Program kontrole populacije napuštenih pasa

| More

Na temelju članka 71. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17) __________________________, na prijedlog Koordinacijske radne skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja, župan __________________ dana _____ prosinca 2018. godine d o n o s i

PROGRAM KONTROLE POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA


Program kontrole populacije napuštenih pasa donose tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, prema Zakonu o zaštiti životinja (NN 102/17) (dalje: Zakon).

Naime, Zakon u članku 71. propisuje da „tijela jedinica područne (regionalne) samouprave donose Program kontrole populacije napuštenih pasa (dalje: Program) uzimajući u obzir prijedloge koordinacijske radne skupine iz članka 70. stavka 4. ovoga Zakona te ga dostavljaju nadležnom tijelu na procjenu ”. Isti članak navodi da se pri izradi Programa mora voditi računa o preporukama za kontrolu populacije pasa lutalica Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) i da se Program ažurira svakih pet godina te se po provedenim izmjenama do kraja veljače sljedeće godine dostavlja nadležnom tijelu (tj. Ministarstvu poljoprivrede) na procjenu.

Program kontrole populacije napuštenih pasa odnosi se na napuštene pse, a „napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio kao i životinja koju je napustio zbog više sile, kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao” (Zakon o zaštiti životinja, čl. 4., st. 15.).

Program se provodi s ciljem smanjivanja broja napuštenih pasa i odgovornog držanja pasa kao kućnih ljubimaca. Prilikom provođenja kontrole populacije pasa treba se osigurati dobrobit životinja i provoditi mjere kontrole populacije pasa bez uzrokovanja patnje životinjama.

Program se donosi prvenstveno sa svrhom utjecanja na uzroke problema i smanjenja nastanka populacije neželjenih, a zatim i napuštenih pasa, a za tu svrhu treba koristiti sve dostupne zakonske alate koji mogu pomoći ostvarenju svrhe Programa.

Glavni uzroci nastanka problema su: psi neoznačeni mikročipom i neprovedba kontrole razmnožavanja, odnosno konstantan nastanak neželjenih štenaca koji postaju napuštene životinje.

OPĆI CILJEVI PROGRAMA U ŽUPANIJI:

1. Smanjenje broja napuštenih pasa.
2. Smanjenje rizika od zoonoza (bjesnoća) i drugi opasnih čimbenika.
3. Promicanje udomljavanja napuštenih pasa.
4. Edukacija građana o odgovornom vlasništvu (skrbništvu) pasa.
5. Potpuna provedba kontrole mikročipiranja pasa.
6. Postizanje kontrole razmnožavanja svih pasa.


PROVOĐENJE PROGRAMA I SUDJELOVANJE NADLEŽNIH TIJELA

Jedinice lokalne samouprave dužne su prema čl. 51., st. 5. Zakona donijeti Odluku o načinu i uvjetima držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama.
Jedinica regionalne samouprave u provođenju Programa surađuje s udrugama za zaštitu životinja, državnim tijelima nadležnima za poslove veterinarstva, veterinarskim organizacijama, vlasnicima i posjednicima pasa te drugim fizičkim i pravnim osobama.

Nevladine organizacije za zaštitu životinja s područja županije, u suradnji sa županijskim uredom nadležnim za komunalne poslove, svojim radom podižu svijest javnosti o odgovornom držanju pasa, kao i o nužnosti kontrole populacije napuštenih pasa.

Nadležna tijela iz područja veterinarstva provode mjere kontrole bjesnoće i nametničkih bolesti te informiraju vlasnike i posjednike pasa o njihovim zakonskim dužnostima u odnosu na pse.
Službe komunalnog redarstva koje provode opće akte jedinica lokalne samouprave imaju ulogu uočavanja zanemarivanja i napuštanja pasa te o tome obavještavaju nadležnu veterinarsku inspekciju.

Službe komunalnog redarstva provode kontrolu mikročipiranja pasa kako bi svi psi na njihovu području bili označeni mikročipom.
Lokalne zajednice imaju mogućnost pristupa podacima u Središnjem upisniku kućnih ljubimaca Ministarstva poljoprivrede.

Posjednici i vlasnici pasa dužni su osigurati njihovo označavanje sukladno Zakonu o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13) i Pravilniku o označavanju pasa (NN 72/10).
Posjednik ne smije napustiti psa sukladno čl. 6. Zakona.

Vlasnici i posjednici pasa dužni su kontrolirati razmnožavanje pasa u skladu sa Zakonom i općim aktom jedinica lokalne samouprave koje mogu propisati konkretan način kontrole razmnožavanja pasa, odnosno trajnu sterilizaciju, uz evidentirane izuzetke.

PROCJENA POSTOJEĆEG BROJA NAPUŠTENIH PASA I NJIHOVA RASPROSTRANJENOST

Procjenu populacije napuštenih pasa potrebno je izvršiti kako bi se lakše upravljalo populacijom napuštenih pasa i kontrolirale zoonoze.

Procjenu broja napuštenih pasa na području županije moguće je izvršiti korištenjem podataka iz Središnjeg upisnika pasa Ministarstva poljoprivrede i podataka o broju zbrinutih pasa u skloništu s područja svake pojedine jedinice lokalne samouprave.

Populaciji napuštenih pasa pribrajaju se psi zbrinuti od strane nevladinih organizacija za zaštitu životinja i pojedinaca koji zbrinjavaju napuštene životinje.

Osim navedenih primjera, informacije o veličini populacije napuštenih pasa potrebno je dobiti i kontinuiranim periodičnim prebrojavanjem napuštenih pasa koji se vide na području određenoga grada ili općine.

MJERE KONTROLE POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA

1. Potpuna provedba mikročipiranja u svrhu smanjenja broja napuštenih pasa i u tu svrhu poduzimanje mjera

Provedba potpune kontrole mikročipiranja pasa sukladno čl. 94. Zakona o zaštiti životinja.

Provedbu kontrole mikročipiranja pasa primarno provode komunalne redari. U svrhu kontrole mikročipiranja jedinice lokalne samouprave mogu se koristiti i zapošljavanjem dodatnih komunalnih redara i drugog osoblja, kroz programe javnih radova i angažiranjem studenata. Mogu se ostvarivati suradnje sa predstavnicima stanara i voditelja gradskih/općinskih četvrti te angažirati deratizacijske i veterinarske službe.

Cilj kontrole mikročipiranja pasa je da svaki pas na području jedinice lokalne samouprave bude mikročipiran te da se na taj način lakše dolazi do vlasnika/skrbnika izgubljenog ili napuštenog psa. Nemikročipiran pas izravna je briga i trošak lokalne zajednice.

2. Smanjenje broja napuštenih pasa kroz propisivanje trajne sterilizacije

Zakon o zaštiti životinja sadrži izvrsnu odredbu kojoj je cilj pridonijeti smanjenju broja napuštenih vlasničkih pasa koji su prije napuštanja bili nečiji kućni ljubimci. Čl. 62., st. 6. Zakona propisuje da jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.

Trajna sterilizacija podrazumijeva kastraciju ili drugi oblik postizanja trajnog steriliteta u mužjaka i ženki pasa.

Reproduktivni potencijal pasa visok je i brojke nezbrinutih pasa mogu se udeseterostručiti u samo nekoliko godina.

U svrhu preveniranja nastanka napuštenih pasa potrebno je usmjeravati lokalne zajednice da propišu trajnu sterilizaciju kao obavezan način kontrole razmnožavanja (uz evidentirane izuzetke na koje se takva odredba neće odnositi, ali će biti upisani pri nadležnom tijelu lokalne zajednice) kroz opći akt koji donose u svojoj nadležnosti.

Propisivanje obavezne trajne sterilizacije za jedinice lokalne samouprave ne iziskuje financijska opterećenja, a pridonosi bitnom smanjenju financijskih izdataka za zbrinjavanje napuštenih pasa, pomaže i vlasnicima/skrbnicima pasa te samim psima.

Svi napušteni psi potječu od vlasničkih/skrbničkih pasa koji, prema Zakonu o zaštiti životinja, trebaju biti pod kontrolom razmnožavanja. Gradskim/općinskim aktima propisuje se mjerljiv i konkretan način provedbe kontrole razmnožavanja kako bi se izbjeglo prebacivanje odgovornosti pojedinaca na druge pojedince i lokalnu zajednicu.

Propisivanje trajne sterilizacije daje mogućnost lokalnim zajednicama da utječu na uzrok problema, uvedu red i imaju provediv i učinkovit način kontrole razmnožavanja, što izravno djeluje na kontrolu populacije pasa.

3. Potpuno ili djelomično subvencioniranje trajne sterilizacije

Preporučuje se potpuno ili djelomično subvencioniranje trajne sterilizacije kao učinkovite preventivne metode nastanka neželjenih, a zatim i napuštenih pasa.

Subvencioniranje se može odnositi na posebne kategorije stanovništva, poput socijalno ugroženih i umirovljenika, te se mogu raditi subvencije u obliku djelomičnog pokrivanja troškova, izjednačavanja cijene sterilizacije ženskih i muških pasa, kuponima i na druge načine, izravno prema građanima ili u suradnji s veterinarskim stanicama ili udrugama.

Trajna sterilizacija dosad se pokazala kao jedini human i učinkovit način kontrole populacije napuštenih pasa, a subvencioniranje njezina provođenja, čak i kada jedinice lokalne samouprave u potpunosti plaćaju njezino provođenje, dugoročno se pozitivno odražava na rashode lokalnih zajednica jer time smanjuju troškove potrebne za zbrinjavanje napuštenih pasa.

4. Kontrola uzgajivača pasa

U izravnom je interesu lokalnih zajednica da su svi uzgajivači pasa registrirani pri nadležnom tijelu Ministarstva poljoprivrede, kako Zakon i nalaže, odnosno da provjere svoje područje i prijave veterinarskoj inspekciji svaki nelegalni, odnosno neregistrirani uzgoj pasa.

5. Donošenje općih akata jedinica lokalne samouprave sukladno čl. 51., st. 5. Zakona i njihova provedba

Sve jedinice lokalne samouprave s područja županije dužne su donijeti opći akt iz čl. 51., st. 5. Zakona, a one koje to još nisu učinile potiče se na zakonsku obavezu.

Jedinice lokalne samouprave trebaju iskoristiti sve mehanizme propisane Zakonom u svrhu sprečavanja nastanka napuštenih pasa i ugraditi ih u svoje odluke.

6. Edukacija komunalnih redara

Upravni odjel za komunalne poslove županije, u suradnji s veterinarskim organizacijama, organizira edukacije komunalnih redara o njihovim pravima i dužnostima koje proizlaze iz Zakona o zaštiti životinja i općeg akta njihove jedinice lokalne samouprave.

7. Poslovi sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih, izgubljenih i ranjenih životinja

Jedinice lokalne samouprave, sukladno Zakonu, dužne su sklopiti ugovor s nadležnim skloništem za poslove skupljanja napuštenih, izgubljenih i ranjenih životinja ako nemaju vlastito sklonište.
Poticanje jedinica lokalne samouprave na izgradnju vlastita neprofitnog skloništa, koje može osnovati jedna ili više jedinica lokalne samouprave, dovodi do najpovoljnije opcije zbog lakše fluktuacije i udomljavanja pasa u njihovoj vlastitoj sredini te umanjivanja troškova koje lokalne zajednice kroz ugovore plaćaju koncesijskim skloništima.

Ugovori koji se sklapaju sa skloništem trebaju zahtijevati transparentnost, evidencije i kontrolu od strane lokalne zajednice.

Poticanje privremenih udomljenja umjesto smještanja pasa u sklonište tako da se pronađe smještaj za pse kod privremenih udomitelja, građana koji imaju uvjete i žele privremeno udomiteljstvo, provodi se sukladno čl. 55. Zakona. Pas i dalje glasi na sklonište koje s privremenim udomiteljem sklapa poseban ugovor, a sklonište osigurava označavanje pasa i njihovu sterilizaciju, vodi propisane evidencije i oglašava pse u svrhu udomljavanja.

Program zbrinjavanja ozlijeđenih pasa sukladan je čl. 7., st. 2. Zakona.

8. Poticanje zaštite životinja kroz edukaciju stanovništva o zaštiti i dobrobiti životinja sukladno čl. 69. Zakona

U tu svrhu:

- redovito tiskanje i distribucija letaka po svim kućanstvima o zakonskim obavezama vlasnika, odnosno posjednika pasa

- postavljanje jumbo i drugih plakata s upozorenjima i informiranjem o zakonskim obavezama vlasnika, odnosno posjednika pasa

- javne medijske objave i oglasi o zakonskoj obavezi mikročipiranja pasa i o drugim obavezama vlasnika i posjednika pasa

- suradnji sa školama i nevladinim organizacijama za zaštitu životinja te provođenje edukacija u osnovnim i srednjim školama

- posjeta vrtićke i školske djece skloništu te posjet predstavnika skloništa vrtićima i školama

- prisutnost lokalnog ili županijskog skloništa te pasa smještenih u skloništu na javnim događanjima, obilježavanjima datuma važnih lokalnoj zajednici, na priredbama, sajmovima i izložbama kako bi se povećala njihova vidljivost i građanstvo osvijestilo o postojanju problema napuštenih pasa

- osiguravanje stalne informacijske službe (ili u suradnji s postojeći službama, kao npr. turističkim zajednicama) pri kojoj se građani mogu informirati o udomljavanju pasa, problematici napuštenih pasa te njihovoj zaštiti i dobrobiti.

9. Poticanje i promocija udomljavanja pasa

Poticanje udomljavanja kroz akcije jedinica lokalne samouprave te županijskog, odnosno lokalnih skloništa:

- subvencioniranje primarnih veterinarskih troškova i/ili hrane za pse udomiteljima pasa

- nagrađivanje udomitelja novčanim iznosima i/ili povlasticama uz propisane uvjete koji bi uključivali ugovor o udomljenju, trajnu sterilizaciju te pravilnu i kontroliranu skrb za psa

- medijske akcije koje pozivaju na udomljavanje pasa iz skloništa

- postavljanje oglasa za udomljavanje pasa u lokalnim medijima

- korištenje lokalnih medija (radiopostaja) za ustanovljavanje emisije o kućnim ljubimcima kroz koju bi se javnost lakše senzibilizirala za problematiku napuštenih pasa i pasa u skloništima (i općenito zaštitu životinja) te o odgovornom skrbništvu

- postavljanje štandova lokalnog skloništa na svaki događaj koji lokalna zajednica organizira, u svrhu promocije pasa koji čekaju udomljavanje

- isticanje prednosti udomljavanja pasa iz skloništa: cijepljen, mikročipiran i trajno steriliziran pas

- poticanje volontiranja lokalnog stanovništva u skloništu

- fluktuacija skloništa kroz oglašavanje životinja i poticanje u medijima, školama i na javnim događanjima udomljavanja umjesto kupnje

- poticanje građana da se umjesto kupnje psa odluče za njegovo udomljenje – besplatno

10. Njegovanje suradnje lokalnih zajednica s nevladinim organizacijama za zaštitu životinja na svojem području

Nužni su i poželjni financiranje i suradnja s udrugama za zaštitu životinja na projektima koji se odnose na edukaciju stanovništva o zaštiti životinja, na smanjenje broja napuštenih pasa, preveniranje napuštanja i detektiranje mjesta na području županije gdje postoji najveći problem napuštanja pasa. Institucionalna pomoć udrugama za zaštitu životinja i pomoć u registraciji skloništa.

11. Osnivanje redarstva za životinje

Osnivanje odjela posebno educiranih komunalnih redara koji bi kroz ostvarivanje dobre suradnje s ostalim komunalnim redarima, veterinarskom inspekcijom i udrugama za zaštitu životinja prevenirali napuštanje, zlostavljanje i zanemarivanje pasa.

12. Suradnja s nadležnim ministarstvom i nadležnom veterinarskom inspekcijom u županiji

Kontrola obaveznog cijepljenja pasa protiv bjesnoće i drugih za zdravlje ljudi opasnih bolesti provodi se u suradnji s veterinarskom inspekcijom, kao i druge kontrole koje su u nadležnosti veterinarske inspekcije i propisane Zakonom o zaštiti životinja i Zakonom o veterinarstvu.

Sukladno čl. 52., st. 5. Zakona, ako se na nekom području pojavi velik broj napuštenih pasa, ministar može naredbom propisati način kontrole njihova razmnožavanja.

Regionalna zajednica takve slučajeve dojavljuje Ministarstvu poljoprivrede sa zahtjevom za izdavanjem naredbe i spremnosti za suradnju na rješavanju problema.

Također pogledajte

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting