Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama grada Zagreba

| More

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. i 6. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) i članka 41. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 18. sjednici, 17. prosinca 2018., donijela je

ODLUKU

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja
s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, kontrola razmnožavanja pasa i mačaka te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa na području Grada Zagreba.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

- životinje su sve životinje kralježnjaci osim divljači kojom se gospodari sukladno propisima o lovstvu,
- kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,
- domaće životinje su životinje koje je čovjek pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi proizvodnje hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, te u druge gospodarske svrhe,
- radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe obavljanju drugih poslova, kopitari i druge životinje kojima se čovjek služi za obavljanje drugih poslova, osim proizvodnje,
- napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, životinja koju je napustio zbog više sile kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao,
- izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži,
- divlje životinje su sve životinje, osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih životinja, radnih životinja,
- prirodno stanište divljih životinja je stanište u slobodnoj prirodi u kojem obitavaju divlje životinje,
- posjednik kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit kućnog ljubimca,
- prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište,
- sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć,
- slobodnoživuća mačka je mačka koja je rođena u divljini, nema vlasnika niti posjednika, nije socijalizirana te se ne može pripitomiti,
- nastambe su zatvorene ili poluotvorene prostorije namijenjene smještanju životinja,
- javne površine su površine u općoj uporabi koje uključuju javnoprometne površine (trgovi, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, pješačke zone, pješačke staze, tuneli, parkirališta, javne garaže, nogostupi, biciklističke staze, stajališta javnoga prometa, javna stubišta i slične površine), javne zelene površine (travnjaci, staze, zemljišni pojas uz javnoprometne površine na kojem je zasađeno zelenilo, zeleni otoci, kazete, zelene površine uz objekte javne namjene, odmorišta i staze koje su sastavni dijelovi zelenih površina) te ostale površine (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, sajmišta, kolodvore i slične prostore).

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 3.

Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu uvjete držanja u skladu s njegovim potrebama sukladno propisima o zaštiti životinja i ovoj odluci.

U slučaju sumnje ili spora drži li posjednik pojedinu životinjsku vrstu kao kućnog ljubimca ili kao domaću ili radnu životinju, stručno mišljenje o tome daje gradsko upravno tijelo nadležno za zaštitu životinja.

Uvjete i način držanja opasnih pasa pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove veterinarstva, a nadzor provode veterinarski inspektori sukladno propisima o veterinarstvu.

Smještaj kućnih ljubimaca

Članak 4.

Posjednik mora kućnom ljubimcu osigurati smještaj u skladu s njegovim potrebama na adresi prebivališta ili boravišta posjednika te je dužan osigurati provjeru stanja kućnog ljubimca najmanje jedanput dnevno, a po potrebi i češće.

Posjednik je dužan držati kućnog ljubimca na način koji onemogućava njegov bijeg iz prostorije, nastambe ili prostora u kojem je smješten.

Kućni ljubimac se može držati u stanu ili kući ako se na taj način mogu osigurati osnovne potrebe životinjske vrste koja se drži kao kućni ljubimac.

Ako posjednik kao kućnog ljubimca drži životinjsku vrstu kojoj se ne mogu osigurati osnovne potrebe životinjske vrste u stanu ili kući, dužan joj je osigurati nastambu u dvorištu primjerene veličine, od materijala koji ne smije biti opasan za kućnog ljubimca i djelovati štetno na njegovo zdravlje te koji se lako čisti, pere, a po potrebi i dezinficira, a nastambe moraju biti izvedene tako da nemaju oštrih kutova, rubova ili dijelova na kojima bi se kućni ljubimci mogli ozlijediti.

Posjednik kućnog ljubimca iz stavka 4. ovog članka dužan je kućnom ljubimcu osigurati uz nastambu i ograđeni otvoreni prostor za kretanje kućnog ljubimca, zaštićen od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje.

Članak 5.

Držanje kućnih ljubimaca u zgradama, zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te čišćenje tih prostorija i prostora od onečišćenja koje napravi kućni ljubimac zajednički utvrđuju suvlasnici zgrade odlukom o kućnom redu.

Protiv suvlasnika koji se ne pridržava odredbi odluke o kućnom redu, ostali suvlasnici imaju pravo pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće na način na koji se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina.

Protiv vlasnika susjednih nekretnina koji se ne pridržavaju propisa o vlasništvu, ostali vlasnici susjednih nekretnina imaju pravo pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Ishrana kućnih ljubimaca

Članak 6.

Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu redovitu ishranu koja je po vrsti, kakvoći i količini u skladu s vrstom, dobi i fiziološkim potrebama kućnog ljubimca.

Posjednik je dužan osigurati kućnom ljubimcu pristup dovoljnim količinama vode za piće odgovarajuće kakvoće u skladu s njihovim potrebama.

Prostorije u kojima se životinja hrani i napaja te opremu za hranjenje i napajanje potrebno je održavati čistima, a oprema za napajanje i hranjenje mora biti izvedena tako da životinje mogu uzimati hranu i vodu na način primjeren njihovoj vrsti, stanju i dobi.

Kretanje kućnih ljubimaca

Članak 7.

Posjednik je dužan osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu te na način koji ne ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.

Članak 8.

Kućni ljubimci mogu se kretati na javnim površinama pod nadzorom posjednika, na povodcu ili uz primjenu druge opreme koja onemogućava nekontrolirano kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama.

Članak 9.

Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na dječjim igralištima u neograđenim dvorištima škola i vrtića, na uređenim gradskim plažama i u cvjetnjacima.

Kretanje kućnih ljubimaca na grobljima i tržnicama uređuje se posebnim propisima.

Članak 10.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je odmah ukloniti fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti javne površine.

Članak 11.

U objektima javne namjene kućni ljubimci mogu se kretati na način i pod uvjetima koje odredi vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj prostora.

Nadzor nad kretanjem kućnih ljubimaca u objektima iz stavka 1. ovog članka osigurava vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj prostora.

Članak 12.

Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga gradskog prijevoza uz uvjete utvrđene posebnom gradskom odlukom.

Kontrola razmnožavanja pasa i mačaka

Članak 13.

Na području Grada Zagreba propisuje se trajna sterilizacija kao obvezan način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka osim u slučajevima:

- ako je vlasnik psa ili mačke uzgajivač kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji koji ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela,
- ako vlasnik psa ili mačke koji nije uzgajivač kućnih ljubimca namijenjenih prodaji ima rodovnicu za kućnog ljubimca koju izdaje ili nostrificira Hrvatski kinološki savez ili Savez felinoloških društava Hrvatske,
- ako vlasnik psa ili mačke sam zbrinjava mladunčad svog kućnog ljubimca, samostalno ili udomljavanjem,
- ako vlasnik psa ili mačke ne razmnožava svog kućnog ljubimca i provodi preventivne mjere kontrole razmnožavanja,
- ako prema mišljenju doktora veterinarske medicine sterilizacija nije preporučljiva jer bi takav zahvat mogao ugroziti zdravlje ili život kućnog ljubimca.
U svim slučajevima iz alineja 2., 3., 4. i 5. stavka 1. ovog članka, vlasnik psa ili mačke mora se prijaviti radi evidentiranja gradskom upravnom tijelu nadležnom za zaštitu životinja.
Prijava radi evidentiranja iz stavka 2. ovog članka podnosi se na obrascu iz priloga 1. ili priloga 2. ove odluke u roku od:
- 30 dana od dana stjecanja vlasništva nad kućnim ljubimcem za kućne ljubimce nabavljene nakon stupanja na snagu ove odluke,
- 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke za kućne ljubimce nabavljene prije stupanja na snagu ove odluke.
Podnositelj prijave iz stavka 2. ovog članka bit će pisanim putem obaviješten o evidentiranju, u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave.
Vlasnici steriliziranih pasa i mačaka dužni su imati pismeni dokaz o obavljenoj sterilizaciji (ispis iz baze Lysacan, knjižice psa, račun za obavljeni zahvat s navedenim podacima o životinji, ovjerena pisana potvrda veterinara).
Vlasnik psa ili mačke koji nije izuzet od obvezne sterilizacije prema stavku 1. ovog članka, dužan je kućnog ljubimca sterilizirati u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Držanje i kretanje pasa

Članak 14.

Pas se ne smije držati tako da je trajno vezan, a povremeno se može vezati samo u slučajevima kad je to nužno zbog sigurnosti psa i ako ne postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse.

Ako se pas mora povremeno vezati, pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od 3 m, a pas dužine veće od jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od trostruke dužine psa mjereno od vrška repa do vrha njuške.

Psa se ne smije trajno smještati u ograđenom prostoru, a povremeno se može smještati u ograđeni prostor kojem je natkriveno najmanje 1/3 površine i površina kojeg minimalno iznosi:
- najmanje 6 m2 za psa mase do 20 kg,
- najmanje 8 m2 za psa mase iznad 20 kg.

Za svakog dodatnog psa, potrebno je osigurati dodatnih 50 posto površine.

Ako se pas trajno smješta u dvorištu, vrtu ili drugom ograđenom otvorenom prostoru, psu se mora osigurati kućica koja mora biti primjerena njegovoj veličini tako da pas u njoj može ležati, stajati uspravno, okrenuti se i njegovati te u njoj mora biti zaštićen od nepovoljnih vremenskih utjecaja, a otvori na kućici moraju biti dovoljno veliki da pas može nesmetano prolaziti te pozicionirani tako da su zaštićeni od vremenskih neprilika.

Članak 15.

Pas se mora držati u dvorištu, vrtu, odnosno drugom ograđenom prostoru, na način koji će spriječiti psa da izađe na javne površine bez povodca i nadzora.

Posjednik koji drži psa na način utvrđen u stavku 1. ovog članka mora, na mjestu vidljivom s javne površine, staviti oznaku koja upozorava na psa te mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Članak 16.

Psa se smije izvoditi na javne površine gdje je to ovom odlukom nije zabranjeno samo ako je na povodcu i pod nadzorom posjednika.

Opasnog psa se smije izvoditi na javne površine na povodcu, s brnjicom, uz nadzor vlasnika.
Pri sumnji da je na javne površine izveden opasan pas, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane pravilnikom o opasnim psima. Ako posjednik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju radi daljnjeg postupanja.

Članak 17.

Iznimno od članka 16. ove odluke, na javnim površinama psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, a opasni psi bez povodca, sa brnjicom, uz nadzor vlasnika, na sljedećim lokacijama:

1. na Dotrščini,
2. na Grmoščici,
3. na zelenoj površini uz ulicu Oranice (sa sjevera od Ilice prema jugu do željezničke pruge),
4. u parku za pse uz Aleju grada Bologne nasuprot Područnom uredu Gradske uprave Susedgrad (istočno od benzinske postaje),
5. livadi, ugao ulica Medpotoki i Sigetje,
6. u parku za pse iza zgrada u Ulici Side Košutić i Gospodske ulice (pokraj reciklažnog dvorišta),
7. Medpotoki - Ulica kerestinečkih žrtava (križanje, desni dio),
8. prostoru na uglu Malih putina i Ulice Stjepana Ladiša,
9. kod Ulice D. Krapeca (zelena površina kod škole),
10. na zelenoj površini Podsusedski trg 3, južno od Knjižnice Vladimira Nazora,
11. na prostoru između Ulice Ivane Brlić-Mažuranić i Trga Ivana Kukuljevića,
12. na prostoru između Ulice hrvatskih branitelja te Samoborske i Stenjevečke ulice,
13. na prostoru između Šoljanove ulice i Ulice Drage Gervaisa,
14. na prostoru južno od Zagrebačke avenije u Prečkom,
15. na prostoru između Zagrebačke avenije i Jarunske ulice, omeđenom Štritofovom i Ulicom braće Domany, uz potok Črnomerec,
16. na prostoru uz Zagrebačku aveniju, od Petrovaradinske do Baranovićeve ulice,
17. na prostoru tramvajskog okretišta na Vrbanima III.,
18. na prostoru kod križanja Zagrebačke ceste i Ulice Roberta Frangeša Mihanovića,
19. na prostoru uz Zagrebačku aveniju iza objekta u Rudeškoj ulici 87,
20. na zelenoj površini iza zgrade u Hanamanovoj ulici od kućnog broja 20 do kućnog broja 30,
21. na prostoru zelene površine u Voltinom naselju nasuprot autobusnom okretištu linije 118, između Baštijanove ulice i ulice Voltino,
22. u parku za pse između Krapinske, Selske i Zagorske ulice,
23. na prostoru između Selske ceste, Ljubljanske avenije i Zadarske ulice,
24. na prostoru između Ulice Florijana Andrašeca i željezničke pruge,
25. na prostoru Jelenovca,
26. na prostoru park-šume Tuškanac omeđenom sa zapada ulicom Zelengaj, sa sjevera stubama koje započinju kod hotelskog parkirališta, s istoka stazom koja ide uz zapadni dio dječjeg igrališta i paviljona prema Lovačkom muzeju, s juga stubama uz ogradu Lovačkog muzeja prema ulici Zelengaj,
27. u parku Ribnjak, na dijelu uz Zvonaričku i Degenovu ulicu,
28. na prostoru omeđenom Ksaverskom cestom, Radićevim šetalištem i Mirogojskom cestom,
29. na prostoru nasuprot tramvajskom okretištu na Mihaljevcu,
30. na prostoru jugozapadnog dijela zelene površine Trga Petra Krešimira IV. od kućnog broja 19 do utoka Kružićeve ulice,
31. na prostoru istočno od Krežmine ulice, a sjeverno od trafostanice,
32. na velikoj livadi, dijelu parka Maksimir sukladno odredbama Javne ustanove "Maksimir",
33. na zelenoj površini omeđenoj Maksimirskom cestom i Hondlovom ulicom,
34. na prostoru zapadno od Mandlove ulice na uglu s Maksimirskom cestom,
35. na prostoru južno od željezničkog nasipa i sjeverno od kućnog broja 47 do kućnog broja 67 u Ulici Ante Jakšića,
36. na prostoru Lastovske ulice uz Slavonsku aveniju (od Gruške do Avenije M. Držića),
37. na prostoru ispod petlje Slavonske avenije - Avenije Marina Držića,
38. na prostoru sjeverno od Nalješkovićeve ulice, istočno od OŠ Marina Držića,
39. na lijevoj i desnoj obali Save (inundacija),
40. na prostoru sjeverno od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana u Zapruđu,
41. na prostoru kod skretanja iz Avenije Većeslava Holjevca u Siget,
42. na zelenoj površini južno od ograde igrališta za bejzbol u Središću, zapadno do pješačke staze i istočno do parkirališta uz Ulicu Savezne Republike Njemačke,
43. u parku za pse između ulice Trnsko i Parka mladenaca,
44. na prostoru između Ukrajinske ulice, Sarajevske ulice i Ulice Božidara Magovca,
45. na prostoru prema naselju Brezovica u oteretnom kanalu Sava-Odra, zapadno od Brezovičke ceste,
46. na prostoru u Botincu iza zgrade u Ulici Gupčeve lipe od kućnog broja 2 do kućnog broja 20,
47. na travnatoj površini omeđenoj Ulicom Hrvatske bratske zajednice s istoka i zapada, Ulicom grada Vukovara sa sjevera i Slavonskom avenijom s juga,
48. na prostoru između "Mlinara" i Ulice kneza Branimira,
49. na prostoru između Branimirove ulice i željezničke pruge od Osječke ulice do željezničke postaje u Čulincu te od željezničke postaje u Čulincu do VII. Retkovca,
50. na prostoru između Ljubijske i Oporovečke ulice,
51. na prostoru između Međugorske i Grižanske ulice,
52. na prostoru iza OŠ dr. Ante Starčevića prema Međugorskoj ulici,
53. na prostoru na kraju Deanovečke ulice,
54. na prostoru između Risnjačke i Oporovečke ulice,
55. na prostoru između Ulice M. Deanovića i OŠ Mate Lovraka,
56. na prostoru između Novoselske ulice i produžene Ulice Gjure Prejca,
57. na prostoru u nastavku ulice Klin,
58. na prostoru od OŠ Antuna Mihanovića prema Poljanicama,
59. na prostoru između OŠ Antuna Mihanovića, Dubečke ulice i Ulice Antuna Mihanovića,
60. na zelenoj površini uz Branimirovu ulicu između Aleje javora i Ulice jaglaca,
61. na prostoru zapadno od trafostanice - iznad potoka u Sesvetama,
62. u Sesvetama, sjeverno od ŠRC "Luka", uz potok Vuger, uzvodno do rasadnika Brestje,
63. na prostoru Sesvetske Sopnice, zapadno od potoka Vuger, između mosta na Sopničkoj i mosta na Prelčevoj ulici,
64. na prostoru između zapadne strane Ulice Ljudevita Posavskog i potoka Vuger u predjelu izlaza zapadnog kraja Rimskog puta,
65. na prostoru južno od Ulice Milana Sachsa prema Ulici Branka Gavelle,
66. u parku za pse između Ulice Slavka Kolara i Ulice Marina Getaldića,
67. u parku za pse između Maksimirske ceste i Hegedušićeve ulice,
68. u parku za pse od Kušlanove do Heinzelove uz Branimirovu ulicu,
69. u parku za pse između Ul. Savezne Republike Njemačke i Ukrajinske ulice,
70. u parku za pse istočno od Bijeničke ceste, a zapadno od ulice Veliki dol,
71. na zelenoj površini između Ulice Hrvatskog sokola, ulice Hrgovići i Aleje Matije Ljubeka, na prostoru Rekreacijskog sportskog centra „Jarun“,
72. u parku za pse između Ulice Vida Došena od kućnog broja 26 do 33 i Ulice Ivane Brlić-Mažuranić.
Kartografski prikaz javnih površina iz stavka 1. ovoga članka bit će objavljen na web-stranici Grada Zagreba.

Držanje slobodnoživućih mačaka

Članak 18.

Na javnim površinama mogu se postavljati hranilišta za slobodnoživuće mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).

Hranilišta se postavljaju nakon provedenog javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta koji za svaku tekuću godinu raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).

Postavljanje hranilišta odobrava gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja uz prethodno mišljenje gradskog upravnog tijela nadležnog za komunalne poslove i vijeća gradske četvrti na području koje se hranilište želi postaviti.

U slučaju da gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove, odnosno vijeće gradske četvrti daju negativno mišljenje za traženu lokaciju hranilišta, obvezni su predložiti najbližu moguću alternativnu lokaciju za hranilište.

Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta propisat će se pravilnikom što ga donosi gradonačelnik.

Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, komunalno redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te udruge, a temeljem obavijesti gradskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja.

II. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 19.

Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, životinja koje se kreću javnom površinom bez nadzora posjednika i privremeno oduzetih životinja, osigurava Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu te uz primjenu odgovarajuće opreme.

Članak 20.

Vlasnik kućnog ljubimca mora u što kraćem roku, a najkasnije u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak Ustanovi, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u što kraćem roku, a najkasnije u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti Ustanovu, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku.
Ustanova nakon zaprimanja podataka o napuštenim i izgubljenim životinjama te podatke evidentira u jedinstveni informacijski centar i javno objavljuje na web-stranici Ustanove: www.azilzagreb.com/info-centar-dumovec.

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je pružiti životinji odgovarajuću skrb dok je životinja privremeno smještena kod njega.

Ako se vlasnik životinje utvrdi, životinja se odmah vraća vlasniku.

Ako se u roku od 14 dana od dana objave u skladu sa stavkom 3. ovog članka vlasnik životinje ne utvrdi ili ako se vlasnik očitovao da se odriče životinje ili se može nedvojbeno utvrditi da je napustio životinju, Ustanova mora osigurati smještaj napuštene ili izgubljene životinje osim ako nalaznik životinju sam ne udomi.

Ako nalaznik ne može životinji pružiti odgovarajuću skrb do isteka roka iz stavka 6. ovog članka, Ustanova je dužna u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 7 dana od dana nalaska životinje, osigurati smještaj napuštene ili izgubljene životinje u vlastitom skloništu ili kod osobe koja drži životinje radi udomljavanja i ima sklopljen ugovor s Ustanovom.

Članak 21.

Svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to ne može sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

Ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, Ustanova mora organizirati pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim životinjama.

Nalaznik ozlijeđene životinje mora odmah obavijestiti Ustanovu o nalasku radi osiguranja potrebne veterinarske skrbi.

Djelatnik Ustanove će prilikom preuzimanja životinje od nalaznika utvrditi je li životinji potrebna veterinarska skrb koju može pružiti veterinarska služba Ustanove ili je životinju potrebno smjestiti u veterinarsku bolnicu ili kliniku.

Ako se utvrdi vlasnik ozlijeđene životinje, životinja se nakon pružanja veterinarske skrbi vraća vlasniku, a troškove skrbi snosi vlasnik.

Ako se ne utvrdi vlasnik životinje, životinja se nakon pružanja veterinarske skrbi smješta u Ustanovu ili kod osobe koja drži životinje radi udomljavanja i ima sklopljen ugovor s Ustanovom, a troškovi skrbi podmiruju se iz proračuna Grada Zagreba.

Članak 22.

U Ustanovu se smještaju životinje do udomljenja ili vraćanja posjedniku, sukladno propisima o zaštiti životinja i veterinarstvu, i to:

- izgubljene životinje do vraćanja posjedniku,
- napuštene životinje kojima se ne može utvrditi posjednik,
- životinje koje se kreću na javnim površinama bez nadzora posjednika do vraćanja posjedniku,
- privremeno oduzete životinje.

Troškove hvatanja, smještanja, skrbi, sterilizacije, označavanja i veterinarske zaštite životinja iz stavka 1. alineja 1., 3. i 4. ovoga članka snosi posjednik životinje, a troškovi hvatanja i smještanja životinja iz stavka 1. alineje 2. ovoga članka podmiruju se iz proračuna Grada Zagreba, osim ako se posjednik naknadno ne utvrdi.

Visinu naknade za smještanje životinja u Ustanovi koju snosi posjednik životinje utvrđuje Ustanova.

Članak 23.

Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan je nadoknaditi štetu koju počini kućni ljubimac od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja posjedniku ili smještanja u Ustanovu, odnosno do odjave iz Upisnika kućnih ljubimaca ako se radi o kućnim ljubimcima psu ili mački.

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA NAĐENIM IZVAN PRIRODNOG STANIŠTA

Članak 24.

Divlje životinje koje su pronađene na području Grada Zagreba izvan prirodnog staništa Ustanova skuplja i vraća u prirodno stanište ako je to moguće.

Ako divlju životinju nije moguće vratiti u njezino prirodno stanište, Ustanova je prvo nudi najbližem lovoovlašteniku u skladu s posebnim propisima o lovstvu, a ako je najbliži lovoovlaštenik ne može prihvatiti, smješta se u Ustanovu ili drugi zoološki vrt ako je to moguće.

Životinja se može usmrtiti ako se ne može vratiti u prirodno stanište ili lovište niti smjestiti u Ustanovu ili zoološki vrt.

Divlje životinje koje se smatraju divljači prema propisima o lovstvu, a obitavaju na površinama izvan lovišta Grada Zagreba, štite se sukladno programu zaštite divljači.

V. NADZOR

Članak 25.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo Grada Zagreba, osim članka 20. i članka 21. stavka 1. nad provedbom kojih nadzor provodi veterinarska inspekcija sukladno propisima o zaštiti životinja.

Nadzor se obavlja na temelju procjene rizika, nasumičnim odabirom mjesta nadzora ili po saznanju o postupanju protivno odredbama ove odluke.

Policija, prema svojim ovlastima, pruža pomoć ovlaštenom podnositelju zahtjeva -komunalnom redaru ako se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora, sukladno posebnim propisima.

Članak 26.

U provedbi nadzora komunalni redar je ovlašten:

- pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet posjednika i drugih osoba nazočnih nadzoru,
- ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci,
- uzimati izjave posjednika i drugih osoba,
- zatražiti od posjednika podatke i dokumentaciju,
- prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način,
- očitati mikročip,
- rješenjem narediti pravnim osobama, fizičkim osobama obrtnicima i drugim fizičkim osobama radnje u svrhu pridržavanja odredbi ove odluke,
- naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,
- izdati obvezni prekršajni nalog,
- podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog,
- obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.

Članak 27.

Ako u provedbi nadzora nad uvjetima i načinom držanja kućnih ljubimaca komunalni redar opazi da se životinja nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je životinja ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom, odnosno ako opazi da posjednik životinju drži u neprimjerenim uvjetima ili da drži životinju opasnu za okolinu, dužan je odmah o tome obavijestiti veterinarskog inspektora koji će odlučiti o privremenom oduzimanju životinje te poduzimanju drugih mjera za koje je ovlašten.

Komunalni redar koji u provedbi nadzora sazna za činjenice i okolnosti po kojima je ovlašten postupati veterinarski inspektor sukladno propisima o zaštiti životinja, dužan je o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora, a osobito ako:

1. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu odnosno redovito cijepio protiv bjesnoće, te nije dao na uvid dokumentaciju kojom može to potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca),
2. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te kada utvrdi da bi zbog lošega gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije,
3. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ako ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci radi udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima,
4. posjednik nije ispunio uvjete propisane pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa,
5. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca,
6. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu nadležnog ministarstva o zadovoljenim uvjetima,
7. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca,
8. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad,
9. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe.

Komunalni redar odmah obavještava Ustanovu u svakoj situaciji koja zahtijeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napuštene ili izgubljene životinje, pronalazak posjednika životinje te bilo kakvo drugo neposredno postupanje s napuštenom ili izgubljenom životinjom.

Članak 28.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja.

Ministarstvo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva odlučuje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 29.

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj odluci.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se obvezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga.

VI. NOVČANE KAZNE

Članak 30.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba posjednik kućnog ljubimca ako:

1. ne osigura kućnom ljubimcu smještaj u skladu s njegovim potrebama (članak 4. odluke),
2. ne osigura kućnom ljubimcu ishranu u skladu s njegovim potrebama (članak 6. odluke),
3. ne osigura kućnom ljubimcu kretanje u skladu s njegovim potrebama (članak 7. odluke),
4. ne osigura kretanje kućnog ljubimca na javnim površinama pod nadzorom, na povodcu ili uz primjenu druge opreme (članak 8. odluke),
7. izvede kućnog ljubimca na javne površine gdje je to zabranjeno (članak 9. odluke),
8. odmah ne ukloni fekalije kojima njegov kućni ljubimac onečisti javne površine (članak 10. odluke),
9. nije sterilizirao psa ili mačku za koje je propisana obvezna sterilizacija (članak 13. odluke),
10. drži psa na lancu, u ograđenom prostoru ili otvorenom prostoru protivno članku 14. odluke,
11. drži psa u dvorištu, vrtu, odnosno na drugom ograđenom prostoru, protivno članku 15. odluke,
12. izvede psa na javne površine bez povodca i nadzora (članak 16. stavak 1. odluke).
Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj iz stavka 1. ovog članka koji je počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.
Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 31.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Ustanova ako:

- ne osigura skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, životinja koje se kreću javnom površinom bez nadzora posjednika i privremeno oduzetih životinja (članak 19. odluke),
- ne pruži potrebnu pomoć ozlijeđenoj životinji kada nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju (članak 21. stavak 2. odluke),
- ne osigura skupljanje i smještanje divljih životinja pronađenih na području Grada Zagreba izvan prirodnog staništa (članak 24. odluke).
Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u Ustanovi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/08, 6/12, 4/13, 20/13, 21/14, 7/15, 22/15 - pročišćeni tekst i 6/16).

Članak 33.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.


KLASA: 021-05/18-01/402
URBROJ: 251-01-05-18-6
Zagreb, 17. prosinca 2018.

Predsjednik
Gradske skupštine
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.

Prilog 1.

PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU VLASNIKA PASA KOJI SAMI ZBRINJAVAJU MLADUNČAD KUĆNIH LJUBIMACA

Prilog 2.

PRIJAVA ZA UPIS U EVIDENCIJU VLASNIKA MAČAKA KOJI SAMI ZBRINJAVAJU MLADUNČAD KUĆNIH LJUBIMACA

Vezane teme

Akcije

Reakcije, zahtjevi i prijave

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting