Pošaljite e-mail tražeći da Adidas prestane koristiti klokanovi kožu

| More

Nedavno su Puma i Nike prestali koristiti klokanovu kožu za svoje proizvode (https://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.hr.php?id=4646), ali Adidas ju i dalje koristi. Kao veliki kupac klokanove kože, važno je da ju Adidas prestane koristiti.

Za one koje će možda pitati: "Po čemu je klokanova koža gora od, primjerice, kravlje kože?", ova i slične kampanje ne opravdavaju upotrebu kravlje kože niti isključuju zagovaranje veganstva, a može neke ljude čak i potaknuti na veganstvo. One životinje koje još uvijek žive svoj prirodni način života u svom izvornom staništu trebaju imati pravo da tako nastave.

Noću širom Australije tisuće klokana biva terorizirano, ustrijeljeno, osakaćeno i ubijeno. Za profit. Novorođeni klokani bivaju izudarani do smrti ili im odrubljuju glavu ili ih ostavljaju da umru prestravljeni i sami nakon što su njihove majke ubijene od strane industrije koja iskorištava klokane. Zašto? Za izradu kopački.

Što možete napraviti? Recite Adidas-u da prestane profitirati od pokolja klokana!

  1. Pošaljite e-mail (ispod) adidasovom direktoru globalnih operacija, Martinu Shankland i direktorici održivosti, Katji Schreiber da prestanu koristiti kožu klokana.
  2. Također možete potpisati i peticiju OVDJE.

Prijevod s engleskog:

Poštovani Martin Shankland i poštovana Katja Schreiber,

Pišem Vam sa zamolbom da prestanete koristiti klokanovu kožu za svoje proizvode. Nike i Puma su nedavno prestali koristiti klokanovu kožu za svoje proizvode i sad koriste suvremene sintetičke materijale umjesto nje.

Klokani i druge autohtone životinje imaju vrijednost same po sebi i trebali bi imati pravo živjeti svojim prirodnim načinom života u svojoj domovini kao što su to radili milijunima godina.

Klokani nisu uzgojeni, nego su ustrijeljeni u divljini. Zbog svoje društvene strukture i načina kretanja, klokani se ne mogu uzgajati i to ne bi bilo ekonomično zbog njihove spore stope razmnožavanja. Bila bi potrebna ograda koja je visoka otprilike dva metra da klokane spriječi od bijega.

Ubijanje klokana je okrutno. Klokani su ustrijeljeni noću u udaljenom zaleđu, gdje nitko ne može nadzirati odstrjel. Nacionalni 'Pravilnik za humano ubijanje klokana' dragovoljan je kodeks i ne postoje kazne za nepoštivanje. Ne postoji 'humano ubijanje'. Odrasle klokane ustreljuju i dovuku do kamiona, koprcajući se dok su još pri svijesti. Njihov vrat se razreže i oni iskrvare do smrti. Novorođeni klokani bivaju ubijeni nakon što su ustrijeljene njihove majke. Način ubijanja ovih novorođenih životinja jest takav da im se glava odsiječe sjekirom, ili da dobiju udarac u glavu teškim tupim predmetom. Ženke često imaju mladog klokana koji više ne živi u tobolcu, ali i dalje treba svoju majku radi mlijeka i zaštite od grabežljivaca, kao i da nauči životne vještine. Nakon što lovac ustrijeli majku, taj mladi klokan pobjegne i umrijet će polaganom smrti od izgladnjivanja, izloženosti ili će ga dohvatiti grabežljivci ili pojesti mravi. Ubijanje klokana razara društvenu skupinu i uzrokuje patnju preživjelim članovima.

Lovci na klokane najprije ubijaju najveće i tjelesno nadmoćne pojedince jer su plaćeni po kilogramu. Tijekom vremena, to oslabi populacijsku strukturu toliko mnogo da preostaje manja, genetski slabija vrsta, što smanjuje sposobnost opstanka i snagu vrste.

Ubijanje klokana radi kože i mesa neodrživo je. Dopuštenja se izdaju na temelju procjenjivanja broja klokana iz zraka. Samo se trećina područja u kojem će se izvršiti odstrjel prebrojava svake godine po rotacijskoj osnovi. Klokani su pokretne životinje, ali brojanje se može proširiti na tri godine. To znači da se pojedina životinja može prebrojiti dvaput; moguće je dakle precijeniti brojno stanje, a prema tome i bilo kakve kvote za svrhu ubijanja. Kvote se rijetko postižu jer brojevi jednostavno nisu tu. U 25 godina, prosječna veličina klokana pala je s 40 kg na 12 kg. Klokani koji bivaju ubijeni ili nisu odrasli ili je genski fond ozbiljno iscrpljen ako su to trenutne veličine odraslih.

Prodaja klokanove kože i mesa uzrokuje veliki porast broja ubijenih klokana i nije istina da bi ih farmeri ionako ubili kako bi zaštitili usjeve. Primjer toga je uvođenje industrije hrane od klokanova mesa za kućne ljubimce u saveznoj državi Viktoriji, što je uzrokovalo porast od 250% u broju ubijenih klokana u Viktoriji. Istraga te industrije u 2019. otkrila je prijevaru, korupciju, nezakonite aktivnosti, pretjerani odstrjel i potpuno nereguliranu industriju.

Klokanova koža nije samo nusproizvod klokanova mesa jer je trgovina klokanovom kožom još isplativija od trgovine klokanova mesom i to omogućava čitavu industriju ubijanja klokana. Adidas je glavni kupac klokanove kože.

Australija ima najgoru povijest u svijetu što se tiče istrjebljenja kopnenih životinjskih vrsta. Broj vrsta klokana koje su već izumrle je 6, a još je 17 vrsta na popisu kao ugrožene ili u opasnosti. Pokolj klokana je najveći pokolj divljih kopnenih životinja na svijetu, sličan pokolju američkih bizona krajem 19. stoljeća.

Starješine australskih Domorodaca protive se gospodarskom ubijanju klokana i drugih autohtonih životinja. Mnogi australski Domoroci imaju Klokana kao svoj Totem i nije im dopušteno povrijediti ili ubijati klokane. Činjenica da su neki australski Domoroci u prošlosti lovili klokane danas nije isprika jer je sadašnja ljudska populacija Australije oko 100 puta veća od one prije bjelačke kolonizacije.

Suvremeni visokotehnološki sintetički, biljni i reciklirani materijali su superiorne, ekološki prihvatljive i etičke alternative klokanovoj koži i većina nogometaša ih radije odabire.

Ponuda proizvoda koji su izrađeni od klokanove kože može prodati proizvode nekim kupcima, ali to će odvratiti mnoge druge kojima je stalo do autohtonih životinja.

Molim da prekinete svoju umiješanost u ubijanju autohtonih životinja Australije i prestanete koristiti klokanovu kožu.

S poštovanjem,

Prosvjedno pismo

Dear Martin Shankland and Katja Schreiber,

I am writing to ask that you stop using kangaroo leather for your products. Nike and Puma have recently stopped using kangaroo leather for their products and now use modern synthetic materials instead.

Kangaroos and other native animals have an intrinsic value and should have the right to live their natural way of life in their homeland as they have done so for millions of years.

Kangaroos are not farmed but are shot in the wild. Due to their social structure and method of locomotion, kangaroos cannot be farmed and it would not be economical because of their slow rate of reproduction. It would take a fence that is about two metres high to prevent kangaroos from escaping.

Killing kangaroos is cruel. Kangaroos are shot at night in the remote outback where nobody can monitor the shooting. The national Code of Practice for the humane killing of kangaroos is voluntary and there are no penalties for not complying. There is no such thing as 'humane killing'. Adult kangaroos are shot and dragged to trucks, struggling and still conscious. Their throat is slit and they bleed to death. After their mother is shot, baby kangaroos are killed by chopping off their head with an axe or by means of a blow to the head with a heavy blunt instrument. Female kangaroos often have an infant who no longer lives in the pouch but still needs her for milk and protection from predation, as well as to learn life skills. After the mother is shot, this infant will escape and die a slow death due to starvation, exposure, predators or being eaten by ants. Killing kangaroos destroys the social group and causes suffering to the surviving members.

Kangaroo shooters kill the largest and physically superior individuals first since they are paid per kilogram. Over time, this weakens the population structure so much that a smaller, genetically weaker species remains, which reduces its survival ability and strength.

Killing kangaroos for skin and meat is unsustainable. Permits are issued based on aerial surveys of numbers of kangaroos. Only a third of the area in which the shooting is to be carried out is counted each year on a rotational basis. Kangaroos are mobile animals, but the count may be spread over three years. This means that an animal can be counted twice; hence it is possible to overestimate the population and therefore any quotas for killing purposes. Quotas are rarely met because the numbers are simply not there. In 25 years, the average kangaroo size has dropped from 40 kg to 12 kg. The kangaroos being killed are either not adults or the gene pool has been seriously depleted if these are current adult sizes.

The selling of kangaroo skins and meat causes a big increase in the number of kangaroos killed and it is not true that farmers would have killed them anyway in order to protect crops. An example of that is the introduction of a kangaroo meat pet food industry in the state of Victoria, which caused a 250% increase in the number of kangaroos killed in Victoria. An investigation into the industry in 2019 revealed fraud, corruption, illegal activity, overshooting, and a totally unregulated industry.

Kangaroo skin is not just a by-product of kangaroo meat because the trade in kangaroo skins is even more profitable than the trade in kangaroo meat and that makes the whole kangaroo killing industry possible. Adidas is a major buyer of kangaroo leather.

Australia has the worst record in the world when it comes to land animal species extinctions. The number of kangaroo species already extinct is 6, with 17 more species listed as endangered or vulnerable. The kangaroo slaughter is the largest massacre of wild land animals in the world, similar to the massacre of American bison at the end of the 19th century.

Indigenous Australian Elders oppose the commercial killing of kangaroos and other native animals. Many Indigenous Australians have the Kangaroo as their Totem and are forbidden from harming or killing kangaroos. The fact that some Indigenous Australians hunted kangaroos in the past is no excuse today because the present human population of Australia is about 100 times what it was before the white colonization.

Modern high-tech synthetic, plant-based and recycled materials are superior, ecologically acceptable and ethical alternatives to kangaroo leather and are preferred by most football players.

Offering products that are made from kangaroo leather may attract a small number of customers, but it will turn away many others who are concerned about native animals.

Please put an end to your involvement in the killing of the native animals of Australia and stop using kangaroo leather.

Yours sincerely,

Ime i prezime:

E-mail adresa:

Grad:

Država:

Vezane teme

klokan1 [ 66.49 Kb ]

Također pogledajte

Akcije

Web reference

Facebook preporuke

Preporučujemo AVALON web hosting