Zabrana pokusa na napuštenim i divljim životinjama

| More

Zakon o zaštiti životinja propisuje da se, kao iznimka, za proizvodnju bioloških pripravaka mogu koristiti divlje životinje iz prirode, po dobivanju rješenja nadležnog tijela (čl. 22, st. 2. i 3), dok Zakon ne sadržava odredbu koja bi se odnosila na pokuse na primatima i na napuštenim životinjama. S obzirom na to da Hrvatska trenutno u Zakonu nema odredbe koje bi regulirale provođenje pokusa na primatima i napuštenim životinjama, kao i na divljim životinjama (osim za proizvodnju bioloških pripravaka), neophodno je da se Zakonom jasno zabrani provođenje pokusa na divljim i napuštenim životinjama, sukladno čl. 11 Direktive 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe (SL L 276, 20.10.2010).

U Direktivi 63/2010/EU, koju zemlje članice Europske unije trebaju implementirati u svoja nacionalna zakonodavstva, piše:

- 'Budući da status napuštenih i divljih životinja domaćih vrsta nije poznat, i budući da hvatanje i smještanje u objekte povećava stres za takve životinje, one se ne bi trebali u pravilu koristiti u postupcima.' (21)
- 'Članak 11.
Napuštene i divlje životinje domaćih vrsta

1. Napuštene i divlje životinje domaćih vrsta ne smiju se koristiti u postupcima.
2. Nadležna tijela mogu jedino odobriti izuzeće od stavka 1. ako podliježe sljedećim uvjetima:
(a) ako postoji neophodna potreba za istraživanja koja se odnose na zdravlje i dobrobit životinja ili ozbiljne prijetnje okolišu ili zdravlju ljudi ili životinja; ili
(b) da postoji zanstveno opravdanje za to da svrha postupka može biti postignuta jedino korištenjem napuštenih ili divljih životinja.'

Direktiva 63/2010/EU, dakle, u osnovi ne dopušta provođenje pokusa na napuštenim i divljim životinjama, osim u strogo definiranim izuzecima. Stoga je važno Zakonom o zaštiti životinja zabraniti tu praksu, kako nepostojeće ili nedovoljno precizne odredbe ne bi bile podložne dvosmislenom tumačenju i zlouporabi.

Kao udruga koja se bavi pravima životinja, kontinuirano dobivamo informacije o crnom tržištu napuštenih životinja koje se, pod krinkom udomljavanja u inozemstvo, preprodaju laboratorijima za pokuse. Takvo tržište nemoguće je kontrolirati, dolazi do kršenja brojnih zakonskih propisa, uključujući one koje se odnose na dobrobit životinja, zbog čega je i etički i pravno neprihvatljivo korištenje napuštenih životinja u pokusima, a jednaki etički problemi vezani su i uz provođenja pokusa na divljim životinjama.

U čl. 13. Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije navodi se da su životinje čuvstvena bića, zbog čega Unija i države članice 'punu pažnju posvećuju zahtjevima za dobrobit životinja'. I u Direktivi 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste za znanstvene svrhe (SL L 276, 20.10.2010.) piše da 'životinje imaju intrizičnu vrijednost koja se mora poštivati. Postoji također etička zabrinutost šire javnosti što se tiče uporabe životinja u postupcima. Stoga, prema životinjama uvijek treba postupati kao prema svjesnim stvorenjima' (12).

Dopuštanje korištenja napuštenih životinja u pokusima kosilo bi se s drugim odredbama Zakona, pa tako i sa samim ciljem rada skloništa za napuštene životinje. Provođenje pokusa na napuštenim životinjama ostavlja prostor manipulaciji, naročito u Hrvatskoj koja ima nesređenu situaciju glede zbrinjavanja životinja.

Nadalje, izuzetno je važno naglasiti da čl. 2. Direktive 63/2010/EU, koji se odnosi na strože nacionalne mjere, propisuje da 'države članice mogu, poštujući opća pravila postavljena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, zadržati odredbe na snazi 9. studenoga 2010., čiji je cilj osiguravanje šire zaštite životinja koje ulaze u okvir ove direktive od onih sadržanih u ovoj direktivi. Prije 1. siječnja 2013. države članice informirat će Komisiju o takvim nacionalnim odredbama. Komisija će skrenuti pozornost na njih drugim državama članicama.' U direktivi stoji i da 'Stavovi prema životinjama ovise također o nacionalnim percepcijama i neke države članice traže da zadrže opširnija pravila vezana uz dobrobit životinja od onih dogovorenih na razini Unije. U interesu životinja i pod uvjetom da to ne utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, potrebno je omogućiti državama članicama određenu fleksibilnost u zadržavanju nacionalih pravila usmjerenih na širu zaštitu životinja u onoj mjeri u kojoj su oni u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.' (7)

U Europi ima oko 120 milijuna napuštenih životinja koje ovakvom odredbom postaju lak plijen za testiranje na životinjama. 2010. u pokusima u britanskim laboratorijima korišteno je 3727 pasa i 152 mačke uzgojenih za znanstvene pokuse, a takvi pokusi također su provedeni na 10138 kunića. Dopuštanje pokusa na napuštenim životinjama pod određenim okolnostima kroz Direktivu 63/2010/EU šokiralo je ne samo organizacije za zaštitu životinja i građane, već i članove Parlamenta. Brojni članovi Parlamenta smatraju da je takva praksa 'odvratna, barbarska i neopravdana pod bilo kakvim uvjetima' te pozivaju Vladu da obustavi bilo kakvo razmatranje takvih praksi te da u isto vrijeme daje na znanje znanstvenoj zajednici da se namjerava brzo pomaknuti prema potpunoj zabrani pokusa na životinjama u Ujedinjenome Kraljevstvu. Liberalni demokrat Adrian Sanders, koji se protivi odredbi, smatra je nazadnom u odnosu na trenutnu zaštitu napuštenih životinja od korištenja u pokusima: 'Gubitak ljubimca je bolan, ali ideja da bi životinja potencijalno mogla završiti u labaratoriju je grozna i neprihvatljiva.'

S obzirom na nužnost da Zakon o zaštiti životinja štiti interese životinja i njihovo pravo na život bez patnje i boli, neophodno je Zakonom osigurati maksimalnu zaštitu dobrobiti životinja te jasno zabraniti pokuse na napuštenim i divljim životinjama.

Prijedlog Udruge za ovu izmjenu Zakona o zaštiti životinja je iz 2012. godine.

Vezane teme

Pokus na mački - izvor: peta.org [ 46.96 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting