protiv bjesnoće?:

Ako NE, koliko ne?:

Da li su sve životinje cijepljene protiv zaraznih bolesti?:

Ako NE, koliko ne?:

Da li su sve životinje mikročipirane?:

Ako NE, koliko ne?:

Da li su vam dostupni podaci o sudbini životinja?:

Da li se životinje organizirano oglašavaju za udomljavanje?:

Ako DA – nabrojite metode oglašavanja?:

Da li sklonište ima katalog životinja (fotografija i podaci o svakoj životinji)?:

Da li na webu postoji katalog životinja?:

S kakvim se problemima susrećete u radu ( kratak opis):

Kakva vam je pomoć potrebna?:

INFORMACIJE O STANJU NA TERENU

Da li znate za područja u RH koja nemaju organizirana skloništa za napuštene životinje i ako da navedite ih?:

Da li znate za područja u RH koja nemaju organizirana skloništa za napuštene životinje i ako da navedite ih?:

Da li znate za područja u RH na kojima nisu organizirane i ne djeluju udruge za zaštitu životinja i ako da navedite ih?:

Da li znate za osobu ili grupu osoba koje su aktivne u pomoći životinjama u tim područjima ali nisu registrirane kao udruga?:

SURADNJA S MREŽOM PROTIV NAPUŠTANJA ŽIVOTINJA

Da li želite aktivno sudjelovati u radu Mreže što uključuje brzu izmjenu informacija o stanju na vašem području, aktualnim problemima, organizirane aktivnosti prema jedinicama lokalne samouprave koje će se pokretati iz Mreže, potpisivanje peticija i drugo):

Ako Da navedite kontakt osobu u udruzi za sudjelovanje u radu mreže (ime i prezime, mob., e-mail): :*

Kako Vi svojim angažmanom možete pridonijeti radu Mreže protiv napuštanja životinja? :*

Koja su Vaša očekivanja od Mreže protiv napuštanja životinja? :*

Objasnite:

Zahvaljujemo na pomoći!

Vezane teme

Download

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting