09.11.23. Prijava neregistriranog obavljanja djelatnosti skloništa

| More

DRŽAVNI INSPEKTORAT REPUBLIKE HRVATSKE
PODRUČNI URED RIJEKA
Osječka ulica 50
51 000 Rijeka
Republika Hrvatska

PRIJAVA NEREGISTRIRANOG OBAVLJANJA DJELATNOSTI SKLONIŠTA

PODNOSITELJ: UDRUGA „PRIJATELJI ŽIVOTINJA“, Jurišićeva ulica 25,
Zagreb, OIB: 01688741346

PRIJAVLJENIK: I. VETERINARSKA AMBULANTA CRIKVENICA d.o.o.,
Kotorska ulica 28, Crikvenica

U prvom redu, Podnositelj obavještava Naslovno tijelo kako je za zastupanje u ovoj pravnoj stvari, opunomoćio odvjetnika Marija Hrupeca iz Samobora, Ulica Maje Strozzi 53A slijedom čega moli da se sva pismena vezana za istu, dostavljaju na adresu punomoćnika.

DOKAZ: Punomoć

I

Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o., kao pravna osoba, obavlja djelatnost skloništa za nezbrinute životinje. Sukladno podacima iz Jedinstvenog informacijskog centra za napuštene i izgubljene kućne ljubimce, rečenu djelatnost obavlja na adresi Kotorska ulica 28, Crikvenica – drugim riječima, iz istog se može zaključiti kako Prijavljenik na odnosnoj adresi ima i prostorne i logističke i organizacijske kapacitete za obavljanje djelatnosti skloništa.

DOKAZ: Ispis iz Jedinstvenog informacijskog centra za napuštene i izgubljene kućne
ljubimce


Prijavljenik, međutim, djelatnost skloništa samo formalno obavlja na adresi Kotorska ulica 28 – preciznije, na rečenoj adresi je djelatnost skloništa posljednji put faktički obavljao prije više od 5 godina (prije nego što je s te lokacije bio prisiljen životinje preseliti). U ovom trenutku, dakle, Prijavljenik djelatnost skloništa faktički obavlja na adresi Mavrići 90, Grižane na kojoj se adresi nalaze sve životinje koje su registrirane kao korisnici skloništa.

Jednostavnije rečeno, Prijavljenik je, kao pravna osoba, registriran obavljati djelatnost skloništa na adresi Kotorska ulica 28, dok u stvarnosti djelatnost skloništa obavlja na adresi Mavrići 90, Grižane – odnosno, na adresi na kojoj nije registrirano bilo kakvo obavljanja djelatnosti skloništa.

DOKAZ: Izlazak na teren radi provođenja nadzora - adresa Mavrići 90, Grižane

Iz opisanog je jasno kako Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o., činjenicu postojanja prethodne dozvole za obavljanje djelatnosti skloništa, koristi (preciznije, zloupotrebljava) za obavljanje djelatnosti skloništa na drugom mjestu. Potonje, dakako, predstavlja flagrantno kršenje propisa koji se odnose na obavljanje djelatnosti skloništa, pretpostavke koje osobe koje takvu djelatnost obavljaju moraju ispuniti i sl. – u konačnici, predstavlja i grubo kršenje Zakona o zaštiti životinja, sve kako se u nastavku opisuje.

II

Prema odredbi čl. 61., st. 4. Zakona o zaštiti životinja, sklonište ne može početi obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama koji uvjeti su propisani Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, a postojanje kojih uvjeta rješenje utvrđuje stručno povjerenstvo (čl. 61., st. 5. Zakona o zaštiti životinja).

Nadalje, kada se radi o skloništima koja su za obavljanje djelatnosti skloništa već registrirana (što je slučaj ovdje Prijavljenika), iz teksta Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje (čl. 31., st. 1. Pravilnika), jasno proizlazi kako su ista, o promjenama podataka ili eventualnom povećanju kapaciteta, nadležnom tijelu dužna podnijeti zahtjev za promjenom podataka u roku ne duljem od 30 dana od dana nastanka promjene.

Dodatno, Pravilnik eksplicite navodi (čl. 31., st. 5.) da je sklonište, u slučaju kada se radi o povećanju kapaciteta, dužno podnijeti zahtjev za promjenom nakon čega nadležno tijelo osniva stručno povjerenstvo na temelju čijeg nalaza se donosi rješenje kojim se skloništu odobrava rad u skladu s izmijenjenim okolnostima.

U konkretnom slučaju, dakle, nije sporno kako Prijavljenik ima dozvolu za obavljanje djelatnosti skloništa (a to na adresi Kotorska ulica 28, Crikvenica). Jasno je, međutim, i to kako Prijavljenik, nakon što je došlo do promjene podataka vezano za obavljanje djelatnosti skloništa (promjena mjesta na kojem se ista djelatnost obavlja!), nije ispunio svoju obvezu i rečene promjene prijavio nadležnom tijelu u roku od 30 dana od nastanka istihtakav propust Prijavljenika, rezultirao je činjenicom da nadležno tijelo nije ponovno osnovalo stručno povjerenstvo koje bi utvrdilo ispunjava li sklonište (dakle, isto sklonište, ali na novoj adresi i u novom prostoru) sve logističke, prostorne i organizacijske uvjete iz Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje da bi mu se mogao odobriti rad.

Naime, okolnost da je Prijavljenik promijenio mjesto obavljanja djelatnosti skloništa (odnosno, obavještavanje nadležnog tijela o rečenoj činjenici), nikako nije samo puki administrativni postupak budući da promjena mjesta obavljanja djelatnosti skloništa ima utjecaja na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama – dakle, na uvjete koje sklonište mora ispunjavati da bi mu se mogao odobriti rad. Jednostavnije rečeno, sklonište koje je imalo odobrenje za rad na jednoj adresi (i time ispunjavalo prostorne, logističke i organizacijske uvjete), iste po automatizmu ne ispunjava u slučaju promjene mjesta na kojem djelatnost obavlja, posebno u slučaju povećanja kapaciteta skloništa.

Primjera radi, u čl. 5., st. 3. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje, propisano je kako se spremnici u kojima se nalazi voda za napajanje životinja, moraju držati u zatvorenim prostorima i to tako da se izravno ne izlažu suncu. Jedini način na koji se potonje može utvrditi jest izlaskom stručnog povjerenstva na teren i utvrđivanjem, na licu mjesta, zadovoljava li lokacija na kojoj se djelatnost skloništa obavlja, navedeni prostorni uvjet.

Dakle, budući da je Prijavljenik promijenio adresu na kojoj obavlja djelatnost skloništa, iz teksta čl. 61., st. 4. i 5. Zakona o zaštiti životinja, jasno proizlazi kako je Prijavljenik (bez obzira na činjenicu da je imao odobrenje za obavljanje djelatnosti skloništa), odobrenje za obavljanje djelatnosti skloništa trebao ponovno ishoditi budući da djelatnost obavlja u drugom prostoru – odnosno, promjena mjesta obavljanja djelatnosti, od ključnog je utjecaja na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama zbog čega je dozvolu za obavljanje djelatnosti skloništa, od strane nadležnog tijela, bilo potrebno revidirati.

Dodatno, ističe se i kako Prijavljenik djelatnost skloništa obavlja bez da je ista, kao predmet poslovanja društva, upisana u sudski registar.

DOKAZ: Izvadak iz sudskog registra

Imajući sve navedeno u vidu, jasno je kako Prijavljenik djelatnost skloništa na adresi Mavrići 90, Grižane obavlja bez da djelatnost skloništa ima upisanu u registar trgovačkog suda i bez da za isto ima valjano odobrenje nadlaženog tijela – dakle, protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja i Pravilinka o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje.

III

Odredbom čl. 58., st. 2. Zakona o Državnom inspektoratu, propisano je kako se zaprimljene predstavke u kojima su navedeni podaci prijavitelja, mogu koristiti kao povod za obavljanje inspekcijskog nadzora. Također, čl. 58., st. 4., propisano je kako će inspektor obavijestiti podnositelja predstavke u slučaju da nije ovlašten provesti inspekcijski nadzor u konkretnom slučaju.

Nadalje, sukladno čl. 7., st. 2. Zakona o Državnom inspektoratu, u djelokrug rada veterinarskih inspektora, među ostalim, spadaju i poslovi inspekcijskog nadzora nad uzgojima kućnih ljubimaca, trgovinama za prodaju kućnih ljubimaca i prostorima veleprodaje, načinu prodaje kućnih ljubimaca, skloništima i objektima za privremeni smještaj životinja.. Drugim riječima, prema slovu Zakona o Državnom inspektoratu, u djelokrug rada veterinarskih inspektora spada nadzor nad objektima koji služe smještaju ili privremenom smještaju životinja (dakle, nadzor nad skloništima).

Odredbom čl. 87., st. 1., toč. 8. i 9. Zakona o zaštiti životinja, propisano je kako su pravna osoba (i odgovorna osoba u pravnoj osobi), prekršajno odgovorni ako:

(a) ne udovolje uvjetima za sklonište u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama i

(b) ne drže životinje u skloništu u skladu s odredbom čl. 61., st. 7. Zakona o zaštiti životinja (odnosno, protivno uvjetima koje propisuje Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje).

Također, Zakon o veterinarstvu, odredbom čl. 152., toč. 16., kao pravo i obvezu veterinarskog inspektora prilikom provođenja nadzora, navodi zabranu uporabe nastambi za životinje i drugih objekata, zgrada, prostorija opreme i uređaja ako započne s radom prije nego što se, u skladu s odredbama zakona, utvrdilo da udovoljavaju propisanim uvjetima, odnosno, koji nisu odobreni ili registrirani.

IV

U konkretnom slučaju, a kako to vividno proizlazi iz činjenica navedenih/opisanih u točki I. ove prijave, Prijavljenik djelatnost skloništa na adresi Mavrići 90, Grižane obavlja bez da je ista djelatnost odgovarajuće registrirana i bez da je, od nadležnog tijela, dobio odobrenje za rad temeljem prethodnog utvrđivanja ispunjava li uvjete propisane Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje.

Imajući navedeno u vidu, Podnositelj ove prijave predlaže da nadležni veterinarski inspektor što hitnije izađe na lice mjesta (Mavrići 90, Grižane), provede inspekcijski nadzor te protiv Prijavljenika i odgovornih osoba istog, izrekne sankcije kako slijedi:

- zabranu rada i uporabe nastambi za životinje i drugih objekata, zgrada, prostorije, oprema i uređaja Prijavljeniku, a to zbog činjenice da obavlja djelatnost skloništa bez da za isto ima odobrenje i bez da je za isto odgovarajuće registriran (čl. 152., toč. 16),

- premještaj svih životinja zatečenih na licu mjesta u registrirana skloništa

- izricanje Prijavljeniku i odgovornim osobama novčanu kaznu u skladu sa zakonom, a to zbog činjenice da Prijavljenik ne udovoljava uvjetima za sklonište u odnosu na smještaj, hranidbu, osoblje i postupanje sa životinjama (čl. 87., st. 1., toč. 8. Zakona o zaštiti životinja).

Također, Prijavitelj, sukladno čl. 59. Zakona o državnom inspektoratu, moli da nadležni veterinarski inspektor o početku provođenja inspekcijskog nadzora ne obavijesti Prijavljenika i u njemu odgovorne osobe, a to stoga što smatra da bi takvo što dovelo u pitanje svrsishodnost i umanjilo učinkovitost provođenja predloženog nadzora.

U Zagrebu 3. studenoga 2023.g.

Udruga Prijatelji životinja

Odgovor zaprimljen 22. studenog 2023.

Naš odgovor poslan 5. siječnja 2024.

Odgovor zaprimljen 15. siječnja 2024.

Vezane teme

Download

Također pogledajte

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting